Hotărâre
pentru aprobarea completării Art. 5 și Art. 6 al HCL nr. 41/03.04.2020 privind aprobarea rectificării nr. 1 a bugetului local de venituri cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pe anul 2020 - pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Financiar Buget înregistrat cu nr. 19391/09.04.2020, referatul de aprobare al Primarului înregistrat cu nr. 19761/14.04.2020, precum și raportul de avizare al comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 19276/09.04.2020;
 • În baza prevederilor Legii nr. 5/06.01.2020, privind Bugetul de stat pe anul 2020 și prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările completările ulterioare;
 • În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă completarea art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 41/03.04.2020, care va avea următorul cuprins:
  Art. 5. – Se aprobă suplimentarea și utilizarea fondului de rezervă bugetară pentru situații de urgență în vederea luări măsurilor obligatorii de prevenire și combatere a noului Coronavirus cu suma de 1.459.890 lei și cu suma de 2.100.000 lei acordare sprijin financiar Sectorul 4 al Municipiului București, după cum urmează:
  • pentru obiectivul „Reconfigurare, reamenajare unitate de primiri urgențe „Bagdasar-Arseni” București” - suma de 2.000.000 lei;
  • pentru dotarea cu materiale și echipamente esențiale în lupta cu coronavirusul COV7D-19 pentru Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” suma de 100.000. lei;”
 • Art. 2. – Se aprobă completarea art. 6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 41/03.04.2020, care va avea următorul cuprins:
  Art. 6. – Se aproba diminuarea prevederilor bugetare ale subcapitolului 54.02.05 Fondul de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale cu suma de 3.559.890 lei, cât și majorarea prevederilor bugetare ale capitolului 51.01.03 autorități executive, titlul 20 – cheltuieli materiale cu suma de 1.459.890 lei. și ale capitolului 66.50.50, titlul 51.01.01 – transferuri către instituții publice cu suma de 2.100.000 ”
 • Art. 3. – Restul prevederilor HCL 41/03.04.2020 rămân neschimbate.
 • Art. 4. – Informațiile privind bugetele și anexele acestora vor fi convertite și transmise în format electronic de tip „pdf” în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în vederea publicării pe pagina de internet a acestuia, prin grija specialistului IT din cadrul primăriei.
 • Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunică Prefectului județului Ilfov în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul instituției www.ppl.ro în termen maxim de 5 zile lucrătoare de la data aprobării, prin grija Secretarului general UAT tuturor persoanelor interesate.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 55 din 14.04.2020

Document semnat