Hotărâre
privind constituirea comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul Consiliului local al orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere raportul de specialitate al Secretarului orașului înregistrat sub nr. 20827/08.05.2019 privind propunerea constituirii comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, cât și expunerii de motive a Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 20829/08.05.2019, precum și raportul de avizare al comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 21101/09.05.2019;
 • în baza prevederilor art. 8 din Legea nr. 60/2001, privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice;
 • în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.7, art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se constituie comisia de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, în următoarea componență:
  • Primar - Petre IACOB;
  • Secretar - Margareta ICHIM;
  • Poliția locală a orașului Popești-Leordeni - director Marian Nistor;
  • Reprezentant Poliția orașului Popești-Leordeni;
  • Reprezentant Inspectoratul de jandarmi județean Ilfov.
 • Art. 2. – Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea HCL. nr. 55/13.10.2014 și HCL 42/29.08.2013.
 • Art. 3. – Prezenta se comunică membrilor Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice, Instituției Prefectului Județului Ilfov și Inspectoratului de Jandarmi Județean Ilfov.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 59 din 15.05.2019

Document semnat