28.09.2021 – Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Educație, Cultură și Protecție Civilă – Birou Cultură, Culte, Tineret și Sport

Publicat în data de 27.08.2021

Primăria oraşului Popeşti-Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti-Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr. 1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Educație, Cultură și Protecție Civilă – Birou Cultură, Culte, Tineret și Sport după cum urmează:

 • 1 post de inspector clasa I grad profesional debutant

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 28.09.2021, ora 11:00, iar interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora desfășurării interviului se va afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A.

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ și a art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19.

Condiţii de participare la concurs pentru ocuparea postului de inspector clasa I grad profesional debutant:

 • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării funcției publice de execuție de inspector clasa I grad profesional debutant – fără vechime.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției, secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 27.08.2021 (data publicării anunțului) – 15.09.2021,, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, Popești-Leordeni, jud. Ilfov – Serviciul Resurse Umane, Juridic, Relații cu Publicul, IT și Arhivă şi trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) – lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoana de contact: dna Stoian Alexandra Elena inspector - Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT. Tel. 0374/40.88.19 interior 107, fax 0374/40.88.22, e-mail: resurseumane@ppl.ro

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în cadrul Serviciului Educație, Cultură și Protecție Civilă

 1. Constituția României, republicată.
 2. Titlul I și II ale părții a VI – a, Titlul I și V (capitolul IV) ale părții a III - a din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ.
 3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.
 5. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.
 6. Ordonanţa nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic.

TEMATICA pentru concursul de recrutare organizat în cadrul Serviciului Educație, Cultură și Pretecție Civilă

 1. Constituția României, republicată.
 2. Titlul I și II ale părții a VI – a, Titlul I și V (capitolul IV) ale părții a III - a din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ.
 3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.
 5. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil – Capitolul II, Capitolul III, Capitolul VIII și Capitolul XI – Secțiunea 1 și Secțiunea 2.
 6. Ordonanţa nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic.<< /li>

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Atribuțiile stabilite în fișa postului postului

Inspector clasa I grad profesional debutant:

 1. Participă la inițierea şi organizarea activităților culturale;
 2. Participă la inițierea și organizarea activităților sportive și pentru tineret;
 3. Participă la realizarea programelor culturale și sportive cu prilejul unor evenimente deosebite, de amploare locală, națională sau internațională, cum ar fi: Zilele Oraşului, Ziua Imnului Național, Ziua Europei, Ziua Copilului, Ziua Națională a României, Sărbătorile Anului Nou, etc;
 4. Participă la întocmirea și actualizarea Planului anual al activităților culturale, sportive, recreative şi de tineret, ce urmează a fi realizate în anul în curs de Primăria orașului Popești - Leordeni, cu stabilirea alocaților bugetare estimative;
 5. Realizează și actualizează baza de date referitoare la cultele religioase, bazele sportive, centrele pentru tineret;
 6. Participă la sprijinirea activităților cultelor religioase;
 7. Participă la organizarea, implementarea şi dezvoltarea SCIM;
 8. Participă la elaborarea și actualizarea procedurilor operaționale cu care lucrează în cadrul Biroului;
 9. Respectă activitățile stabilite în Strategia de dezvoltare a localității în materie de cultură, culte, tineret şi sport;
 10. Realizează orice alte atribuții pe care le primește de la superiorul ierarhic

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Biroului Cultură, Culte, Tineret și Sport – Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă

Publicat în data de 21.09.2021

Având în vedere prevederile art. 40, alin. (1), lit. a) şi art. 50 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Instituția publică Rezultatul selecției dosarelor
144860Inspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 28.09.2021, ora 11:00, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A, judeţul Ilfov.

Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, judeţul Ilfov.