Hotărâre
privind însușirea Raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a orașului Popești-Leordeni pentru anul 2019

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere raportul de specialitate al Secretarului General înregistrat sub nr. 14587/10.03.2020, referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 14591/10.03.2020, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 18847/06.04.2020, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 18848/06.04.2020, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 18849/06.04.2020 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 18850/06.04.2020;
  • Ținând seama de prevederile art. 155 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din în OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se însușește raportul Primarului orașului Popești-Leordeni privind starea economică, socială și de mediu a orașului Popești-Leordeni pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Secretarul General UAT va asigura comunicarea prezentei hotărâri conform competențelor legale.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 54 din 14.04.2020

Document semnat