1 post inspector – Serviciul Resurse Umane Juridic, Relații cu Publicul,IT și Arhivă; 1 post inspector – Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară

Publicat în data de 28.9.2018

Primăria orașului Popești-Leordeni, cu sediul în orașul Popești-Leordeni, Piața Sf. Maria, nr. 1, județul Ilfov organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, după cum urmează:

 • 1 post inspector, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Resurse Umane Juridic, Relații cu Publicul, IT și Arhivă;
 • 1 post inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară.

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 29.10.2018, ora 11:00, iar interviul în data de 01.11.2018, ora 11:00.

Ambele probe se vor susține la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din Piața Sf. Maria, nr. 1, jud. Ilfov.

Cerințele postului scos la concurs sunt următoarele:

 • Condiții generale:
  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Condiții specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant:
  • candidații trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de inspector, clasa I, grad profesional debutant – fără vechime.
 • Condiții specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional superior:
  • candidații trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de inspector, clasa I, grad profesional debutant – minim 7 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României partea a-III-a, respectiv în perioada 28.09.2018-17.10.2018, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a), lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de inspector grad profesional debutant din cadrul Serviciul Resurse Umane Juridic, Relații cu Publicul, IT și Arhivă.

 1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată.
 3. Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 4. OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.
 5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.
 6. Constituția României.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de inspector grad profesional superior Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară.

 1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.
 3. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Ordonanţa Guvernului nr. 33/2002, privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale.
 5. Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică.
 6. Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică.
 7. Lege nr. 161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei – TITLUL IV Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice.
 8. Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002.
 9. Constituţia României.

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul din data de 29.10.2018 organizat în vederea ocupării funcției publice vacante de execuție din cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni

Publicat în data de 19.10.2018

Având în vedere prevederile art.40, alin.(1), lit.a) şi art.50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Instituția publică Rezultatul selecției dosarelor
1CIMPOCA IONInspector, clasa I, grad profesional superiorPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
2FOLESCU CONSTANTINInspector, clasa I, grad profesional superiorPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
3MANCAȘ VIOLETAInspector, clasa I ,grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
4RUSU CRISTINAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
5STAN ELENAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 29.10.2018, ora 11:00, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni, Piata Sf. Maria, nr.1, Popești-Leordeni, jud.Ilfov.

Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, Judeţul Ilfov.

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuție vacante din cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni din data de 29.10.2018

Publicat în data de 29.10.2018

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.Cimpoca IonInspector, clasa I, grad profesional superior7,00RESPINS
2.Folescu ConstantinInspector, clasa I, grad profesional superior75,00 ADMIS
3.Mancaș VioletaInspector, clasa I, grad profesional debutant30,50RESPINS
4.Rusu CristinaInspector, clasa I, grad profesional debutant42,00RESPINS
5.Stan ElenaInspector, clasa I, grad profesional debutant80,00ADMIS

Candidații declarați admiși vor susţine interviul în data de 01.11.2018, ora 11.00, la sediul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni din Piața Sf. Maria, nr. 1.

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni.