Hotărâre
privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub nr. 1848/13.01.2020 și referatului de aprobare al primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 1849/13.01.2020, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 1 (comisia pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărire comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 3436/21.01.2020 și al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 3437/21.01.2020;
 • în conformitate cu prevederile:
  • art. 8, alin. (3), lit. d1), d2), lit. i), lit. k), art. 9, alin. (2), lit. g), art. 29, alin. (2) și art. 30, alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile art. 17 alin. (1) lit. h), art. 23 alin. (1) și (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
  • Art. 129, alin.(2),lit. c),art. 139,alin.(3),lit.g) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
  • prevederile Hotărârii CGMB nr.l40/11.04.2017 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov;
  • prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;
 • ținând cont de prevederile HCL-ului de constituire a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București - Ilfov și de adresa ADTPBI nr. 9771/14.08.2019 prin care se solicită acordarea de mandat special;
 • în aplicarea prevederilor regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;
 • în temeiul prevederilor art. 136, alin (1) din Ordonanța de urgență nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ

Hotărăște:

 • Art. 1. – Pentru acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale Orașul Popești-Leordeni să aprobe și să încheie contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători cu Asocierea S&S Groupe Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans Express S.R.L. - Axi Tours Izi S.R.L - Lotul 1.
 • Art. 2. – Pentru acordarea de mandat special pentru mandatarea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov ca în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale Orașul Popești-Leordeni să semneze contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători cu Asocierea S&S Groupe Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans Express S.R.L. - Axi Tours Izi S.R.L- Lotul 1.
  Pentru acordarea de mandat special pentru mandatarea Dlui Petre Iacob primar al orașului Popești-Leordeni, reprezentant al asociatului Consiliul Local al Orașul Popești- Leordeni, ca în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale Orașul Popești-Leordeni să semneze, alături de Președintele Asociației contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători cu Asocierea S&S Groupe Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans Express S.R.L. - Axi Tours Izi S.R.L-Lotul 1.
  Pentru acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale Orașul Popești-Leordeni să aprobe și să încheie contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători cu Asocierea S&S Groupe Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans Express S.R.L. - Axi Tours Izi S.R.L-Lotul 2.
  Pentru acordarea de mandat special pentru mandatarea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov ca în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale Orașul Popești-Leordeni să semneze contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători cu Asocierea S&S Groupe Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans Express S.R.L. - Axi Tours Izi S.R.L - Lotul 2.
  Pentru acordarea de mandat special pentru mandatarea Dlui Petre Iacob primar al orașului Popești-Leordeni reprezentant al asociatului Consiliul Local al Orașul Popești- Leordeni ca în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale Orașul Popești-Leordeni să semneze, alături de Președintele Asociației contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători cu Asocierea S&S Groupe Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans Express S.R.L. - Axi Tours Izi S.R.L - Lotul 2.
  Pentru acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale Orașul Popești-Leordeni să aprobe și să încheie contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători cu Asocierea S&S Groupe Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans Express S.R.L. - Axi Tours Izi SiR.L - Lotul 4.
  Pentru acordarea de mandat special pentru mandatarea Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov ca în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale Orașul Popești-Leordeni, să semneze contractul de delegare a gestiunii serviciului de. transport public de călători cu Asocierea S&S Groupe Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans Express S.R.L. - Axi Tours Izi S.R.L - Lotul 4.
  Pentru acordarea de mandat special pentru mandatarea Dlui Petre Iacob primar al orașului Popești-Leordeni, reprezentant al asociatului Consiliul Local al Orașul Popești- Leordeni, ca în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale Orașul Popești-Leordeni să semneze, alături de Președintele Asociației contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public de călători cu Asocierea S&S Groupe Prodimpex S.R.L. - Nicarom Trans Express S.R.L. - Axi Tours Izi S.R.L - Lotul 4.Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale, Orașul Popești-Leordeni, să aprobe Actul Adițional nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători nr. 1/17.09.2018, încheiat cu Societatea de Transport București STB SA, conform Anexei 1.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 16 din 29.01.2020

Document semnat