26.11.2019 – Concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Popești-Leordeni

Publicat în data de 24.10.2019

Primăria orașului Popești-Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti-Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr. 1, judeţul Ilfov organizează concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Popești-Leordeni.

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 26.11.2019, ora 11:00, iar interviul în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A, Popești-Leordeni, jud. Ilfov.

Funcțiile pentru care se organizează concursul sunt:

 • Inspector, clasa I, grad profesional superior (2 posturi) – Serviciul Achiziții Publice și Investiții;
 • Inspector, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Contabilitate – Salarizare;
 • Inspector, clasa I, grad profesional principal – Biroul Unic.

Cerinţele de participare la concurs sunt următoarele:

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 • să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 24.10.2019-12.11.2019, la sediul instituţiei din Piața Sf. Maria, nr. 1, Popești-Leordeni, jud. Ilfov.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de promovare în grad imediat superior celui deținut din cadrul Serviciului Achiziții Publice și Investiții.

 1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 2. Constituția României – republicată
 3. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 4. Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
 5. Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
 6. ORDIN 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale programului anual al achizițiilor publice;
 7. O.U.G nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice;
 8. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 9. Instrucțiunea nr. 1 a președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;
 10. Instrucțiunea nr. 2/2017 din 19 aprilie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 și art. 179 lit. a) și b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare;
 11. Instrucțiunea nr. 3/2017 din 8 august 2017 a președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de promovare în grad imediat superior celui deținut din cadrul Serviciului Contabilitate Salarizare.

 1. Constituția României;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
 3. Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordinul M.F.P nr.1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Decret nr.209/1976 privind Aprobarea Regulamentului operațiilor de casă ale unităților;
 6. OMFP NR.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii,cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de promovare în grad imediat superior celui deținut din cadrul Compartimentului Birou Unic.

 1. Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, Titlul IX - Impozitele şi taxele locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. H.G. nr. 1 / 2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Constituția României,republicată;
 5. O.G nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,cu modificările şi completările ulterioare;
 6. OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.