28.04.2023 – Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Educație și Sănătate Publică

Anunț nr. 16960/28.03.2023

Primăria oraşului Popeşti - Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti - Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Educație și Sănătate Publică, după cum urmează:

 • Inspector, clasa I, grad profesional superior, Birou Cultură, Tineret și Sport.
 • Referent, clasa III, grad profesional superior, Compartiment Sănătate Publică.
 • Inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Situații de Urgență și Protecție Civilă.
 • Inspector, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment Situații de Urgență și Protecție Civilă.

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite sunt: proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 28.04.2023, ora 11:00, iar interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora desfășurării interviului se va afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei oraşului Popeşti – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor Hotărârii nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Condiţii de participare la concursul pentru ocuparea postului de inspector, clasa I, grad profesional superior, Birou Cultură, Tineret și Sport:
candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
vechime minimă în specialitatea studiilor – 7 ani.

Condiţii de participare la concursul pentru ocuparea postului de referent, clasa III, grad profesional superior, Compartiment Sănătate Publică:
candidaţii trebuie să fi absolvit studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
vechime minimă în specialitatea studiilor – 7 ani.

Condiţii de participare la concursul pentru ocuparea postului de inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Situații de Urgență și Protecție Civilă:
candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
vechime minimă în specialitatea studiilor – 7 ani.

Alte condiții/cerințe specifice:
Candidații trebuie să dețină certificat de competenţe profesionale în condiţiile stabilite prin metodologia emisă de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în conformitate cu Legea nr.481/2004, privind protecția civilă, se dovedeşte prin documente specifice

Condiţii de participare la concursul pentru ocuparea postului de inspector, clasa I, grad profesional asistent Compartiment Situații de Urgență și Protecție Civilă:
candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
vechime minimă în specialitatea studiilor – 1 an.

Alte condiții/cerințe specifice:
Candidații trebuie să dețină certificat de competenţe profesionale în condiţiile stabilite prin metodologia emisă de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în conformitate cu Legea nr.481/2004, privind protecția civilă, se dovedeşte prin documente specifice.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției www.ppl.ro secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 28.03.2023 (data publicării anunțului) – 18.04.2023, la sediul instituţiei din Piața Sf. Maria, nr.1, Popești – Leordeni, jud. Ilfov- Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.(1) lit.a) – lit.g) lit.i) și lit.j) din HGR nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoana de contact: d-na. Stoian Alexandra Elena inspector - Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT. Tel. 031.131.34.04, fax 0374/40.88.22, mail: resurseumane@ppl.ro.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în cadrul Biroului Cultură, Tineret și Sport

 1. Constituția României- republicată;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. Ordonanța nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale;
 6. Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil;
 7. OUG 118/2006 – privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale;
 8. Ordonanța nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic;

TEMATICA pentru concursul de recrutare organizat în cadrul Biroului Cultură, Tineret și Sport

 1. Constituția României - Titlul II - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ - Titlul I și II ale părții a VI-a - Dispoziţii generale, Statutul funcţionarilor publici 
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare - Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați - Egalitatea de șanse și tratament. Definiții în această materie. Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei;
 5. Ordonanța nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale – Capitolul I – Dispoziții generale și Capitolul II - Proceduri de acordare a finanţărilor nerambursabile;
 6. Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil – Capitolul I – Dispoziții generale, Capitolul II - Cercetarea, inventarierea şi clasarea , Capitolul III - Păstrarea, depozitarea şi asigurarea securităţii bunurilor culturale mobile, Capitolul V - Circulaţia bunurilor culturale mobile , Capitolul VII - Finanţarea activităţilor specifice de protejare a patrimoniului cultural naţional mobil și Capitolul XI - Contravenţii şi infracţiuni;
 7. OUG 118/2006 – privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale – Capitolul I – Dispoziții generale, Capitolul II - Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale și Capitolul III - Personalul şi conducerea aşezămintelor culturale, instituţii publice.
 8. Ordonanța nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic – Capitolul II - Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea instituţiilor şi companiilor de spectacole sau concerte, Capitolul III - Personalul instituţiilor de spectacole sau concerte și Capitolul V - Finanţarea instituţiilor şi companiilor de spectacole sau concerte.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în cadrul Compartimentului Sănătate Publică

 1. Constituția României- republicată;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. Legea nr. 95/2006 privind Reforma în domeniul sănătăţii;
 6. Ordinul nr. 438/4.629/2021 privind asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos.

TEMATICA pentru concursul de recrutare organizat în cadrul Compartimentului Sănătate Publică

 1. Constituția României - Titlul II - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ - Titlul I și II ale părții a VI-a - Dispoziţii generale, Statutul funcţionarilor publici 
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare - Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați - Egalitatea de șanse și tratament. Definiții în această materie. Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei;
 5. Legea nr. 95/2006 privind Reforma în domeniul sănătăţii - Reglementarea domeniului sănătăţii publice;
 6. Ordinul nr. 438/4.629/2021 privind asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos - Capitolul I – Dispoziții generale, Capitolul II - Organizarea evaluării şi supravegherii stării de sănătate a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor din unităţile şcolare de stat şi particulare autorizate/acreditate, de către personalul medical, Capitolul III - Modul de efectuare a examinărilor medicale de bilanţ ale stării de sănătate, Capitolul IV - Rolul unităţilor de învăţământ preuniversitar şi instituţiilor de învăţământ superior şi al autorităţilor publice locale în asigurarea şi menţinerea stării de sănătate a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în cadrul Compartimentului Situații de Urgență și Protecție Civilă

 1. Constituția României- republicată;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă;
 6. Legea nr.481/2004 privind protecția civilă;
 7. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

TEMATICA pentru concursul de recrutare organizat în cadrul Compartimentului Situații de Urgență și Protecție Civilă

 1. Constituția României - Titlul II - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ - Titlul I și II ale părții a VI-a - Dispoziţii generale, Statutul funcţionarilor publici 
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare - Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați - Egalitatea de șanse și tratament. Definiții în această materie. Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei;
 5. Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, Cap III - Obligaţiile angajatorilor, Cap VI - Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor;
 6. Legea nr.481/2004 privind protecția civilă, Cap. II - Organizarea protecţiei civile, Cap IV - Atribuţii şi obligaţii privind protecţia civilă, Cap VI, Secţiunea 1- Înştiinţarea, avertizarea şi alarmarea
 7. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor – Capitolul I – Dispoziții generale, Capitolul II, Secțiunea 1 - Obligaţii generale , Secțiunea a 2 -a - Obligaţiile consiliului local şi ale primarului și Secțiunea a 6 – a - Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului.

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

ATRIBUȚIILE STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI POSTULUI
Inspector, clasa I, grad profesional superior, Birou Cultură, Tineret și Sport

Atribuţiile postului:

 1. Colaborează cu autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes public, centrale şi locale, precum şi serviciile descentralizate ale autorităţilor publice centrale în scopul obţinerii de informaţii necesare domeniului de activitate precum şi de identificare a persoanei.
 2. Asigură aplicarea şi utilizarea procedurilor, tehnicilor, documentelor şi situaţiilor (statistice si centralizatoare) specifice domeniului de activitate;
 3. Se obligă să respecte cu stricteţe şi convingere, programul de lucru zilnic precum și programul de lucru cu publicul;
 4. În cazul producerii unui accident de muncă, să acorde imediat primul ajutor personalului accidentat şi să pună în aplicare de îndată procedurile interne în caz de accident de muncă, să anunţe de îndată conducerea şi serviciul intern de prevenire şi protecţie, cu asigurarea de măsuri prin care să nu fie modificată starea de fapt până la cercetarea accidentului, după caz.
 5. Respectă normele privind Securitatea şi Sănătatea Muncii şi din domeniul Situaţiilor de Urgenţă şi răspunde de însuşirea şi respectarea acestora de către întregul personal din subordine.
 6. Cunoaște şi aplică Regulamentul Intern şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Primăriei / direcției / serviciului;
 7. Asigura funcționalitatea SCIM la nivelul compartimentului / serviciului / direcției / Primăriei.
 8. Participă la organizarea, implementarea şi dezvoltarea SCIM;
 9. Elaborează şi actualizează proceduri operaţionale cu care lucrează, în cadrul Compartimentului;
 10. Realizează toate atribuții pe care le primește de la superiorul ierarhic;

Atribuţii specifice:

 • participă la inițierea şi organizarea activităților culturale;
 • participă la inițierea și organizarea activităților culturale şi sportive pentru tineret;
 • participă la realizarea programelor culturale și sportive cu prilejul unor evenimente deosebite, de amploare locală, națională sau internațională, cum ar fi: Zilele Oraşului, Ziua Imnului Național, Ziua Europei, Ziua Copilului, Ziua Națională a României, Sărbătorile Anului Nou, etc;
 • participă la întocmirea și actualizarea proiectului anual al activităților culturale, sportive, recreative şi de tineret, ce urmează a fi realizate în anul în curs de Primăria orașului Popești - Leordeni, cu stabilirea alocaților bugetare estimative;
 • realizează și actualizează baza de date referitoare la cultele religioase, bazele sportive, centrele pentru tineret;
 • participă la sprijinirea activităților cultelor religioase;
 • participă la organizarea, implementarea şi dezvoltarea SCIM;
 • participă la elaborarea și actualizarea procedurilor operaționale cu care lucrează în cadrul Biroului;
 • realizează activitățile stabilite în Strategia de dezvoltare a localității în materie de cultură, culte, tineret şi sport;
 • realizează orice alte atribuții pe care le primește de la superiorul ierarhic.
 • Coordonarea proiectelor din cadrul Biroului Cultură, Tineret și Sport.
 • ATRIBUȚIILE STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI POSTULUI
  referent, clasa III, grad profesional superior, Compartiment Sănătate Publică

  Atribuţiile postului:

  1. Colaborează cu autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes public, centrale şi locale, precum şi serviciile descentralizate ale autorităţilor publice centrale în scopul obţinerii de informaţii necesare domeniului de activitate precum şi de identificare a persoanei.
  2. Asigură aplicarea şi utilizarea procedurilor, tehnicilor, documentelor şi situaţiilor (statistice si centralizatoare) specifice domeniului de activitate;
  3. Se obligă să respecte cu stricteţe şi convingere, programul de lucru zilnic precum și programul de lucru cu publicul;
  4. În cazul producerii unui accident de muncă, să acorde imediat primul ajutor personalului accidentat şi să pună în aplicare de îndată procedurile interne în caz de accident de muncă, să anunţe de îndată conducerea şi serviciul intern de prevenire şi protecţie, cu asigurarea de măsuri prin care să nu fie modificată starea de fapt până la cercetarea accidentului, după caz.
  5. Respectă normele privind Securitatea şi Sănătatea Muncii şi din domeniul Situaţiilor de Urgenţă şi răspunde de însuşirea şi respectarea acestora de către întregul personal din subordine.
  6. Cunoaște şi aplică Regulamentul Intern şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Primăriei / direcției / serviciului;
  7. Asigura funcționalitatea SCIM la nivelul compartimentului / serviciului / direcției / Primăriei.
  8. Participă la organizarea, implementarea şi dezvoltarea SCIM;
  9. Realizează toate atribuții pe care le primește de la superiorul ierarhic.

  Atribuţii specifice:

  1. Participă la activitățile organizate în cadrul Compartimentului de Sănătate Publică
  2. Păstrează baza de date a cabinetelor de medicină de familie din orașul Popești-Leordeni;
  3. Păstrează baza de data a farmaciilor existente pe raza orașului Popești-Leordeni;

  ATRIBUȚIILE STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI POSTULUI
  Inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartiment Situații de Urgență și Protecție Civilă

  Atribuţiile postului:

  1. Colaborează cu autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes public, centrale şi locale, precum şi serviciile descentralizate ale autorităţilor publice centrale în scopul obţinerii de informaţii necesare domeniului de activitate precum şi de identificare a persoanei.
  2. Asigură aplicarea şi utilizarea procedurilor, tehnicilor, documentelor şi situaţiilor (statistice si centralizatoare) specifice domeniului de activitate;
  3. Se obligă să respecte cu stricteţe şi convingere, programul de lucru zilnic precum și programul de lucru cu publicul;
  4. În cazul producerii unui accident de muncă, să acorde imediat primul ajutor personalului accidentat şi să pună în aplicare de îndată procedurile interne în caz de accident de muncă, să anunţe de îndată conducerea şi serviciul intern de prevenire şi protecţie, cu asigurarea de măsuri prin care să nu fie modificată starea de fapt până la cercetarea accidentului, după caz.
  5. Respectă normele privind Securitatea şi Sănătatea Muncii şi din domeniul Situaţiilor de Urgenţă şi răspunde de însuşirea şi respectarea acestora de către întregul personal din subordine.
  6. Cunoaște şi aplică Regulamentul Intern şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Primăriei / direcției / serviciului;
  7. Asigura funcționalitatea SCIM la nivelul compartimentului / serviciului / direcției / Primăriei.
  8. Participă la organizarea, implementarea şi dezvoltarea SCIM;
  9. Elaborează şi actualizează proceduri operaţionale cu care lucrează, în cadrul Compartimentului;

  Atribuții specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor:

  1. realizarea şi aprobarea documentele de organizare, planificare şi evidență în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul instituţiei (tematici de instruire a personalului în domeniul situațiilor de urgență; planificarea exerciţiilor trimestriale de intervenţie şi evacuare a personalului; graficul controalelor interne; graficul de verificare anuală a mijloacelor de intervenţie, sistemelor de alertare/alarmare a populaţiei, instalaţii electrice (PRAM), sisteme de încălzire (C.T);
  2. organizează activitatea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (S.V.S.U.);
  3. întocmirea şi actualizarea documentelor de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (S.V.S.U.), planul de pregătire anual şi graficul de control al compartimentului de prevenire pentru respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, instalaţii tehnologice aparţinând domeniului public şi privat, precum şi al instituţiilor publice (educaţie şi învăţământ, cabinete medicale umane şi veterinare;
  4. participă la executarea de către S.V.S.U. – compartimentul prevenire, a controlului respectării normelor împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti/asociaţii de proprietari şi informează cetăţenii cu privire la modul de cooperare şi de intervenţie în caz de incendiu;
  5. propune măsuri pentru optimizarea activităţii S.V.S.U. referitor la încadrarea cu personal şi realizarea criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea;
  6. întocmirea referatelor de specialitate cu propunerea emiterii actelor de autoritate privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor/protecţie civilă în unitatea administrativ – teritorială pe care o reprezintă;
  7. întocmirea/actualizarea planurilor operative de intervenţie/acţiune şi evacuare pe tipuri de risc;
  8. participă la exerciţiile de intervenţie/evacuarea personalului în cadrul instituţiei şi în unităţile de educaţie şi învăţământ din zona administrativ – teritorială a oraşului;
  9. întocmirea planurilor de măsuri şi punerea lor în aplicare pentru perioadele cu temperaturi extreme (canicula/secetă/sezon rece), planuri pentru evenimente cultural – artistice, sportive etc. ce implică aglomerări de persoane şi existenţa unor factori de risc posibil generatori de incendii;
  10. participă la verificarea anuală a întregului personal privind cunoaşterea legislaţiei de specialitate, instrucţiuni proprii psi specifice locurilor de muncă, precum şi procedurile de intervenţie şi evacuare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă;

  Atribuții specifice în domeniul securității și sănătății în muncă:

  1. organizarea şi gestionarea activității de securitate şi sănătate în munca la nivelul instituţiei;
  2. participă la activităţile de identificare a pericolelor şi evaluarea riscurilor pe locul de muncă/posturi de lucru, echipamente de muncă şi mediul de muncă;
  3. participă la elaborarea şi actualizarea Planului de prevenire şi protecţie şi a instrucţiunilor proprii s.m. pentru toate locurile de muncă/posturi de lucru;
  4. întocmeşte referate de necesitate în vederea achiziţionării echipamentelor individulale de protecție specifice locurilor de muncă;
  5. verifică şi asigură, totodată, marcarea/semnalizarea de securitate;
  6. întocmirea tematicilor de instruire a conducătorilor locurilor de muncă şi a personalului pe cele trei categorii (instructajul introductiv general/instructajul pe locul de muncă – la angajare şi instructajul periodic), precum şi verificarea executării acestora;
  7. în colaborare cu Serviciul resurse umane întocmeşte evidenta meseriilor şi profesiilor prevăzute de legislaţia specifică pentru care este necesară executarea autorizării lor;
  8. organizează şi coordonează împreună cu Serviciul de medicină muncii controlul medical anual şi întocmeşte evidenta posturilor care necesită examene medicale suplimentare şi control psihologic periodic;
  9. colaborează permanent cu Comitetul de Securitate și Sănătate în muncă în vederea luării măsurilor necesare îmbunatăţirii stării de securitate a locurilor de muncă, completarea/actualizarea Planului de prevenire şi protecţie;
  10. participă la întocmirea Raportului anual de analiză a modului de organizare şi desfăşurare a activităţii de securitate și sănătate în muncă;
  11. realizează orice alte atribuții pe care le primește de la superiorul ierarhic.

  ATRIBUȚIILE STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI POSTULUI
  Inspector, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment Situații de Urgență și Protecție Civilă

  Atribuţiile postului:

  1. Colaborează cu autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes public, centrale şi locale, precum şi serviciile descentralizate ale autorităţilor publice centrale în scopul obţinerii de informaţii necesare domeniului de activitate precum şi de identificare a persoanei.
  2. Asigură aplicarea şi utilizarea procedurilor, tehnicilor, documentelor şi situaţiilor (statistice si centralizatoare) specifice domeniului de activitate;
  3. Se obligă să respecte cu stricteţe şi convingere, programul de lucru zilnic precum și programul de lucru cu publicul;
  4. În cazul producerii unui accident de muncă, să acorde imediat primul ajutor personalului accidentat şi să pună în aplicare de îndată procedurile interne în caz de accident de muncă, să anunţe de îndată conducerea şi serviciul intern de prevenire şi protecţie, cu asigurarea de măsuri prin care să nu fie modificată starea de fapt până la cercetarea accidentului, după caz.
  5. Respectă normele privind Securitatea şi Sănătatea Muncii şi din domeniul Situaţiilor de Urgenţă şi răspunde de însuşirea şi respectarea acestora de către întregul personal din subordine.
  6. Cunoaște şi aplică Regulamentul Intern şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Primăriei / direcției / serviciului;
  7. Asigura funcționalitatea SCIM la nivelul compartimentului / serviciului / direcției / Primăriei.
  8. Participă la organizarea, implementarea şi dezvoltarea SCIM;
  9. Elaborează şi actualizează proceduri operaţionale cu care lucrează, în cadrul Compartimentului;

  Atribuții specifice în domeniul apărării împotriva incendiilor

  1. realizarea şi aprobarea documentele de organizare, planificare şi evidență în domeniul situaţiilor de urgenţă la nivelul instituţiei (tematici de instruire a personalului în domeniul situațiilor de urgență; planificarea exerciţiilor trimestriale de intervenţie şi evacuare a personalului; graficul controalelor interne; graficul de verificare anuală a mijloacelor de intervenţie, sistemelor de alertare/alarmare a populaţiei, instalaţii electrice (PRAM), sisteme de încălzire (C.T);
  2. organizează activitatea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (S.V.S.U.);
  3. întocmirea şi actualizarea documentelor de organizare şi funcţionare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (S.V.S.U.), planul de pregătire anual şi graficul de control al compartimentului de prevenire pentru respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, instalaţii tehnologice aparţinând domeniului public şi privat, precum şi al instituţiilor publice (educaţie şi învăţământ, cabinete medicale umane şi veterinare;
  4. participă la executarea de către S.V.S.U. – compartimentul prevenire, a controlului respectării normelor împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti/asociaţii de proprietari şi informează cetăţenii cu privire la modul de cooperare şi de intervenţie în caz de incendiu;
  5. propune măsuri pentru optimizarea activităţii S.V.S.U. referitor la încadrarea cu personal şi realizarea criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea;
  6. întocmirea referatelor de specialitate cu propunerea emiterii actelor de autoritate privind organizarea activităţii de apărare împotriva incendiilor/protecţie civilă în unitatea administrativ – teritorială pe care o reprezintă;
  7. întocmirea/actualizarea planurilor operative de intervenţie/acţiune şi evacuare pe tipuri de risc;
  8. participă la exerciţiile de intervenţie/evacuarea personalului în cadrul instituţiei şi în unităţile de educaţie şi învăţământ din zona administrativ – teritorială a oraşului;
  9. întocmirea planurilor de măsuri şi punerea lor în aplicare pentru perioadele cu temperaturi extreme (canicula/secetă/sezon rece), planuri pentru evenimente cultural – artistice, sportive etc. ce implică aglomerări de persoane şi existenţa unor factori de risc posibil generatori de incendii;
  10. participă la verificarea anuală a întregului personal privind cunoaşterea legislaţiei de specialitate, instrucţiuni proprii psi specifice locurilor de muncă, precum şi procedurile de intervenţie şi evacuare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă;

  Atribuții specifice în domeniul securității și sănătății în muncă:

  1. organizarea şi gestionarea activității de securitate şi sănătate în munca la nivelul instituţiei;
  2. participă la activităţile de identificare a pericolelor şi evaluarea riscurilor pe locul de muncă/posturi de lucru, echipamente de muncă şi mediul de muncă;
  3. participă la elaborarea şi actualizarea Planului de prevenire şi protecţie şi a instrucţiunilor proprii s.m. pentru toate locurile de muncă/posturi de lucru;
  4. întocmeşte referate de necesitate în vederea achiziţionării echipamentelor individulale de protecție specifice locurilor de muncă;
  5. verifică şi asigură, totodată, marcarea/semnalizarea de securitate;
  6. întocmirea tematicilor de instruire a conducătorilor locurilor de muncă şi a personalului pe cele trei categorii (instructajul introductiv general/instructajul pe locul de muncă – la angajare şi instructajul periodic), precum şi verificarea executării acestora;
  7. în colaborare cu Serviciul resurse umane întocmeşte evidenta meseriilor şi profesiilor prevăzute de legislaţia specifică pentru care este necesară executarea autorizării lor;
  8. organizează şi coordonează împreună cu Serviciul de medicină muncii controlul medical anual şi întocmeşte evidenta posturilor care necesită examene medicale suplimentare şi control psihologic periodic;
  9. colaborează permanent cu Comitetul de Securitate și Sănătate în muncă în vederea luării măsurilor necesare îmbunatăţirii stării de securitate a locurilor de muncă, completarea/actualizarea Planului de prevenire şi protecţie;
  10. participă la întocmirea Raportului anual de analiză a modului de organizare şi desfăşurare a activităţii de securitate și sănătate în muncă;
  11. realizează orice alte atribuții pe care le primește de la superiorul ierarhic.

  Afișat astăzi 28.03.2023 ora 14:30 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

  Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în cadrul Direcției Educație și Sănătate Publică în data de 28.04.2023

  Anunț nr. 21936/24.04.2023

  Având în vedere prevederile art.40, alin.(1), lit.a) şi art.50 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

  Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăInstituția publicăRezultatul selecției dosarelor
  1.19117Inspector clasa I grad profesional superior – Birou Cultură, Tineret și SportPrimăria orașului Popești – Leordeni ADMIS
  2.19308Inspector clasa I grad profesional superior – Compartiment Situații de Urgență și Protecție CivilăPrimăria orașului Popești – Leordeni ADMIS
  3.19935Referent clasa III grad profesional superior – Compartiment Sănătate PublicăPrimăria orașului Popești – Leordeni ADMIS

  Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 28.04.2023 ora 11:00, la sediul Primăriei orașului Popești – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A, judeţul Ilfov.
  Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești – Leordeni, judeţul Ilfov.

  Afișat astăzi 24.04.2023 ora 16:30 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

  Rezultatul probei scrise al concursului de recrutare organizat în cadrul Direcției Educație și Sănătate Publică în data de 28.04.2023

  Anunț nr. 23678/03.05.2023

  Având în vedere prevederile art.62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

  Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
  1.19117Inspector clasa I, grad profesional superior – Birou Cultură, Tineret și Sport61,33ADMIS
  2.19308Inspector clasa I, grad profesional superior – Compartiment Situații de Urgență și Protecție Civilă30RESPINS
  3.19935Referent clasa III, grad profesional superior – Compartiment Sănătate Publică66,00 ADMIS

  Candidații declarați admiși vor susţine interviul în ziua de vineri 05.05.2023, ora 10:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.
  Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti - Leordeni.

  Afișat astăzi 03.05.2023 ora 10:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

  Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat în cadrul Direcției Educație și Sănătate Publică în data de 28.04.2023

  Anunț nr. 24546/05.05.2023

  Având în vedere prevederile art.62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului României nr.611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

  Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiFuncţia publicăPunctajul interviuluiRezultatul interviului
  1.19117Inspector clasa I grad profesional superior – Birou Cultură, Tineret și Sport77ADMIS
  2.19935Referent clasa III grad profesional superior – Compartiment Sănătate Publică71,66ADMIS

  Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti - Leordeni.

  Afișat astăzi 05.05.2023 ora 13:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

  Centralizatorul rezultatelor concursului de recrutare organizat în data de 28.04.2023 în cadrul Direcției Educație și Sănătate Publică

  Anunț nr. 24566/05.05.2023

  Având în vedere prevederile art.62 alin.(2) și alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

  Nr. crt.Numele şi prenumele candidatului (număr de identificare)Punctaj proba scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultatul final
  1.1911761,3377138,33ADMIS
  2.1930830-30RESPINS
  3.1993566,00 71,66 137,66 ADMIS

  Afișat astăzi 05.05.2023 ora 14:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.