29.05.2023 – Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Fond Funciar

Anunț nr. 22517/26.04.2023

Primăria oraşului Popeşti - Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti - Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Fond Funciar, după cum urmează:

 • Inspector, clasa I, grad profesional principal, Serviciul Fond Funciar
 • Inspector, clasa I, grad profesional asistent, Serviciul Fond Funciar
 • Referent, clasa III, grad profesional asistent, Serviciul Fond Funciar

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite sunt: proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 29.05.2023, ora 11:00, iar interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora desfășurării interviului se va afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei oraşului Popeşti – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A. Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor Hotărârii nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Condiţii de participare la concursul pentru ocuparea postului de inspector, clasa I, grad profesional principal:

 • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime minimă în specialitatea studiilor – 5 ani
 • Condiţii de participare la concursul pentru ocuparea postului de inspector, clasa I, grad profesional asistent:

 • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechime minimă în specialitatea studiilor – 1 an
 • Condiţii de participare la concursul pentru ocuparea postului de referent, clasa III, grad profesional asistent:

 • candidaţii trebuie să fi absolvit studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime minimă în specialitatea studiilor – 1 an
 • Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției www.ppl.ro secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 26.04.2023 (data publicării anunțului) – 15.05.2023, la sediul instituţiei din Piața Sf. Maria, nr.1, Popești – Leordeni, jud. Ilfov- Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.(1) lit.a) – lit.g) lit.i) și lit.j) din HGR nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

  Persoana de contact: d-na. Stoian Alexandra Elena inspector - Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT. Tel. 031.131.34.04, fax 0374/40.88.22, mail: resurseumane@ppl.ro.

  BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în cadrul Serviciului Fond Funciar

  1. Constituția României- republicată;
  2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
  3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
  4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
  5. Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare;
  6. HGR nr. 890/2005, pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor;
  7. Legea nr. 165/2013, privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  8. HGR nr. 401/2013, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013;

  TEMATICA pentru concursul de recrutare organizat în cadrul Serviciului Fond Funciar

  1. Constituția României - Titlul II - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
  2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ - Titlul I și II ale părții a VI-a - Dispoziţii generale, Statutul funcţionarilor publici 
  3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare - Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
  4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați - Egalitatea de șanse și tratament. Definiții în această materie. Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei;
  5. Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările și completările ulterioare – Cap.I – Dispoziții Generale, Cap.II - Stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, Cap.III - Dispoziţii privind terenurile proprietate de stat şi unele prevederi speciale, Cap.IV - Dispoziţii procedurale, Cap.VI - Folosirea terenului pentru producţia agricolă şi silvică, - Cap.VII - Folosirea temporară sau definitivă a terenurilor în alte scopuri decât producţia agricolă şi silvică, Cap.VIII - Organizarea şi amenajarea teritoriului agricol
  6. HGR nr. 890/2005, pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor - Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor din 04.08.2005 – Cap.I - Constituirea comisiilor, Cap.II - Atribuţiile comisiilor, Cap.IV- Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, Cap.V - Punerea în posesie a proprietarilor şi emiterea titlurilor de proprietate, Cap.VII - Retrocedarea terenurilor agricole, Cap.VIII - Retrocedarea terenurilor forestiere;
  7. Legea nr. 165/2013, privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, republicată cu modificările și completările ulterioare- Cap.I - Dispoziţii generale, Cap.II - Restituirea în natură a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist, Cap.III - Acordarea de măsuri compensatorii, Cap.IV - Măsuri privind urgentarea soluţionării cererilor de retrocedare, Cap.V - Sancţiuni
  8. HGR nr. 401/2013, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 - Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România din 19.06.2013;

  *Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

  ATRIBUȚIILE STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI POSTULUI Inspector, clasa I, grad profesional principal, Serviciul Fond Funciar

  1. verifică memoriile și petițiile privind probleme de fond funciar depuse spre soluționare Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de privată asupra terenurilor și după caz, solicită informații și documente necesare soluționării acestora ;
  2. redactează răspunsurile la memoriile repartizate;
  3. operează în programul de registratură electronică modul de soluționare a lucrărilor repartizare și pregătește documentele redactate în vederea expedierii prin poștă, poșta specială, fax, e-mail, etc ;
  4. periodic, întocmește situația memoriile și petițiile primite spre soluționare ;
  5. verifică cererile depuse la Comisia locală pentru stabilirea dreptului de privată asupra terenurilor privind corectarea erorilor materiale constatate la editarea titlurilor de proprietate conform prevederilor legilor proprietății cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului privind funcționarea Comisiilor aprobat prin H.G.R. nr. 890/2005, cu modificările și completările ulterioare și după caz, solicită informații și documente necesare soluționării acestora ;
  6. întocmește referatul cu propunerea motivată de admitere sau respingere a propunerii de corectare a erorilor materiale constatate la editarea titlurilor de proprietate pentru Comisia locală pentru stabilirea dreptului de privată asupra terenurilor ;
  7. verifică cererile depuse la Comisia locală pentru stabilirea dreptului de privată asupra terenurilor privind eliberarea duplicatelor titlurilor de proprietate conform prevederilor art. 36, alin. 7 din Regulamentului privind funcționarea Comisiilor aprobat prin H.G.R. nr. 890/2005, cu modificările și completările ulterioare și după caz, solicită informații și documente necesare soluționării acestora ;
  8. întocmește referatul cu propunerea motivată de admitere sau respingere a propunerii privind eliberarea duplicatelor titlurilor de proprietate pentru Comisia locală pentru stabilirea dreptului de privată asupra terenurilor ;
  9. verifică contestațiile formulate conform prevederilor Legii nr. 247/2005 și după caz, solicită contestatarilor informații și documente necesare soluționării acestora ;
  10. întocmește referatul cu propunerea motivată de admitere sau respingere pentru Comisia locală pentru stabilirea dreptului de privată asupra terenurilor ;
  11. editează Hotărârea adoptată de Comisia locală pentru stabilirea dreptului de privată asupra terenurilor și asigură transmiterea acesteia către persoanele care au depus cerere de reconstituire a dreptului de proprietate și instituțiilor publice implicate în aplicarea legilor fondului funciar în termenul prevăzut de lege;
  12. răspunde la adresele formulate de persoane fizice ori juridice, având ca obiect legile proprietății și transmite actele solicitate, colaborând în acest sens, cu structura ce are atribuții în domeniul juridic și al arhivei instituției ;
  13. întocmește documentațiile privind eliberarea titlurilor de proprietate cu respectarea prevederilor din Regulamentul privind funcționarea Comisiei Județene Ilfov pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor aprobat prin Hotărârea nr.37/20.08.2019, modificat și completat prin Hotărârea nr. 27/04.03.2020;
  14. Întocmește adrese/ notificări/ somații către persoanele îndreptățite/ moștenitorii legali/ persoanele desemnate, în vederea completării dosarelor administrative constituite în baza legilor fondului funciar, cu documentele necesare, după caz ;
  15. Înștiințează Comisia locală cu privire la sentințele judecătorești și modul punerii în aplicare a acestora ;
  16. Înmânează persoanelor îndreptățite/ moștenitorilor legali/ persoanelor desemnate titlurile de proprietate emise de către Comisia Judeţeană Ilfov, documentațiile cadastrale, extrasele de carte funciară, procesele verbale de punere în posesie/ schițele-anexă la acestea și asigură înregistrarea acestora în registrul speciale ;
  17. Periodic, transmite Direcției de impozite și taxe locale și Serviciului Registrul Agricol, corectările intervenite după caz, ca urmare a adoptării hotărârilor Comisiei locale, care pot conduce la modificarea impozitelor pe teren;
  18. Întocmește, verifică de legalitate și face propuneri pentru persoanele îndreptățite în vederea obținerii Ordinului prefectului, în condițiile și cu respectarea prevederilor art. 23, 24, 36 și art. 27 din Legea fondului funciar ;
  19. Transmite către Prefectura Ilfov, dosarele cu propuneri, ce au ca obiect emiterea ordinului prefectului în temeiul art. 23, 24, 36 și art. 27 din Legea 18/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  20. Eliberează Ordinul prefectului, procese verbale de punere în posesie și Titluri de proprietate și asigură înregistrarea acestora în registrele speciale și ține evidența emiterii acestora;
  21. Participă la audiențele ținute de conducerea instituției privind probleme legate de fondul funciar și pune la dispoziție informațiile necesare;
  22. Ține evidența documentelor tehnice principale ale cadastrului general, întocmite la 01.01.1990 la nivelul U.A.T-ului,
  23. registrul cadastral al parcelelor, indexul alfabetic al proprietarilor , registrul cadastral al proprietarilor, registrul corpurilor de proprietate, fișe centralizatoare, partidă cadastrală pe proprietari și categorii de folosință, planuri parcelare și cadastrale;
  24. Eliberează schiţe/planuri topografice şi planurile de încadrare în zonă aflate în arhiva instituţei ;
  25. Atestă regimul tehnic şi juridic al imobilelor ce aparțin domeniului public/ privat al localității, pentru direcțiile și serviciile din cadrul instituției ;
   a. tehnic: - efectuarea de măsurătorii, identificarea poziţiei, configuraţiei şi mărimii suprafeţelor terenurilor pe categorii de folosinţă şi proprietari;
   b. economic: - identificarea pe baza evidenţelor existente şi prin orice alte mijloace a destinaţiei, categoriei de folosinţă a parcelelor şi eventual, a elementelor necesare stabilirii valorii imobilelor;
   c. juridic: - identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate şi a oricăror acte, precum şi a posesiei efective;
  26. Răspunde în termenul legal la sesizări, petiții, memorii și adrese care i-au fost repartizate ;
  27. Arhivează dosarele de fond funciar finalizate cu emiterea titlului de proprietate/ Ordinul prefectului, în condiţiile legii ;
  28. Semnalează orice probleme deosebite legate de activitatea instituției despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii;
  29. Are obligaţia să păstreze secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia la cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;
  30. Este interzisă folosirea informaţiilor obţinute în domeniul de activitate în scop personal sau într-o manieră care poate fi contrară legii;
  31. Se interzice dezvăluirea parolelor de acces la sistemul informatic sau la aplicațiile software, altor persoane, acestea fiind individuale;
  32. Asigură păstrarea documentelor cu regim special și a celor intrate prin registratura generală / serviciului;
  33. Colaborează cu autorităţile / instituţiile publice şi de interes public, centrale şi locale, precum şi serviciile descentralizate ale autorităţilor publice centrale în scopul obţinerii de informaţii necesare domeniului de activitate precum şi de identificare a persoanei;
  34. Este interzisă folosirea informaţiilor obţinute în domeniul de activitate în scop personal sau într-o manieră care poate fi contrară legii;
  35. Se interzice dezvăluirea parolelor de acces la sistemul informatic sau la aplicațiile software, altor persoane, acestea fiind individuale;
  36. Asigură aplicarea şi utilizarea procedurilor, tehnicilor, documentelor şi situaţiilor (statistice si centralizatoare) specifice domeniului de activitate;
  37. Răspunde administrativ, pecuniar, material sau penal, după caz, pentru exactitatea obligaţiilor stabilite și evidențiate în programele informatice pe care le utilizează, conform documentelor pe care le gestionează;
  38. Îşi asumă de asemenea, întreaga răspundere pentru gestionarea documentelor primite şi elaborate de la şi către cei în drept (transmise spre soluționare) şi, în egală măsură, pentru exactitatea datelor înscrise în răspunsurile la aceste documente;
  39. Îndeplineşte atribuțiile de serviciu în termenele şi condiţiile stabilite prin actele normative în vigoare, în conformitate cu graficul de circulaţie a documentelor de fond funciar sau în condiţiile stabilite de institutiei / șeful serviciului ;
  40. Răspunde disciplinar, material sau contravenţional - după caz - pentru neexecutarea întocmai a atribuţiilor de serviciu;
  41. Asigură relaţii de colaborare, în sistem de echipă, cu ceilalţi inspectori din cadrul serviciului, precum şi cu toţi angajaţii Primăriei / Direcției / serviciului / compartimentului;
  42. Va adopta o ţinută morală şi vestimentară sobră şi decentă atât în relaţiile cu colegii de serviciu, cât şi în relaţiile cu publicul;
  43. Respectă termenele de răspuns la petițiile înregistrate în aplicația electronică scade în momentul soluționării lucrările din aplicație atașând documentul în format electronic;
  44. Are obligația să participe la instruirea la locul de muncă, în conformitate cu materialele de instruire puse la dispoziţie de Serviciul intern de prevenire şi protecţie, şi cu prevederile legale în vigoare;
  45. Are obligația să respecte prevederile procedurilor şi regulamentelor interne de lucru şi instrucţiunile de folosire şi întreţinere a echipamentelor tehnice de la locul de muncă, precum şi regulilor de securitate şi sănătate în muncă în vederea prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
  46. Are obligația să respecte locul de muncă şi să păstreze condiţii normale pentru postul de lucru, să își formeze deprinderi corecte de muncă și să aplice corect regulile de securitate şi sănătate în muncă, cu asigurarea unui nivel cât mai ridicat de securitate locul de muncă;
  47. Are obligația să asigure funcţionarea optimă a echipamentelor tehnice la locul de muncă, pentru eliminarea riscurilor de accidentare, să se asigure că executarea intervenţiilor de natură tehnică la echipamentele tehnice se realizează cu personal propriu sau extern autorizat;
  48. În cazul producerii unui accident de muncă, să acorde imediat primul ajutor personalului accidentat şi să pună în aplicare de îndată procedurile interne în caz de accident de muncă, să anunţe de îndată conducerea şi serviciul intern de prevenire şi protecţie, cu asigurarea de măsuri prin care să nu fie modificată starea de fapt până la cercetarea accidentului, după caz.
  49. Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecţiune în funcţionarea echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea;
  50. Răspunde de cunoşterea, însuşirea şi respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la acţiunile şi activităţile specific postului pe care îl ocupă.
  51. Răspunde de corectitudinea raportărilor şi veridicitatea informaţiilor transmise către superiorul ierarhic, suportând măsuri disciplinare în caz de dezinformare.
  52. Respectă normele privind Securitatea şi Sănătatea Muncii şi din domeniul Situaţiilor de Urgenţă şi răspunde de
  53. însuşirea şi respectarea acestora de către întregul personal din subordine.
  54. Respectă întocmai politica şi instrucțiunile aplicabile în domeniul utilizării echipamentelor informatice;
  55. Îndeplinește obligațiile ce decurg din dispozițiile Regulamentului UE 679 / 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
  56. Răspunde, în condiţiile legii, pentru respectarea Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
  57. Raportează de îndată orice vulnerabilitate sau suspiciune sesizată în domeniul securităţii echipamentelor;
  58. Înștiințează de urgență seful ierarhic superior sau Compartimentul IT la observarea unui incident de securitate sau a unui comportament diferit față de cel normal al sistemului informatic.
  59. Cunoaște şi aplică Regulamentul Intern şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Primăriei / serviciului;
  60. Respectă şi aplică prevederile Codului etic al funcţionarului public din Primăria orașului Popești - Leordeni;
  61. Asigura respectarea și aplicarea cerințelor specific prevăzute de sistemul de control intern/ managerial elaborate la nivelul instituției, precum și a procedurilor de lucru specific activității desfășurate;
  62. Anual sau ori de câte ori este necesar participă la instruiri interne/ externe (cursuri, programe) în domeniul calităţii şi asigură diseminarea informaţiilor în domeniul calităţii la nivelul serviciului în care își desfășoară activitatea.
  63. Răspunde, în condiţiile legii, pentru respectarea N.T.S.M. şi P.S.I. la locul de muncă.
  64. Îndeplinește orice alte atribuții și sarcini stabilite de către conducerea instituției conform legii;
  65. Are obligația să-și perfecționeze continuu cunoștințele profesionale;
  66. Se obligă să respecte programul de lucru zilnic precum și programul de lucru cu publicul;

  ATRIBUȚIILE STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI POSTULUI Inspector, clasa I, grad profesional asistent, Serviciul Fond Funciar

  1. verifică memoriile și petițiile privind probleme de fond funciar depuse spre soluționare Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de privată asupra terenurilor și după caz, solicită informații și documente necesare soluționării acestora ;
  2. redactează răspunsurile la memoriile repartizate;
  3. operează în programul de registratură electronică modul de soluționare a lucrărilor repartizare și pregătește documentele redactate în vederea expedierii prin poștă, poșta specială, fax, e-mail, etc ;
  4. periodic, întocmește situația memoriile și petițiile primite spre soluționare ;
  5. verifică cererile depuse la Comisia locală pentru stabilirea dreptului de privată asupra terenurilor privind corectarea erorilor materiale constatate la editarea titlurilor de proprietate conform prevederilor legilor proprietății cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului privind funcționarea Comisiilor aprobat prin H.G.R. nr. 890/2005, cu modificările și completările ulterioare și după caz, solicită informații și documente necesare soluționării acestora ;
  6. întocmește referatul cu propunerea motivată de admitere sau respingere a propunerii de corectare a erorilor materiale constatate la editarea titlurilor de proprietate pentru Comisia locală pentru stabilirea dreptului de privată asupra terenurilor ;
  7. verifică cererile depuse la Comisia locală pentru stabilirea dreptului de privată asupra terenurilor privind eliberarea duplicatelor titlurilor de proprietate conform prevederilor art. 36, alin. 7 din Regulamentului privind funcționarea Comisiilor aprobat prin H.G.R. nr. 890/2005, cu modificările și completările ulterioare și după caz, solicită informații și documente necesare soluționării acestora ;
  8. întocmește referatul cu propunerea motivată de admitere sau respingere a propunerii privind eliberarea duplicatelor titlurilor de proprietate pentru Comisia locală pentru stabilirea dreptului de privată asupra terenurilor ;
  9. verifică contestațiile formulate conform prevederilor Legii nr. 247/2005 și după caz, solicită contestatarilor informații și documente necesare soluționării acestora ;
  10. întocmește referatul cu propunerea motivată de admitere sau respingere pentru Comisia locală pentru stabilirea dreptului de privată asupra terenurilor ;
  11. editează Hotărârea adoptată de Comisia locală pentru stabilirea dreptului de privată asupra terenurilor și asigură transmiterea acesteia către persoanele care au depus cerere de reconstituire a dreptului de proprietate și instituțiilor publice implicate în aplicarea legilor fondului funciar în termenul prevăzut de lege;
  12. Întocmește adrese/ notificări/ somații către persoanele îndreptățite/ moștenitorii legali/ persoanele desemnate, în vederea completării dosarelor administrative constituite în baza legilor fondului funciar, cu documentele necesare, după caz ;
  13. Înștiințează Comisia locală cu privire la sentințele judecătorești și modul punerii în aplicare a acestora ;
  14. Înmânează persoanelor îndreptățite/ moștenitorilor legali/ persoanelor desemnate titlurile de proprietate emise de către Comisia Judeţeană Ilfov, documentațiile cadastrale, extrasele de carte funciară, procesele verbale de punere în posesie/ schițele-anexă la acestea și asigură înregistrarea acestora în registrul speciale ;
  15. Periodic, transmite Direcției de impozite și taxe locale și Serviciului Registrul Agricol, corectările intervenite după caz, ca urmare a adoptării hotărârilor Comisiei locale, care pot conduce la modificarea impozitelor pe teren;
  16. Întocmește, verifică de legalitate și face propuneri pentru persoanele îndreptățite în vederea obținerii Ordinului prefectului, în condițiile și cu respectarea prevederilor art. 23, 24, 36 și art. 27 din Legea fondului funciar ;
  17. Transmite către Prefectura Ilfov, dosarele cu propuneri, ce au ca obiect emiterea ordinului prefectului în temeiul art. 23, 24, 36 și art. 27 din Legea 18/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare;
  18. Eliberează Ordinul prefectului, asigură înregistrarea acestora în registrele speciale și ține evidența emiterii acestora;
  19. Participă la audiențele ținute de conducerea instituției privind probleme legate de fondul funciar și pune la dispoziție informațiile necesare;
  20. Ține evidența documentelor tehnice principale ale cadastrului general, întocmite la 01.01. 1990 la nivelul U.A.T-ului,
  21. registrul cadastral al parcelelor, indexul alfabetic al proprietarilor , registrul cadastral al proprietarilor, registrul corpurilor de proprietate, fișe centralizatoare, partidă cadastrală pe proprietari și categorii de folosință, planuri parcelare și cadastrale;
  22. Eliberează schiţe/planuri topografice şi planurile de încadrare în zonă aflate în arhiva instituţei ;
  23. Atestă regimul tehnic şi juridic al imobilelor ce aparțin domeniului public/ privat al localității, pentru direcțiile și serviciile din cadrul instituției ;
   a. tehnic: - efectuarea de măsurătorii, identificarea poziţiei, configuraţiei şi mărimii suprafeţelor terenurilor pe categorii de folosinţă şi proprietari;
   b. economic: - identificarea pe baza evidenţelor existente şi prin orice alte mijloace a destinaţiei, categoriei de folosinţă a parcelelor şi eventual, a elementelor necesare stabilirii valorii imobilelor;
   c. juridic: - identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate şi a oricăror acte, precum şi a posesiei efective;
  24. Răspunde în termenul legal la sesizări, petiții, memorii și adrese care i-au fost repartizate ;
  25. Arhivează dosarele de fond funciar finalizate cu emiterea titlului de proprietate/ Ordinul prefectului, în condiţiile legii ;
  26. Semnalează orice probleme deosebite legate de activitatea instituției despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii;
  27. Are obligaţia să păstreze secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia la cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;
  28. Este interzisă folosirea informaţiilor obţinute în domeniul de activitate în scop personal sau într-o manieră care poate fi contrară legii;
  29. Se interzice dezvăluirea parolelor de acces la sistemul informatic sau la aplicațiile software, altor persoane, acestea fiind individuale;
  30. Asigură păstrarea documentelor cu regim special și a celor intrate prin registratura generală / serviciului;
  31. Colaborează cu autorităţile / instituţiile publice şi de interes public, centrale şi locale, precum şi serviciile descentralizate ale autorităţilor publice centrale în scopul obţinerii de informaţii necesare domeniului de activitate precum şi de identificare a persoanei;
  32. Asigură aplicarea şi utilizarea procedurilor, tehnicilor, documentelor şi situaţiilor (statistice si centralizatoare) specifice domeniului de activitate;
  33. Răspunde administrativ, pecuniar, material sau penal, după caz, pentru exactitatea obligaţiilor stabilite și evidențiate în programele informatice pe care le utilizează, conform documentelor pe care le gestionează;
  34. Îşi asumă de asemenea, întreaga răspundere pentru gestionarea documentelor primite şi elaborate de la şi către cei în drept (transmise spre soluționare) şi, în egală măsură, pentru exactitatea datelor înscrise în răspunsurile la aceste documente;
  35. Îndeplineşte atribuțiile de serviciu în termenele şi condiţiile stabilite prin actele normative în vigoare, în conformitate cu graficul de circulaţie a documentelor de fond funciar sau în condiţiile stabilite de institutiei / șeful serviciului ;
  36. Răspunde disciplinar, material sau contravenţional - după caz - pentru neexecutarea întocmai a atribuţiilor de serviciu;
  37. Asigură relaţii de colaborare, în sistem de echipă, cu ceilalţi inspectori din cadrul serviciului, precum şi cu toţi angajaţii Primăriei / Direcției / serviciului / compartimentului;
  38. Va adopta o ţinută morală şi vestimentară sobră şi decentă atât în relaţiile cu colegii de serviciu, cât şi în relaţiile cu publicul;
  39. Respectă termenele de răspuns la petițiile înregistrate în aplicația electronică scade în momentul soluționării lucrările din aplicație atașând documentul în format electronic;
  40. Are obligația să participe la instruirea la locul de muncă, în conformitate cu materialele de instruire puse la dispoziţie de Serviciul intern de prevenire şi protecţie, şi cu prevederile legale în vigoare;
  41. Are obligația să respecte prevederile procedurilor şi regulamentelor interne de lucru şi instrucţiunile de folosire şi întreţinere a echipamentelor tehnice de la locul de muncă, precum şi regulilor de securitate şi sănătate în muncă în vederea prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
  42. Are obligația să respecte locul de muncă şi să păstreze condiţii normale pentru postul de lucru, să își formeze deprinderi corecte de muncă și să aplice corect regulile de securitate şi sănătate în muncă, cu asigurarea unui nivel cât mai ridicat de securitate locul de muncă;
  43. Are obligația să asigure funcţionarea optimă a echipamentelor tehnice la locul de muncă, pentru eliminarea riscurilor de accidentare, să se asigure că executarea intervenţiilor de natură tehnică la echipamentele tehnice se realizează cu personal propriu sau extern autorizat;
  44. În cazul producerii unui accident de muncă, să acorde imediat primul ajutor personalului accidentat şi să pună în aplicare de îndată procedurile interne în caz de accident de muncă, să anunţe de îndată conducerea şi serviciul intern de prevenire şi protecţie, cu asigurarea de măsuri prin care să nu fie modificată starea de fapt până la cercetarea accidentului, după caz.
  45. Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecţiune în funcţionarea echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea;
  46. Răspunde de cunoşterea, însuşirea şi respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la acţiunile şi activităţile specific postului pe care îl ocupă.
  47. Răspunde de corectitudinea raportărilor şi veridicitatea informaţiilor transmise către superiorul ierarhic, suportând măsuri disciplinare în caz de dezinformare.
  48. Respectă normele privind Securitatea şi Sănătatea Muncii şi din domeniul Situaţiilor de Urgenţă şi răspunde de însuşirea şi respectarea acestora de către întregul personal din subordine.
  49. Respectă întocmai politica şi instrucțiunile aplicabile în domeniul utilizării echipamentelor informatice;
  50. Îndeplinește obligațiile ce decurg din dispozițiile Regulamentului UE 679 / 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
  51. Răspunde, în condiţiile legii, pentru respectarea Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
  52. Raportează de îndată orice vulnerabilitate sau suspiciune sesizată în domeniul securităţii echipamentelor;
  53. Înștiințează de urgență seful ierarhic superior sau Compartimentul IT la observarea unui incident de securitate sau a unui comportament diferit față de cel normal al sistemului informatic.
  54. Cunoaște şi aplică Regulamentul Intern şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Primăriei / serviciului;
  55. Respectă şi aplică prevederile Codului etic al funcţionarului public din Primăria orașului Popești - Leordeni;
  56. Asigura respectarea și aplicarea cerințelor specific prevăzute de sistemul de control intern/ managerial elaborate la nivelul instituției, precum și a procedurilor de lucru specific activității desfășurate;
  57. Anual sau ori de câte ori este necesar participă la instruiri interne/ externe (cursuri, programe) în domeniul calităţii şi asigură diseminarea informaţiilor în domeniul calităţii la nivelul serviciului în care își desfășoară activitatea.
  58. Răspunde, în condiţiile legii, pentru respectarea N.T.S.M. şi P.S.I. la locul de muncă.
  59. Îndeplinește orice alte atribuții și sarcini stabilite de către conducerea instituției conform legii;
  60. Are obligația să-și perfecționeze continuu cunoștințele profesionale;
  61. Se obligă să respecte programul de lucru zilnic precum și programul de lucru cu publicul;

  ATRIBUȚIILE STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI POSTULUI Referent, clasa III, grad profesional asistent, Serviciul Fond Funciar

  1. verifică memoriile și petițiile privind probleme de fond funciar depuse spre soluționare Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de privată asupra terenurilor și după caz, solicită informații și documente necesare soluționării acestora ;
  2. redactează răspunsurile la memoriile repartizate;
  3. operează în programul de registratură electronică modul de soluționare a lucrărilor repartizare și pregătește documentele redactate în vederea expedierii prin poștă, poșta specială, fax, e-mail, etc ;
  4. periodic, întocmește situația memoriile și petițiile primite spre soluționare ;
  5. verifică cererile depuse la Comisia locală pentru stabilirea dreptului de privată asupra terenurilor privind corectarea erorilor materiale constatate la editarea titlurilor de proprietate conform prevederilor legilor proprietății cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului privind funcționarea Comisiilor aprobat prin H.G.R. nr. 890/2005, cu modificările și completările ulterioare și după caz, solicită informații și documente necesare soluționării acestora ;
  6. întocmește referatul cu propunerea motivată de admitere sau respingere a propunerii de corectare a erorilor materiale constatate la editarea titlurilor de proprietate pentru Comisia locală pentru stabilirea dreptului de privată asupra terenurilor ;
  7. verifică cererile depuse la Comisia locală pentru stabilirea dreptului de privată asupra terenurilor privind eliberarea duplicatelor titlurilor de proprietate conform prevederilor art. 36, alin. 7 din Regulamentului privind funcționarea Comisiilor aprobat prin H.G.R. nr. 890/2005, cu modificările și completările ulterioare și după caz, solicită informații și documente necesare soluționării acestora ;
  8. întocmește referatul cu propunerea motivată de admitere sau respingere a propunerii privind eliberarea duplicatelor titlurilor de proprietate pentru Comisia locală pentru stabilirea dreptului de privată asupra terenurilor ;
  9. verifică contestațiile formulate conform prevederilor Legii nr. 247/2005 și după caz, solicită contestatarilor informații și documente necesare soluționării acestora ;
  10. Asigură transmiterea Hotărârii adoptată de Comisia locală pentru stabilirea dreptului de privată asupra terenurilor către persoanele care au depus cerere de reconstituire a dreptului de proprietate și instituțiilor publice implicate în aplicarea legilor fondului funciar în termenul prevăzut de lege;
  11. Întocmește adrese/ notificări/ somații către persoanele îndreptățite/ moștenitorii legali/ persoanele desemnate, în vederea completării dosarelor administrative constituite în baza legilor fondului funciar, cu documentele necesare, după caz ;
  12. Înmânează persoanelor îndreptățite/ moștenitorilor legali/ persoanelor desemnate titlurile de proprietate emise de către Comisia Judeţeană Ilfov, documentațiile cadastrale, extrasele de carte funciară, procesele verbale de punere în posesie/ schițele-anexă la acestea și asigură înregistrarea acestora în registrul speciale ;
  13. Periodic, transmite Direcției de impozite și taxe locale și Serviciului Registrul Agricol, corectările intervenite după caz, ca urmare a adoptării hotărârilor Comisiei locale, care pot conduce la modificarea impozitelor pe teren;
  14. Eliberează Ordinul prefectului, asigură înregistrarea acestora în registrele speciale și ține evidența emiterii acestora;
  15. Participă la audiențele ținute de conducerea instituției privind probleme legate de fondul funciar și pune la dispoziție informațiile necesare;
  16. Ține evidența documentelor tehnice principale ale cadastrului general, întocmite la 01.01. 1990 la nivelul U.A.T-ului, registrul cadastral al parcelelor, indexul alfabetic al proprietarilor , registrul cadastral al proprietarilor, registrul corpurilor de proprietate, fișe centralizatoare, partidă cadastrală pe proprietari și categorii de folosință, planuri parcelare și cadastrale;
  17. Eliberează schiţe/planuri topografice şi planurile de încadrare în zonă aflate în arhiva instituţei ;
  18. Atestă regimul tehnic şi juridic al imobilelor ce aparțin domeniului public/ privat al localității, pentru direcțiile și serviciile din cadrul instituției ;
   a. tehnic: - efectuarea de măsurătorii, identificarea poziţiei, configuraţiei şi mărimii suprafeţelor terenurilor pe categorii de folosinţă şi proprietari;
   b. economic: - identificarea pe baza evidenţelor existente şi prin orice alte mijloace a destinaţiei, categoriei de folosinţă a parcelelor şi eventual, a elementelor necesare stabilirii valorii imobilelor;
   c. juridic: - identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate şi a oricăror acte, precum şi a posesiei efective;
  19. Răspunde în termenul legal la sesizări, petiții, memorii și adrese care i-au fost repartizate ;
  20. Arhivează dosarele de fond funciar finalizate cu emiterea titlului de proprietate/ Ordinul prefectului, în condiţiile legii ;
  21. Semnalează orice probleme deosebite legate de activitatea instituției despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii;
  22. Are obligaţia să păstreze secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia la cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;
  23. Este interzisă folosirea informaţiilor obţinute în domeniul de activitate în scop personal sau într-o manieră care poate fi contrară legii;
  24. Se interzice dezvăluirea parolelor de acces la sistemul informatic sau la aplicațiile software, altor persoane, acestea fiind individuale;
  25. Asigură păstrarea documentelor cu regim special și a celor intrate prin registratura generală / serviciului;
  26. Colaborează cu autorităţile / instituţiile publice şi de interes public, centrale şi locale, precum şi serviciile descentralizate ale autorităţilor publice centrale în scopul obţinerii de informaţii necesare domeniului de activitate precum şi de identificare a persoanei;
  27. Răspunde administrativ, pecuniar, material sau penal, după caz, pentru exactitatea obligaţiilor stabilite și evidențiate în programele informatice pe care le utilizează, conform documentelor pe care le gestionează;
  28. Îşi asumă de asemenea, întreaga răspundere pentru gestionarea documentelor primite şi elaborate de la şi către cei în drept (transmise spre soluționare) şi, în egală măsură, pentru exactitatea datelor înscrise în răspunsurile la aceste documente;
  29. Îndeplineşte atribuțiile de serviciu în termenele şi condiţiile stabilite prin actele normative în vigoare, în conformitate cu graficul de circulaţie a documentelor de fond funciar sau în condiţiile stabilite de institutiei / șeful serviciului ;
  30. Răspunde disciplinar, material sau contravenţional - după caz - pentru neexecutarea întocmai a atribuţiilor de serviciu;
  31. Asigură relaţii de colaborare, în sistem de echipă, cu ceilalţi inspectori din cadrul serviciului, precum şi cu toţi angajaţii Primăriei / Direcției / serviciului / compartimentului;
  32. Va adopta o ţinută morală şi vestimentară sobră şi decentă atât în relaţiile cu colegii de serviciu, cât şi în relaţiile cu publicul;
  33. Respectă termenele de răspuns la petițiile înregistrate în aplicația electronică scade în momentul soluționării lucrările din aplicație atașând documentul în format electronic;
  34. Are obligația să participe la instruirea la locul de muncă, în conformitate cu materialele de instruire puse la dispoziţie de Serviciul intern de prevenire şi protecţie, şi cu prevederile legale în vigoare;
  35. Are obligația să respecte prevederile procedurilor şi regulamentelor interne de lucru şi instrucţiunile de folosire şi întreţinere a echipamentelor tehnice de la locul de muncă, precum şi regulilor de securitate şi sănătate în muncă în vederea prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
  36. Are obligația să respecte locul de muncă şi să păstreze condiţii normale pentru postul de lucru, să își formeze deprinderi corecte de muncă și să aplice corect regulile de securitate şi sănătate în muncă, cu asigurarea unui nivel cât mai ridicat de securitate locul de muncă;
  37. Are obligația să asigure funcţionarea optimă a echipamentelor tehnice la locul de muncă, pentru eliminarea riscurilor de accidentare, să se asigure că executarea intervenţiilor de natură tehnică la echipamentele tehnice se realizează cu personal propriu sau extern autorizat;
  38. În cazul producerii unui accident de muncă, să acorde imediat primul ajutor personalului accidentat şi să pună în aplicare de îndată procedurile interne în caz de accident de muncă, să anunţe de îndată conducerea şi serviciul intern de prevenire şi protecţie, cu asigurarea de măsuri prin care să nu fie modificată starea de fapt până la cercetarea accidentului, după caz.
  39. Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecţiune în funcţionarea echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea;
  40. Răspunde de cunoşterea, însuşirea şi respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la acţiunile şi activităţile specific postului pe care îl ocupă.
  41. Răspunde de corectitudinea raportărilor şi veridicitatea informaţiilor transmise către superiorul ierarhic, suportând măsuri disciplinare în caz de dezinformare.
  42. Respectă normele privind Securitatea şi Sănătatea Muncii şi din domeniul Situaţiilor de Urgenţă şi răspunde de însuşirea şi respectarea acestora de către întregul personal din subordine.
  43. Respectă întocmai politica şi instrucțiunile aplicabile în domeniul utilizării echipamentelor informatice;
  44. Îndeplinește obligațiile ce decurg din dispozițiile Regulamentului UE 679 / 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
  45. Răspunde, în condiţiile legii, pentru respectarea Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
  46. Raportează de îndată orice vulnerabilitate sau suspiciune sesizată în domeniul securităţii echipamentelor;
  47. Înștiințează de urgență seful ierarhic superior sau Compartimentul IT la observarea unui incident de securitate sau a unui comportament diferit față de cel normal al sistemului informatic.
  48. Cunoaște şi aplică Regulamentul Intern şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Primăriei / serviciului;
  49. Respectă şi aplică prevederile Codului etic al funcţionarului public din Primăria orașului Popești - Leordeni;
  50. Asigura respectarea și aplicarea cerințelor specific prevăzute de sistemul de control intern/ managerial elaborate la nivelul instituției, precum și a procedurilor de lucru specific activității desfășurate;
  51. Anual sau ori de câte ori este necesar participă la instruiri interne/ externe (cursuri, programe) în domeniul calităţii şi asigură diseminarea informaţiilor în domeniul calităţii la nivelul serviciului în care își desfășoară activitatea.
  52. Răspunde, în condiţiile legii, pentru respectarea N.T.S.M. şi P.S.I. la locul de muncă.
  53. Îndeplinește orice alte atribuții și sarcini stabilite de către conducerea instituției conform legii;
  54. Are obligația să-și perfecționeze continuu cunoștințele profesionale;
  55. Se obligă să respecte programul de lucru zilnic precum și programul de lucru cu publicul;

  Afișat astăzi 26.04.2023 ora 16:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.