26.09.2019 – Concurs de recrutare, pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat

Publicat în data de 27.08.2019

Primăria oraşului Popeşti-Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti-Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de executie vacante din cadrul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat după cum urmează:

 • Compartiment Relații cu Asociațiile de Proprietari
  • 1 post de inspector clasa I grad profesional principal
  • 1 post de inspector clasa I grad profesional debutant
 • Compartiment Patrimoniu și Monitorizare Servicii Publice
  • 1 post de inspector clasa I grad profesional superior

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 26.09.2019, ora 10:00, iar interviul în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov din șos. Olteniței, nr. 31A.

Cerinţele de participare la concurs sunt următoarele:

 • Condiţii specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional principal:
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal – minim 5 ani.
 • Condiții specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant:
  • candidații trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional debutant – fără vechime.
 • Condiții specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional superior:
  • candidații trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării funcției publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional superior – minim 7 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției, secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 27.08.2019 (data publicării anunțului) – 16.09.2019, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, Popești-Leordeni, jud. Ilfov – Serviciul Resurse Umane, Juridic, Relații cu Publicul, IT și Arhivă şi trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) – lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante de inspector grad profesional principal și de inspector grad profesional debutant din cadrul Compartimentului Relații cu Asociațiile de Proprietari

 1. Constituția României;
 2. OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ;
 3. Legea nr.114/1996 – legea locuinței;
 4. Legea nr.196/2018, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari şi administrarea condominiilor; 
 5. HGR nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996;
 6. OG nr.27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
 7. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;
 8. Ordinul nr.1058/2019, privind aprobarea conținutului – cadru al statutului asociației de proprietari și al regulamentului condominiului.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector grad profesional superior din cadrul Compartimentului Patrimoniu și Monitorizare Servicii Publice

 1. OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ;
 2. Constituția României;
 3. HGR nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat la bunurilor din domeniul public al statului;
 4. Legea nr.51/2006 – privind serviciile comunitare de utilități publice;
 5. Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale;
 6. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;
 7. OG nr.27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat

Publicat în data de 18.09.2019

Având în vedere prevederile art.40, alin.(1), lit.a) şi art.50 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Instituția publică Rezultatul selecției dosarelor
1.BURGHILĂ CARMEN CORNELIAInspector, clasa I, grad profesional superiorPrimăria orașului Popești-Leordeni ADMIS
2.MOTORGEANU ELENA SIMONAInspector, clasa I, grad profesional superiorPrimăria orașului Popești-Leordeni ADMIS
3.PETRE ALINA GEORGIANAInspector, clasa I, grad profesional principalPrimăria orașului Popești-Leordeni ADMIS
4.ICONARU ALEXANDRU NICUInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-Leordeni ADMIS
5.BURIANĂ ALINA LOREDANAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-Leordeni ADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 26.09.2019, ora 10:00, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A, judeţul Ilfov.

Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Petre Lidia, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, judeţul Ilfov.

Rezultatul probei scrise al concursului de recutare organizat pentru ocuparea funcțiilor publice vacante din cadrul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat

Având în vedere prevederile art.62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.Motorgeanu Elena SimonaInspector, clasa I, grad profesional superior58 ADMIS
2.Petre Alina GeorgianaInspector, clasa I, grad profesional principal60 ADMIS
3.Iconaru Alexandru NicuInspector, clasa I, grad profesional debutant51 ADMIS
4.Buriană Alina LoredanaInspector, clasa I, grad profesional debutant18,17 RESPINS

Candidații declarați admiși vor susţine interviul în data de 01.10.2019, ora 10.00, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Lidia Petre, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni.