2 posturi inspector, clasa I, grad profesional debutant; 1 post inspector, clasa I, grad profesional asistent; 1 post inspector, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Achiziții Publice

Publicat în data de 1.10.2018

Primăria orașului Popești-Leordeni, cu sediul în orașul Popești-Leordeni, Piața Sf. Maria, nr. 1, județul Ilfov organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul Serviciului Achiziții Publice, după cum urmează:

 • 2 posturi inspector, clasa I, grad profesional debutant;
 • 1 post inspector, clasa I, grad profesional asistent;
 • 1 post inspector, clasa I, grad profesional principal.

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 31.10.2018, ora 11:00, iar interviul în data de 2.11.2018, ora 11:00.

Ambele probe se vor susține la sediul Serviciului Achiziții Publice din str. Sf. Agnes, nr. 21.

Cerințele postului scos la concurs sunt următoarele:

 • Condiții generale:
  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Condiții specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant:
  • candidații trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de inspector, clasa I, grad profesional debutant – fără vechime.
 • Condiții specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional asistent:
  • candidații trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de inspector, clasa I, grad profesional asistent – minim 1 an vechime.
 • Condiții specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional principal:
  • candidații trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de inspector, clasa I, grad profesional principal – minim 5 an vechime.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României partea a-III-a, respectiv în perioada 1.10.2018-22.10.2018, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) – lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Achiziţii Public

 1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 – Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 3. Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
 4. Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
 5. Hotărârea nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
 6. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
 7. ORDIN 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale programului anual al achizițiilor publice;
 8. O.U.G nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice;
 9. LEGEA nr. 188 din 8 decembrie 1999 (**republicată**)(*actualizată*) privind Statutul funcționarilor publici*;
 10. LEGEA nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicata*) privind Codul de conduita a funcționarilor publici*;
 11. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Instrucțiunea nr. 1 a președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;
 13. Instrucțiunea nr. 2/2017 din 19 aprilie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 și art. 179 lit. a) și b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare;
 14. Instrucțiunea nr. 3/2017 din 8 august 2017 a președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;
 15. Constituția României – republicată.

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.