Proces verbal

Încheiat azi 24.04.2018 ora 14.00 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni, la sediul din şos. Olteniţei nr.31A, convocată prin Dispoziţia primarului nr. 207/16.04.2018, având următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Acord de cooperare între oraşul Popeşti-Leordeni, judeţul Ilfov, România şi Satul Suruceni, Raionul Ialoveni din Republica Moldova”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 2. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni nr. 77/22.11.2017; inițiator: Primar Petre Iacob.
 3. Proiect de hotărâre privind participarea la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională a consilierilor locali ai oraşului Popeşti-Leordeni în mandatul 2016-2020; inițiator: Primar Petre Iacob.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţiunea de funcţionare si respectiv de dezvoltare, al oraşului Popeşti-Leordeni la 31.12.2017; inițiator: Primar Petre Iacob.
 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază pentru funcţia publică de conducere de şef birou şi funcţia contractuală de arhivar din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Popeşti-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Popeşti-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
 7. Proiect de hotărâre privind acceptarea invitaţiei din partea comunei Gangura de a participa la sărbătoarea 110 ani de la fondarea satului Misovca, în vederea semnării acordului de colaborare între localităţile Gangura, Raionul Ialoveni, Republica Moldova; inițiator: Primar Petre Iacob.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „IMOBIL FUNCŢIUNI MIXTE - LOCUIȚĂ COLECTIVĂ ŞI SPAŢII SERVICII ŞI COMERCIALE S+P+5E+6E Retras, AMENAJARE CIRCULAŢII, SPAŢII VERZI, ASIGURARE PARCĂRI, BRANŞAMENTE ŞI UTILITĂȚI”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU IMOBILE LOCUINŢE COLECTIVE ŞI FUNCŢIUNI MIXTE COMPLEMENTARE LOCUIRII - SERVICII ŞI COMERŢ S+P+5ERetras+6E Retras, AMENAJARE CIRCULAŢII, SPAŢII VERZI, ASIGURARE PARCĂRI, BRANŞAMENTE ŞI UTILITĂŢI”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 10. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului anual privind starea economică, socială şi de mediu a oraşului Popeşti-Leordeni pentru anul 2017; inițiator: Primar Petre Iacob.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de asociere nr. 8185/27.03.2008, încheiat cu Fundația FARA România Filiala București; inițiator: Primar Petre Iacob.
 12. Diverse.

Prezenţa este în conformitate cu tabelul anexă din dosarul de şedinţă.
Se dă citire procesului-verbal al şedinţei anterioare.
Nu sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, 13 voturi pentru şi 5 abţineri (Afronie A., Alexandru I., Radu I. ,Şerban I., Dogaru I.).
Se trece la dezbateri.
Se dă citire ordinii de zi.
Dnul consilier Cazacu Silviu propune suplimentarea ordinii de zi cu :

 • Proiect de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări din partea S.C. BANKOK '84 SRL către Sport Club Popeşti-Leordeni, în valoare de 5.000 lei; inițiator: Primar Petre Iacob.
 • Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a terenului situat în oraşul Popeşti-Leordeni, str. Lămâiţei nr. 1; inițiator: Primar Petre Iacob.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu de lucru pentru aparatul de specialitate al primarului; inițiator: Primar Petre Iacob.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea deblocării şi utilizării sumei de 59.000 lei din fondul de rezervă aflat la dispoziţia Consiliului Local al oraşului Popeşti-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.

Se supune la vot suplimentarea, unanimitate voturi pentru.
Punctul 12 - Diverse prin renumerotare va deveni punctul 16.
Se supune la vot ordinea de zi aşa cum a fost suplimentată, unanimitate de voturi.
Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentaţiei.
Nu mai sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentaţiei.
Nu mai sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentaţiei.
Nu mai sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 4: Se dă citire documentaţiei.
Nu mai sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 5: Se dă citire documentaţiei.
Nu mai sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 6: Se dă citire documentaţiei.
Nu mai sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 7: Se dă citire documentaţiei.
Nu mai sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 8: Se dă citire documentaţiei.
Nu mai sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, 5 voturi pentru (Radu I., Niculae A., Afronie A., Voicu C., Alexandru I.), 2 abţineri (Dogaru I., Ciotoianu M.) şi 11 voturi împotrivă.

Punctul 9: Se dă citire documentaţiei.
Nu mai sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, 7 voturi pentru (Voicu C., Afronie A., Alexandru I., Niculae A., Radu I., Dogaru I., Duminic M.), 5 voturi împotrivă şi 3 abţineri.
La acest proiect dnul preşedinte Şutru P. a invocat prevederile art.77 din Lg.393/2004 şi a anunţat abţinerea de la vot.

Punctul 10: Se dă citire documentaţiei.
Nu mai sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 11: Se dă citire documentaţiei.
Nu mai sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 12: Se dă citire documentaţiei.
Nu mai sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 13: Se dă citire documentaţiei.
Nu mai sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 14: Se dă citire documentaţiei.
Nu mai sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 15: Se dă citire documentaţiei.
Nu mai sunt obiecţiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 16: Diverse.
Se dă citire adresei nr. 5678/19.04.2018 a Vital Blueaqua S.R.L. Consiliul Local a luat act şi o repartizează D.A.D.P.P.
Se dă citire documentaţiei nr. 5108/10.04.2018. Consiliul Local a luat act şi o repartizează pentru efectuarea procedurii conform legii, Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Solicitarea nr. 4483/27.03.2018 a SC Diamond's Elyas SRL privind ocuparea temporară a domeniului public în suprafaţă de 2 mp până la 28.07.2018. Se dă citire documentaţiei. Se supune la vot, 15 voturi pentru şi 3 împotrivă (Voicu C., Afronie A. , Alexandru I.)
Solicitarea nr. 5254/12.04.2018 SC MISTER DONUT SRL privind ocuparea temporară a domeniului public în suprafaţă de 2 mp. Se dă citire documentaţiei. Se supun la vot, 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Voicu C. , Alexandru I.), 1 abţinere (Afronie A.).
Dnul consilier Alexandru Ion are cuvântul: două lucruri : 1) am văzut că până la urmă Ministerul Finanţelor şi-a dat acordul pentru demolarea minunatului bloc, următorul pas e ca noi să dăm hotărâre de consiliu. Și 2) referitor la PUG-ul localităţii, solicit să vină să ne prezinte documentaţia.
Răspunde dnul preşedinte: la pct. 1 sunt necesare documentaţii de întocmit şi bani alocaţi, iar la pct. 2 echipa care realizează documentaţia sigur o va prezenta când este gata.

Se declară şedinţa închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta