Hotărâre
privind aprobarea Raportului de evaluare pentru imobilul situat în Orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov, str. Leordeni nr. 52, Liceul Teoretic „Radu Popescu”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat nr. 11599/26.02.2020, referatul de aprobare al primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 11597/26.02.2020, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 18824/06.04.2020, comisiei nr. 2 (comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 18825/06.04.2020, comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 18826/06.04.2020 și al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 18827/06.04.2020;
 • Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 54/1999 și Hotărârea Consiliului Local nr. 45/2001;
 • În conformitate cu prevederile:
  • Anexa numărul 32 din Legea numărul 213/1998 privind bunurile proprietate publică;
  • HG nr. 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;
  • Art. 551 alin. (1), (7) și (9), art. 552, art. 554, art. 858-864, și art. 866 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil al României, republicată și cu modificările ulterioare;
  • Legea nr. 82/1991 Legea Contabilității republicată cu modificările și completările ulterioare;
  • Art. 1 alin. (1)-(4) și art. 11 alin. (1) din Ordinul nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice din 25.11.2008;
  • Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;
 • În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 287 lit. b), art.289 alin. (5), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, republicat și cu modificările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă Raportul de evaluare pentru imobilul situat în orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov, str. Leordeni nr. 52 – Liceul Teoretic „Radu Popescu” proprietate ce face parte din domeniul public al UAT Popești-Leordeni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea înregistrării în evidența contabilă și tehnico-operative după cum urmează:
  • Teren Liceu Teoretic „Radu Popescu” - suprafață de 5.808mp, având valoarea de 3.921.100 lei;
  • Corp A - Cod construcție CI - în suprafață de 542mp construită la sol, cu o suprafață desfășurată de 1.084mp, având valoarea de 889.964 lei;
  • Corp B - Cod construcție C2 - (P+2E) în suprafață de I93mp cu o suprafață desfășurată de 579mp, având valoarea de 475.359 lei;
  • C3- Spații administrative în suprafață de 153mp cu o suprafață desfășurată de 306mp, având valoarea de 415.9001ei;
  • C4-(P)- Clădire Grădiniță - Corp C+D, în suprafață de 254mp, având valoarea de 215.583 lei;
  • C6- Sala de sport - în suprafață de 1.102mp construită în cadre și panouri metalice în anul 2005 în valoare de 1.396.620 lei;
  • Platformă dale beton în suprafață de 314mp, având o valoare de 7.410 lei;
  • Alee acces dale în suprafață de 49mp, având o valoare de 12.544 lei;
  • împrejmuire plăci prefabricate beton, având o suprafață de 217mp cu o valoare de 7.335 lei;
  • împrejmuire gard plasă+soclu beton în suprafață de 38mp, cu o valoare de 5.244 lei.
 • Art. 2. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat și Direcția Contabilitate, va duce la îndeplinire prezenta.
 • Art. 3. – Secretarul general al UAT Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 47 din 14.04.2020

Document semnat