30.09.2021 – Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Achiziții Publice și Investiții

Publicat în data de 31.08.2021

Primăria oraşului Popeşti-Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti-Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr. 1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Achiziții Publice și Investiții, după cum urmează:

 • 1 post de inspector clasa I grad profesional debutant

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 30.09.2021, ora 11:00, iar interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora desfășurării interviului se va afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A.

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ și a art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19.

Condiţii de participare la concurs pentru inspector clasa I grad profesional debutant:

 • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării funcției publice de execuție de inspector clasa I grad profesional asistent – fără vechime.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției, secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 31.08.2021 (data publicării anunțului) – 20.09.2021,, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, Popești-Leordeni, jud. Ilfov – Serviciul Resurse Umane, Juridic, Relații cu Publicul, IT și Arhivă şi trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) – lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoana de contact: dna Stoian Alexandra Elena inspector - Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT. Tel. 0374/40.88.19 interior 107, fax 0374/40.88.22, e-mail: resurseumane@ppl.ro

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în cadrul Serviciului Achiziții Publice și Investiții

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I și II ale părții a VI – a, Titlul I și V (capitolul IV) ale părții a III - a din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ;
 3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 7. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;

TEMATICA pentru concursul de recrutare organizat în cadrul Serviciului Achiziții Publice și Investiții

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I și II ale părții a VI – a, Titlul I și V (capitolul IV) ale părții a III - a din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ;
 3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Capitolul I - Secțiunea 3, 4 și 5, Capitolul II – Secțiunea 4, Capitolul III – Secțiune Capitolul IV – Secțiunea 3 si 7;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Capitolul II;
 7. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, Capitolul I – Secțiunea 5, Capitolul III și Capitolul IV;

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Atribuțiile stabilite în fișa postului postului

Inspector clasa I grad profesional debutant:

 1. Ține evidența contractelor ce au ca obiect achizițiile publice de bunuri, servicii sau activități;
 2. Urmărește executarea contractelor de achiziții și informează șefii ierarhici ori de câte câte ori apar încălcări ale clauzelor contractuale;
 3. Colaborează cu celelalte compartimente funcționale din cadrul Primăriei la fundamentarea programelor anuale de achiziții publice;
 4. Soluționează în termenul prevăzut de lege corespondenta repartizată;
 5. Îndeplinește și alte sarcini stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului și șefii ierarhici.
 6. Ține evidența necesarului de rechizite și materiale consumabile;
 7. Întocmește și urmărește condica de prezență a personalului;
 8. Colaborează și întocmește materiale necesare depunerii de proiecte europene și naționale.
 9. Întocmește si asigură desfășurarea licitațiilor publice;
 10. Întocmește contracte pentru concesionari, închirieri terenuri și spații în conformitate cu prevederile legale privind regimul concesiunilor;
 11. Participă la consfătuiri, ședințe de lucru, schimburi de experiență, etc.;
 12. Respectă și aplică procedura simplificată proprie pentru achiziția de servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în anexa nr. 2 la Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
 13. Respecta procedurile operaționale;
 14. Respectă cerințele de colectare selectivă a deșeurilor în conformitate cu prevederile Legii 132/2010;
 15. Cunoaște și respectă Codul de conduită etică al primăriei;
 16. Înaintează șefului de serviciu până în data de 15 decembrie a anului curent programarea concediului de odihna în vederea programării colective a efectuării concediilor pentru anul următor, cererea de concediu de odihnă se înmânează conducerii cu cel puțin 5 zile înainte în care se nominalizează persoana înlocuitoare în aceasta perioadă;
 17. Sesizează șeful de serviciu asupra oricăror probleme apărute pe parcursul derulării activității și raportează lunar toate lucrările pe care le-a efectuat;
 18. Răspunde disciplinar, civil, contravențional și penal, în conformitate cu actele normative în vigoare pentru nerespectarea atribuțiilor ce îi revin din funcția publică pe care o deține, precum și a atribuțiilor ce-i sunt delegate;
 19. Îndeplinește și alte sarcini de serviciu din domeniul de activitate, potrivit pregătirii profesionale și funcției ocupate la solicitarea șefului de serviciu și prin dispoziție de către primarul Orașului Popești-Leordeni.
 20. Responsabilități SSM-conform Legii 319/2006 nu expune la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă ;
 21. Să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport și alte mijloace de producție; să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare; să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice și clădirilor, și să utilizeze corect aceste dispozitive
 22. Să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol, pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, accidente, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;
 23. Să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor ; să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul sau de activitate.