Formulare și acte necesare Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Certificate de urbanism – persoane fizice

 • cerere [ model cerere ]
 • copie act de proprietate
 • copie B.I. sau C.I.
 • extras din planul cadastral de pe ortofotoplan, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Ilfov.
 • extrasul de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Ilfov.
 • taxă – în funcție de suprafața terenului

Certificate de urbanism – persoane juridice

 • cerere tip – semnată şi stampilată de firmă [ model cerere ]
 • împuternicire persoană abilitată să reprezinte societatea în relația cu instituția primarului orașului Popeşti-Leordeni
 • copie B.I. sau C.I. împuternicit
 • copie certificat înmatriculare firmă
 • copie act proprietate (contract ínchiriere, concesiune, cesiune, comodat, etc. )
 • extras din planul cadastral de pe ortofotoplan, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Ilfov.
 • extrasul de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Ilfov.
 • taxă – în funcţie de suprafața terenului

Prelungire de certificat de urbanism – persoane fizice

 • cerere tip [ model cerere ]
 • copie B.I. sau C.I.
 • certificat de urbanism –original
 • taxa – 30% din valoarea inițială

Prelungire certificat de urbanism – persoane juridice

 • cerere tip – semnată și stampilată de firmă [ model cerere ]
 • împuternicire persoană abilitată să reprezinte societatea în relaţia cu primarului oraşului Popeşti-Leordeni
 • copie B.I. sau C.I. împuternicit
 • certificat de urbanism –original
 • taxa – 30% din valoarea iniţială

Autorizație de construire/demolare – persoane fizice

 • cerere tip [ model cerere ]
 • copie B.I. sau C.I.
 • extrasul de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Ilfov.
 • copie legalizată act proprietate
 • certificat fiscal, obținut de solicitant
 • copie certificat de urbanism
 • copie și original avize conform certificatului de urbanism
 • planuri anexă la certificatul de urbanism
 • plan cadastral vizat de oficiul de cadastru și publiciatate imobiliară Ilfov
 • proiectul întocmit în conformitate cu prevederile anexei nr. 01 din legea 50/1991 republicată cu modificarile și completările ulterioare
 • fotografii la construcția care urmează a fi desființată
 • documentația va fi depusă împreună cu piesele scrise și desenate în două exemplare distincte, in original
 • taxă – autorizație de construire – în funcție de suprafața desfășurată – 0,5% din valoarea investitiei.
 • autorizație de demolare – 0,1% din valoarea impozabilă

Autorizație de construire/demolare – persoane juridice

 • cerere tip – semnată și stampilată de firmă [ model cerere ]
 • împuternicire persoană abilitată să reprezinte societatea în relația cu instituția primarului orașului Popești-Leordeni
 • copie B.I. sau C.I. împuternicit
 • extrasul de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberat, la cerere, de către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară Ilfov.
 • copie certificat înmatriculare firmă
 • copie legalizată act proprietate (contract închiriere, concesiune, cesiune, comodat, etc. )
 • certificat fiscal, obținut de solicitant
 • copie certificat de urbanism
 • copie și original avize conform certificatului de urbanism
 • planuri anexă la certificatul de urbanism
 • plan cadastral vizat de oficiul de cadastru și publiciatate imobiliară Ilfov
 • proiectul întocmit în conformitate cu prevederile anexei nr. 01 din legea 50/1991 republicată cu modificarile și completările ulterioare
 • fotografii la construcția care urmează a fi desființată
 • documentația va fi depusă împreună cu piesele scrise și desenate în două exemplare distincte, in original.
 • taxă – autorizație de construire – 1% din valoare investitiei*
 • autorizație de demolare – 0,1% din valoarea impozabilă

*Baza de calcul pentru determinarea valorii autorizate a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora este cea evidenţiată la capitolul 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază, subcapitolul 4.1. - Construcţii şi instalaţii, în conformitate cu Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, coroborată cu prevederile Capitolului V - Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor, punctele 131-146 din Titlul 9 al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu referire la aplicarea prevederilor art. 267 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Prelungire autorizație de construire/demolare – persoane fizice

 • cerere tip [ model cerere ]
 • original autorizație de construire/demolare
 • anunț începere lucrare făcut către instituția primarului orașului Popești-Leordeni
 • taxă – 30% din valoarea inițială

Prelungire autorizație de construire/demolare – persoane juridice

 • cerere tip – semnată și ștampilată de firmă [ model cerere ]
 • original autorizație de construire/demolare
 • împuternicire persoană abilitată să reprezinte societatea în relația cu instituția primarului orașului Popești-Leordeni
 • copie B.I. sau C.I. împuternicit
 • anunț începere lucrare făcut către instituția primarului orașului Popești-Leordeni
 • taxă – 30% din valoarea inițială

Număr poştal

 • copie act proprietate – 2 ex.
 • plan situaţie (1 :500, 1 :200) - 1 ex.
 • plan încadrare în zonă (1: 5000, 1 :2000) - 1 ex.
 • taxă 9 lei
 • cerere tip – [ model cerere ]
 • intabulare
 • copie autorizție de construire (dacă există) - 2 ex.

Anunţ începerea lucrărilor – către primărie.[ model anunț ]

Anunţ începerea lucrărilor – către inspectorat[ model anunț ]

Panou de identificare a investiţiei[ model panou ]

Anunţ de finalizare a lucrărilor-către primărie[ model anunț ]

Anunţ de finalizare a lucrărilor-către inspectorat[ model anunț ]