Proiect de hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni pe o perioadă de 3 luni

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni, întrunit în ședință,

  • Văzând:
    • Inițiativa consilierilor locali ai Alianței USR PLUS Popești-Leordeni, elaborată în baza art. 123 alin (1), art.129 alin.(1), art 129 alin.(2) lit.a), art.136 alin.1, art. 196 alin.1 lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu privire la alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni pe o perioadă de 3 luni;
    • în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se alege domnul/doamna ................ în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local Popești-Leordeni, pe o perioadă de 3 luni, respectiv ............. .
  • Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire și comunicată public de Primarul orașului Popești-Leordeni, prin aparatul de specialitate și Secretarul General al orașului Popești-Leordeni.
Document semnat