Hotărâre
privind situațiile care motivează acordarea ajutoarelor de urgență, conform prevederilor art. 28 din Legea 416/2001 privind venitul minim acordat, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere referatul de specialitate înregistrat cu nr. 12136/28.02.2020 al Direcției de Asistență Socială Popești-Leordeni, precum și referatul de aprobare al primarului orașului Popești-Leordeni, înregistrat cu nr. 12964/04.03.2020, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 18828/06.04.2020, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 18829/06.04.2020, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 18830/06.04.2020 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 18831/06.04.2020;
  • Ținând cont de prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare, precum și Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare;
  • În baza prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (7), lit. b), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă situațiile care motivează acordarea ajutoarelor de urgență stabilite de art. 28, alin. (2) și (4) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Începând cu data prezentei încetează aplicabilitatea HCL nr. 7/28.02.2013.
  • Art. 3. – Primarul orașului Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
  • Art. 4. – Secretarul General UAT al orașului Popești-Leordeni, va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 48 din 14.04.2020

Document semnat