26.11.2019 – Concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Popești-Leordeni

Publicat în data de 24.10.2019

Primăria orașului Popești-Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti-Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr. 1, judeţul Ilfov organizează concurs de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Popești-Leordeni.

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 26.11.2019, ora 11:00, iar interviul în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A, Popești-Leordeni, jud. Ilfov.

Funcțiile pentru care se organizează concursul sunt:

 • Inspector, clasa I, grad profesional superior (2 posturi) – Serviciul Achiziții Publice și Investiții;
 • Inspector, clasa I, grad profesional principal – Serviciul Contabilitate – Salarizare;
 • Inspector, clasa I, grad profesional principal – Biroul Unic.

Cerinţele de participare la concurs sunt următoarele:

 • să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;
 • să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
 • să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 24.10.2019-12.11.2019, la sediul instituţiei din Piața Sf. Maria, nr. 1, Popești-Leordeni, jud. Ilfov.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de promovare în grad imediat superior celui deținut din cadrul Serviciului Achiziții Publice și Investiții.

 1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 2. Constituția României – republicată
 3. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 4. Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
 5. Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
 6. ORDIN 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale programului anual al achizițiilor publice;
 7. O.U.G nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice;
 8. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 9. Instrucțiunea nr. 1 a președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;
 10. Instrucțiunea nr. 2/2017 din 19 aprilie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 și art. 179 lit. a) și b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare;
 11. Instrucțiunea nr. 3/2017 din 8 august 2017 a președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de promovare în grad imediat superior celui deținut din cadrul Serviciului Contabilitate Salarizare.

 1. Constituția României;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
 3. Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordinul M.F.P nr.1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Decret nr.209/1976 privind Aprobarea Regulamentului operațiilor de casă ale unităților;
 6. OMFP NR.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii,cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de promovare în grad imediat superior celui deținut din cadrul Compartimentului Birou Unic.

 1. Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, Titlul IX - Impozitele şi taxele locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. H.G. nr. 1 / 2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Constituția României,republicată;
 5. O.G nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,cu modificările şi completările ulterioare;
 6. OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare în grad imediat superior celui deținut din data de 26.11.2019 din cadrul Primăriei orașului Popești Leordeni

Publicat în data de 15.11.2019

Având în vedere prevederile art.40, alin.(1), lit.a) şi art.50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Instituția publică Rezultatul selecției dosarelor
1.GHEORGHIU ILINA SILVIU NICOLAEConsilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superiorPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS
2.SANDU MARIANAInspector, clasa I, grad profesional superiorPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS
3.DINU MIRELA MINODORAInspector, clasa I, grad profesional principalPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS
4.PĂUN ALINA MAGDALENAInspector, clasa I, grad profesional principalPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 26.11.2019, ora 11:00,la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni,șos.Olteniței,nr.31A,Popești Leordeni,jud.Ilfov.

Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești – Leordeni, Judeţul Ilfov.