Hotărâre
pentru aprobarea Regulamentului privind Acordul administratorului drumului public local pentru realizarea în zona drumurilor publice de interes local a lucrărilor de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, și pentru intervenție în regim de urgență în caz de avarie la rețelele edilitare de pe raza orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat înregistrat sub nr. 1400/10.01.2020, referatul de aprobare al primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 1402/10.01.2020, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 18832/06.04.2020, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 18833/06.04.2020, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 18834/06.04.2020 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 18835/06.04.2020;
 • În conformitate cu prevederile:
  • art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență privind Codul Administrativ nr.57/3.07.2019, republicată cu completările și modificările ulterioare;
  • art. 11 alin. (7), lit. d) și e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice din 04.10.2006;
  • Legea nr. 252/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;
  • art. 26 - 30 și art. 46 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  • H.G. nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  • H.G. nr. 930/2002 privind, atestarea domeniului public al Județului Ilfov, precum și al orașelor și comunelor din Județul Ilfov, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinului ministrului de interne nr. 1112/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului;
  • Ordinului ministrului transporturilor nr. 1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în localitățile urbane și rurale;
  • art. 3, a art. 8, alin. (1), lit. g) si lit. i) din OG nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;
  • art. 15-16 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor;
 • În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c), a art. 139 si a art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență privind Codul administrativ cu numărul 57/3.07.2019, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă Regulamentul privind Acordul administratorului drumului public local pentru realizarea în zona drumurilor publice de interes local a lucrărilor de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, și pentru intervenție în regim de urgență în caz de avarie la rețelele edilitare de pe raza orașului Popești- Leordeni, județul Ilfov, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de administrare a domeniului public și privat va duce la îndeplinire prezenta.
 • Art. 3. – Secretarul General UAT Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei Hotărâri, conform competențelor legale.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 49 din 14.04.2020

Document semnat