2 posturi inspector, clasa I, grad profesional debutant – Direcției de Asistență Socială

Publicat în data de 26.10.2018

Primăria orașului Popești-Leordeni, cu sediul în orașul Popești-Leordeni, Piața Sf. Maria, nr. 1, județul Ilfov organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul Direcției de Asistență Socială, după cum urmează:

 • 2 posturi inspector, clasa I, grad profesional debutant.

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 26.11.2018, ora 11:00, iar interviul în data de 28.11.2018, ora 11:00.

Ambele probe se vor susține la sediu Direcției de Asistență Socială din orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov, șos. Olteniței, nr. 31A.

Cerințele postului scos la concurs sunt următoarele:

 • Condiții generale:
  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Condiții specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant:
  • candidații trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de inspector, clasa I, grad profesional debutant – fără vechime.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României partea a-III-a, respectiv în perioada 26.10.2018-14.11.2018, la sediul instituției – Serviciul Resurse Umane, Juridic, Relații cu Publicul, IT și Arhivă – inspector Raluca Dragotoniu și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a), lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în data de 26.11.2018 pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul Direcției de Asistență Socială

 1. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 2. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată.
 3. Constituția României
 4. Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 5. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
 6. Legea asistenței sociale nr. 292/2011.
 7. Legea privind alocația de stat pentru copii nr. 61/1993.
 8. Lege nr.17/2000, privind asistența socială a persoanelor vârstnice.
 9. Legea nr. 277/2010, privind alocația pentru susținerea familiei.
 10. Legea nr.448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
 11. Ordonanța de urgență nr. 111/2010, privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.
 12. Ordonanța de urgență nr. 70/2011, privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece.
 13. Ordinul nr.1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap.
 14. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.
 15. HGR nr.691/2015 pentru aprobarea procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia potbeneficia.
 16. HGR nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.
 17. Ordonanța de urgență nr. 93/2016, pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială.
 18. Noul Cod Civil/2009 modificat în 2011 – Autoritate tutelară – Titlul III
  • Capitolul I Dispoziții generale
  • Capitolul II Tutela minorului
  • Capitolul III Ocrotirea interzisului judecătoresc
  • Capitolul IV Curatela

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul din data de 26.11.2018 organizat în vederea ocupării funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul Direcției Asistență Socială

Publicat în data de 21.11.2018

Având în vedere prevederile art. 40, alin. (1), lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Instituția publică Rezultatul selecției dosarelor
1.BORȚEA ANDRA NICOLETAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
2.MANEA ANA MARIA ROXANAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
3.PĂUN NELU DANIELInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
4.POPA IONELA ANDREEAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 26.11.2018, ora 11:00, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni, P-ța Sf. Maria, nr.1, Popești-Leordeni, jud. Ilfov.

Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Dragotoniu Raluca, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, judeţul Ilfov.

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuție vacante din cadrul Direcției Asistență Socială

Publicat în data de 26.11.2018

Având în vedere prevederile art.62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.BORȚEA ANDRA NICOLETAInspector, clasa I, grad profesional debutant68ADMIS
2.MANEA ANA MARIA ROXANAInspector, clasa I, grad profesional debutant51ADMIS
3.PĂUN NELU DANIELInspector, clasa I, grad profesional debutant-ABSENT
4.POPA IONELA ANDREEAInspector, clasa I, grad profesional debutant3,5RESPINS

Candidații declarați admiși vor susţine interviul în data de 28.11.2018, ora 11.00, la sediul Direcției Asistență Socială din Șos. Olteniței, nr. 31A.

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni.