Hotărâre
pentru aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Primăria orașului Popești-Leordeni – Direcția de asistență socială și Fundația FARA

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere referatul de specialitate înregistrat cu nr. 15910 din data de 02.04.2019 al Direcției de Asistență Socială, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între Primăria orașului Popești-Leordeni – Direcția de asistență socială și Fundația FARA, precum și expunerea de motive a primarului orașului POPEȘTI-LEORDENI, înregistrată cu nr. 16091 din data de 03.04.2019, precum și rapoartele de avizare ale: comisiei nr. 2 (pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport-turism) înregistrat sub nr. 17205/10.04.2019 și comisiei nr. 3 (juridică, administrație publică locală, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 17206/10.04.2019;
  • în temeiul prevederilor art.36, alin. (2), lit. e) și alin. (6), lit. a), pct. 2 și art. 45, alin. (2), lit. f) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între Primăria orașului Popești-Leordeni – Direcția de asistență socială și Fundația FARA.
  • Art. 2. – Se împuternicește primarul orașului Popești-Leordeni să semneze acordul de parteneriat.
  • Art. 3. – Primarul orașului, Secretarul orașului Popești-Leordeni și Direcția de Asistență Socială vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 45 din 16.04.2019

Document semnat