27.01.2023 – Concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni

Anunțul nr. 71635/28.12.2022

Primăria oraşului Popeşti - Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti - Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești - Leordeni, după cum urmează:

 • Inspector clasa I grad profesional superior – Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT.

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite sunt: proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 27.01.2023, ora 10:00, iar interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
Data și ora desfășurării interviului se va afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei oraşului Popeşti – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ și prevederilor Hotărârii nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Condiţii de participare la concurs:
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 479 alin.(1) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele de concurs trebuie să conțină documentele prevăzute la art.127 alin.(1) din HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind aprobarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției www.ppl.ro secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 28.12.2022 (data publicării anunțului) – 16.01.2023, la sediul instituţiei din Piața Sf. Maria, nr.1, Popești – Leordeni, jud. Ilfov- Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT.
Persoana de contact: d-na. Francisc Elena Valentina inspector - Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și Arhivă. Tel. 031.131.34.04 fax 0374/40.88.22, mail: resurseumane@ppl.ro.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Serviciului Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT

 1. Constituția României- republicată;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. Legea 53/2003 - Codul Muncii;
 6. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
 7. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
 8. Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative. 

TEMATICĂ pentru concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Serviciului Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT

 1. Constituția României - Drepturile şi libertăţile fundamentale, îndatoririle fundamentale;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ:
  Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului contractual din administraţia publică;
  Drepturile funcţionarilor publici; Îndatoririle funcţionarilor publici- Capitolul V, Secțiunea 1 și 2; Recrutarea funcționarilor publici; Numirea funcționarilor publici - Capitolul VI, Secțiunea 1 și 2 – din cadrul titlului II.
  Statutul funcționarilor publici - titlul I și II ale părții a VI-a
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare - Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați - Egalitatea de șanse și tratament. Definiții în această materie. Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei;
 5. Legea 53/2003 - Codul Muncii – Titlul II
 6. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor - modul de exercitare de către cetăţeni a dreptului de a adresa autorităţilor şi instituţiilor publice petiţii formulate în nume propriu, precum şi modul de soluţionare a acestora
 7. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public - Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public – Capitolul II.
 8. Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative. 

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

ATRIBUȚIILE STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI

 1. Întocmește documentația necesară organizării concursurilor/examenelor de promovare a personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești – Leordeni.
 2. Asigură și întocmește documentația necesară în vederea numirii/încadrării funcționarilor publici și personalului contractual, prin concurs/transfer, pe bază de competenă în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu organigrama și ștatul de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești – Leordeni.
 3. Asigură încadrarea și încetarea contractelor individuale de muncă ale asistenților personali pentru peroanele încadrate în grad de handicap.
 4. Urmărește și asigură acordarea gradației corespunzătoare vechimii în muncă a salariaților din cadrul Primăriei orașului Popești – Leordeni.
 5. Gestionează și ține evidența declarațiilor de avere și a declarațiilor de interese ale funționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești – Leordeni.
 6. Transmite prin platforma e-DAI către ANI declarațiile de avere și declarațiile de interese ale funționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești – Leordeni.
 7. Ține evidența fișelor de post potrivit ștatului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești – Leordeni.
 8. Acordă asistență personalului din cadrul Primăriei orașului Popești – Leordeni în limita atribuțiilor și legislației în vigoare.
 9. Întocmește și transmite lunar, trimestrial și anual sau ori de câte ori este nevoie situații/rapoarte statistice cu privire la personalul Primăriei sau privind funcția publică/contractuală către instituțiile abilitate.
 10. Întocmește, păstrează și ține la zi dosarele profesionale ale funcționarilor publici și dosarele personale ale personalului contractual din cadrul Primăriei orașului Popești – Leordeni.
 11. Întocmește planul anual de perfecționare, urmărește derularea lui și asigură transmiterea acestuia către ANFP.
 12. Actualizează și transmite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici modificările intervenite în funcția publică.
 13. Întocmește și transmite REGES privind personalul contractual în termenele prevăzute de lege.
 14. Respectă și aplică legislația în vigoare specifică domeniului de activitate.
 15. Răspunde de păstrarea secretului de serviciu precum și de păstrarea secretului datelor și informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a funcției deținute și ca urmare a executării atribuțiilor și sarcinilor de serviciu
 16. Răspunde de realizarea la timp a atribuțiilor ce-i revin, conform prevederilor legale și a programelor aprobate sau dispuse de șeful ierarhic și de conducerea instituției.
 17. Semnalează șefului ierarhic orice probleme legate de activitatea desfășurată, despre care ia cunoștință în timpul îndeplinirii sarcinilor ce- i revin.
 18. Îndeplinește orice alte sarcini date de către șeful ierarhic și dispuse de Primarul orașului Popești -Leordeni și de Secretarul general al orașului.
 19. Se obligă să respecte cu stricteţe programul de lucru zilnic precum și programul de lucru cu publicul.
 20. Răspunde disciplinar, material sau contravenţional – după caz - pentru neexecutarea întocmai a atribuţiilor de serviciu.
 21. Respectă procedurile de sistem, procedurile de lucru și procedurile operaționale aplicabile la nivelul instituției.
 22. Are obligatia să semnaleze neregularitățile privind existenta unor posibile fraude, corupție sau orice altă activitate ce poate afecta în sens negativ interesele majore ale instituției.
 23. Are obligația să participe la instruirea la locul de muncă, în conformitate cu materialele de instruire puse la dispoziţie de Serviciul intern de prevenire şi protecţie, şi cu prevederile legale în vigoare.
 24. Are obligația să respecte prevederile procedurilor şi regulamentelor interne de lucru şi instrucţiunile de folosire şi întreţinere a echipamentelor tehnice de la locul de muncă, precum şi regulilor de securitate şi sănătate în muncă în vederea prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale.
 25. Are obligația să asigure funcţionarea optimă a echipamentelor tehnice la locul de muncă, pentru eliminarea riscurilor de accidentare, să se asigure că executarea intervenţiilor de natură tehnică la echipamentele tehnice se realizează cu personal propriu sau extern autorizat.
 26. În cazul producerii unui accident de muncă, să acorde imediat primul ajutor personalului accidentat şi să pună în aplicare de îndată procedurile interne în caz de accident de muncă, să anunţe de îndată conducerea şi serviciul intern de prevenire şi protecţie, cu asigurarea de măsuri prin care să nu fie modificată starea de fapt până la cercetarea accidentului, după caz.
 27. Răspunde de corectitudinea şi veridicitatea informaţiilor transmise către superiorul ierarhic.
 28. Răspunde de cunoşterea, însuşirea şi respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la acţiunile şi activităţile specific postului pe care îl ocupă.
 29. Răspunde personal de corectitudinea raportărilor, suportând măsuri disciplinare în caz de dezinformare.
 30. Este interzisă folosirea informaţiilor obţinute în cursul activităţii desăşurate, în scop personal sau într-o manieră care poate fi contrară legii.
 31. Respectă normele privind Securitatea şi Sănătatea Muncii şi din domeniul Situaţiilor de Urgenţă şi răspunde de însuşirea şi respectarea acestora de către întregul personal din subordine.
 32. Respectă întocmai politica şi instrucțiunile aplicabile în domeniul utilizării echipamentelor informatice.
 33. Îndeplinește obligațiile ce decurg din dispozițiile Regulamentului UE 679 / 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
 34. Raportează de îndată orice vulnerabilitate sau suspiciune sesizată în domeniul securităţii echipamentelor.
 35. Se interzice dezvăluirea parolelor de acces la sistemul informatic sau la aplicațiile software, altor persoane, acestea fiind individuale.
 36. Înștiințează de urgență seful ierarhic superior la observarea unui incident de securitate sau a unui comportament diferit față de cel normal al sistemului informatic.
 37. Cunoaște şi aplică Regulamentul Intern şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Primăriei / direcției / serviciului.
 38. Asigura funcționalitatea SCIM la nivelul compartimentului / serviciului / direcției / Primăriei.
 39. Informează şeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor şi altor acţiuni derulate în cadrul serviciului pentru implementarea Sistemului de Control Intern/ Managerial.
 40. Anual sau ori de câte ori este necesar participă la instruiri interne/ externe (cursuri, programe) în domeniul calităţii şi asigură diseminarea informaţiilor în domeniul calităţii la nivelul serviciului în care își desfășoară activitatea.
 41. Răspunde, în condiţiile legii, pentru respectarea N.T.S.M. şi P.S.I. la locul de muncă.

Afișat astăzi 28.12.2022 ora 14:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Serviciului Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT

Anunțul nr. 3285/18.01.2023

Având în vedere prevederile art.40, alin.(1), lit.a) şi art.50 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 27.01.2023 ora 10:00, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A, judeţul Ilfov.
Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Francisc Elena Valentina, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, judeţul Ilfov.

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăInstituția publicăRezultatul selecției dosarelor
1.2191Inspector, clasa I, grad profesional superiorPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS

Afișat astăzi 18.01.2023 ora 16:00 la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești-Leordeni, www.ppl.ro.

Rezultatul probei scrise al concursului de promovare în grad organizat în cadrul Primăriei orașului Popești Leordeni Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT

Anunțul nr. 4824/27.01.2023

Având în vedere prevederile art.62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.2191Inspector, clasa I, grad profesional superior71,16ADMIS

Candidatul declarat admis va susţine interviul în termen de 5 (cinci) zile lucătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.
Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Francisc Elena Valentina, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti - Leordeni.

Afișat astăzi 27.01.2023 ora 12:30 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

Rezultatul interviului la concursul de promovare grad profesional organizat în cadrul Primăriei orașului Popești – Leordeni - Serviciului Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT

Anunțul nr. 4865/27.01.2023

Având în vedere prevederile art.62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului României nr.611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiFuncţia publicăPunctajul interviuluiRezultatul interviului
1.2191Inspector clasa I grad profesional superior75.66ADMIS

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Francisc Elena Valentina, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti - Leordeni.

Afișat astăzi 27.01.2023 ora 14:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

Centralizatorul rezultatelor concursului de promovare în grad profesional organizat în data de 27.01.2023 în cadrul Serviciului Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT

Anunțul nr. 5114/30.01.2023

Având în vedere prevederile art.62 alin.(2) și alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatului (număr de identificare)Punctaj proba scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultatul final
1219171,1675.66146,82ADMIS

Afișat astăzi 30.01.2023 ora 15:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.