25.05.2023 – Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Poliție Locală

Anunț nr. 22147/25.04.2023

Primăria oraşului Popeşti - Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti - Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Poliție Locală, după cum urmează:

 • Poliţist local, clasa III, grad profesional principal, Serviciul Ordine Publică, Pază și Circulație
 • Poliţist local, clasa III, grad profesional debutant, Birou Dispecerat Supraveghere

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite sunt: proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 25.05.2023, ora 11:00, iar interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora desfășurării interviului se va afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei oraşului Popeşti – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor Hotărârii nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Condiţii de participare la concursul pentru ocuparea postului de poliţist local, clasa III, grad profesional principal:
candidaţii trebuie să fi absolvit studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
vechime minimă în specialitatea studiilor – 5 ani

Condiţii de participare la concursul pentru ocuparea postului de poliţist local, clasa III, grad profesional debutant:
candidaţii trebuie să fi absolvit studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
vechime minimă în specialitatea studiilor – fără vechime

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției www.ppl.ro secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 25.04.2023 (data publicării anunțului) – 15.05.2023, la sediul instituţiei din Piața Sf. Maria, nr.1, Popești – Leordeni, jud. Ilfov- Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.(1) lit.a) – lit.g) lit.i) și lit.j) din HGR nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoana de contact: d-na. Stoian Alexandra Elena inspector - Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT. Tel. 031.131.34.04, fax 0374/40.88.22, mail: resurseumane@ppl.ro.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în cadrul Serviciului Ordine Publică, Pază și Circulație

 1. Constituția României- republicată;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
 6. Legea nr.270/2017 - Legea Prevenirii;
 7. Legea politiei locale nr.155/2010;
 8. Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
 9. Legea nr.54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic;
 10. Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun;
 11. Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale;
 12. OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
 13. OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor;
 14. OUG nr.195/2005 privind protecția mediului

TEMATICA pentru concursul de recrutare organizat în cadrul Serviciului Ordine Publică, Pază și Circulație

 1. Constituția României - Titlul II - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ - Titlul I și II ale părții a VI-a - Dispoziţii generale, Statutul funcţionarilor publici 
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare - Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați - Egalitatea de șanse și tratament. Definiții în această materie. Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei;
 5. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor - modul de exercitare de către cetăţeni a dreptului de a adresa autorităţilor şi instituţiilor publice petiţii formulate în nume propriu, precum şi modul de soluţionare a acestora
 6. Legea nr.270/2017 - Legea Prevenirii- Reglementări care să asigure prevenirea săvârşirii de contravenţii;
 7. Legea politiei locale nr.155/2010 - Cap.I - Dispoziţii generale, Cap. III - Atribuţiile poliţiei locale, Cap.IV - Statutul personalului poliţiei locale; 
 8. Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice – Art.2 - Faptele care constituie contravenţie;
 9. Legea nr.54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic – Reglementări ale activităţilor de picnic, desfăşurate pe domeniul public ori privat al statului şi/sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
 10. Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun – Măsurile stabilite pentru prevenirea şi combaterea consumului produselor din tutun;
 11. Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale - Capitolul I – Dispoziții Generale, Capitolul II - Vehiculele fără stăpân, Capitolul III - Vehiculele abandonate;
 12. OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân - Programul de gestionare a câinilor fără stăpân;
 13. OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor – Capitolul I – Obiectul, domeniul de aplicare și definiții, Capitolul III – Gestionarea deșeurilor;
 14. OUG nr.195/2005 privind protecția mediului – Capitolul I – Principii și dispoziții generale, Capitolul IV – Regimul deșeurilor.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în cadrul Biroului Dispecerat Supraveghere

 1. Constituția României- republicată;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare;
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. Legea Prevenirii nr.270/2017;
 6. OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
 8. Legea politiei locale nr.155/2010 ;
 9. OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
 10. OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata ;
 11. Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii ;
 12. Legea nr.196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor;
 13. OUG nr.27/2002 privind reglementarea activitătii de solutionare a petitiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 14. OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;
 16. Legea nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia;
 17. Legea nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contraventionale.

TEMATICA pentru concursul de recrutare organizat în cadrul Biroului Dispecerat Supraveghere

 1. Constituția României - Titlul II - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; - Titlul I: Dispoziţii generale și Titlul II: Statutul funcţionarilor publici ale părţii a VI-a;
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare - Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați - Egalitatea de șanse și tratament. Definiții în această materie. Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei;
 5. Legea Prevenirii nr.270/2017 - Prevenirea săvârşirii de contravenţii;
 6. OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu modificarile si completarile ulterioare - Cap.I - Circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor şi a celorlalte categorii de participanţi la trafic, Cap.II - Condiţiile privind circulaţia vehiculelor şi controlul acestora, Cap.III - Conducătorii de vehicule, Cap.IV - Semnalizarea rutieră, Cap.V - Reguli de circulaţie;
 7. Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice – Art.2 - Faptele care constituie contravenţie;
 8. Legea politiei locale nr.155/2010 - Cap.I - Dispoziţii generale, Cap. III - Atribuţiile poliţiei locale, Cap.IV - Statutul personalului poliţiei locale; 
 9. OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor Cap.I – Dispoziții generale privind regimul juridic al contravenţiilor , Cap.III- Aplicarea sancţiunilor contravenţionale , Cap.V- Executarea sancţiunilor contravenţionale;
 10. OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata. - Capitolul I – Dispoziții Generale, Capitolul II - Cerinţe şi criterii necesare desfăşurării activităţii comerciale;
 11. Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii - Cap I - Autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Cap II - Concesionarea terenurilor pentru construcţii;
 12. Legea nr.196/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor - Capitolul III - Drepturile şi obligaţiile proprietarilor;
 13. OUG nr.27/2002 privind reglementarea activitătii de solutionare a petitiilor, cu modificările si completările ulterioare - modul de exercitare de către cetăţeni a dreptului de a adresa autorităţilor şi instituţiilor publice petiţii formulate în nume propriu, precum şi modul de soluţionare a acestora;
 14. OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările si completările ulterioare - Programul de gestionare a câinilor fără stăpân;
 15. Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale, cu modificările si completările ulterioare - Capitolul I – Dispoziții Generale, Capitolul II - Vehiculele fără stăpân, Capitolul III - Vehiculele abandonate;
 16. Legea nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia - Art. 1- Combaterea buruienii ambrozia;
 17. Legea nr.203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contraventionale - Capitolul II - Achitarea amenzilor în contul unic şi distribuirea sumelor încasate, Capitolul III - Procesul-verbal de contravenţie, Capitolul IV - Titlul de creanţă electronic.

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

ATRIBUȚIILE STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI POSTULUI Poliţist local, clasa III, grad profesional principal, Serviciul Ordine Publică, Pază și Circulație

 • acţionează pe teritoriul orasului Popesti-Leordeni pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, potrivit planului de ordine şi siguranţă publică al orasului;
 • menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a orasului Popesti-Leordeni unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire,
 • acţionează cu fermitate, în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, în scopul imobilizării făptuitorului, luării măsurilor pentru conservarea locului faptei, identificării martorilor oculari, sesizării imediate a organelor competente şi predării făptuitorului structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
 • participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 • participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
 • participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
 • acordă, pe teritoriul orasului Popesti-Leordeni, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice;
 • intervine, pe teritoriul, orasului Popesti-Leordeni la solicitările dispeceratului, la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine”, în funcţie de specificul atribuţiilor stabilite prin lege;
 • cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
 • acţionează prin patrulare pedestră, călare şi auto pe itinerariile stabilite pe teritoriul orasului Popesti-Leordeni, având obligaţia să relaţioneze permanent cu membrii comunităţii, să manifeste receptivitate şi solicitudine faţă de problemele cu care se confruntă aceştia, realizând în acest mod o creştere a gradului de încredere a persoanelor în structurile de Poliţie Locală a orasului Popesti-Leordeni;
 • acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
 • acţionează pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor, sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială, combaterea comerţului stradal neautorizat, menţinerea ordinii şi liniştii publice şi curăţeniei localităţii, stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale, hotărâri ale Consiliului Local Popesti-Leordeni şi dispoziţii ale Primarului;
 • conduce la sediul Poliţiei Române competente, după caz, persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;
 • urmăreşte respectarea condiţiilor stabilite privind desfăşurarea manifestaţiilor sau a altor activităţi în zone publice şi verifică organizarea jocurilor de artificii;
 • controlează modul cum sunt întreţinute, salubrizate, conservate şi protejate spaţiile verzi, respectiv, parcurile şi grădinile publice, scuarurile, aliniamentele stradale de arbori, perdelele de protecţie stradală, amenajamentele peisagistice cu funcţie ecologică, estetică şi recreativă;
 • controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;
 • verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor;
 • verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii, în situaţia încălcării normelor legale privind protecţia mediului;
 • identifică încălcări ale legii privind protecţia mediului prin nerespectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;
 • verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
 • asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
 • verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;
 • participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
 • participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;
 • sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;
 • acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
 • asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar, activitate modificată în conformitate cu Decizia ICCJ nr. 11/2017.
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
 • aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
 • cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.
 • acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei trafic
 • pune în aplicare prevederile reglementărilor specifice domeniului de activitate, constată contravenţii şi aplică sancţiuni potrivit competenţelor;
 • întocmeşte note şi rapoarte privind rezultatul acţiunilor de control efectuate.
 • cunoaste, respecta si aplica prevederile cuprinse in legislatia data in competenta serviciului;
 • cunoaste si respecta Regulamentul de Organizare si Functionare, Regulamentul de Ordine Interna, precum si toate Dispozitiile Primarului adresate serviciului;
 • participa, cand este solicitat, si la alte activitati nespecifice serviciului, organizate de conducerea Politiei Locale;
 • verifică, soluționează și răspunde în scris la sesizările cetăţenilor;
 • întocmeşte note şi rapoarte privind rezultatul acţiunilor de control efectuate.
 • Colaborează, pentru buna desfățurare a activității, cu celelalte servicii din cadrul Poliției Locale și cu serviciile din cadrul Primăriei orașului Popești Leordeni;
 • se autosesizează în timpul deplasărilor în teren, în cazul în care observă încălcări flagrante ale legislației și ia măsurile necesare potrivit competențelor;
 • are obligația să cunoască, să respecte și să aplice prevederile legislației specifice serviciului și să le însușească în timp util pe cele nou apărute;
 • cunoaște și respectă Regulamentul de Ordine Interioară al Direcției de Poliție Locală nr. 11772/29.03.2017, precum și toate Dispozițiile Primarului adresate serviciului;
 • are obligația să păstreze secretul de serviciu, precum și confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia la cunoștință în exercitarea funcției publice, în condițiile legii, cu excepția informațiilor de interes public;
 • asigura evidenta si arhivarea petitiilor si a raspunsurilor catre petenti;
 • asigura evidenta notelor de constatare la Serviciul Ordine Publică și Circulație;
 • respecta normele de Securitate si sanatate in munca si in domeniul situatiilor de urgenta;
 • indeplineste orice alte atributii stabilite de sefii directi sau ierarhici.

ATRIBUȚIILE STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI POSTULUI Poliţist local, clasa III, grad profesional debutant, Birou Dispecerat Supraveghere

 • se subordonează Șefului de Serviciu Ordine Publică, Pază și Circulație;
 • primește sesizări de la cetățenii orașului Popești Leordeni și dispune dirijarea echipajelor din teren la evenimentele sesizate;
 • menține permanent legătura cu echipajele de patrulare și intervenție din teren, primește și analizează mesajele transmise de acestea și le dirijează la evenimentele ce se produc pe zona de competență sau la obiectivele a căror pază este asigurată de Poliția Locală;
 • participă la punerea în aplicare a planului de alarmare al Poliției Locale;
 • monitorizează prin sistemul GPS poziția (locația) echipajelor aflate în serviciu;
 • supravegheză, cu tehnica aflată la dispoziție:
 • zonele și locațiile date în responsabilitate și care sunt dotate cu camere video;
 • săvârșirea de fapte penale și contravenționale în raza de acțiune a camerelor de supraveghere video;
 • încălcări ale normelor de salubritate și de protecția mediului (gunoi menajer neridicat, spălarea autoturismelor pe trotuar, etc);
 • situații cu potențial risc la adresa siguranței cetățenilor și a bunurilor din proprietatea publică sau privată (semafoare defecte, accidente de circulație cu consecințe asupra fluenței traficului, crearea de ambuteiaje în traficul rutier, defecțiuni/avarii la rețelele de apă și canalizare, iluminat public deficitar/lipsă, deterioarea carosabilului/trotuarelor);
 • acte de comerț stradal neautorizat;
 • prezența unor persoane sau grupuri din categorii sociale defavorizate (fără adăpost sau mijloace materiale), implicate în acte de cerșetorie, vagabondaj, etc;
 • grupuri de persoane care prin acțiunea lor tulbură ordinea și liniștea publică;
 • cunoaște parametrii tehnici ai camerelor de luat vederi precum și locațiile de amplasare ale acestora;
 • comunică de urgență evenimentul constatat pe camerele video Șefului de Serviciu pentru dirijarea echipajelor din teren la locul faptei;
 • monitorizează echipajele de patrulare auto din teren prin sistemul GPS, asigură stabilirea cu exactitate a locului în care se află acestea, în vederea dirijării celui mai apropiat echipaj auto la evenimentul semnalat;
 • întocmește, la solicitare, istoricul traseului parcurs de un echipaj de patrulare auto, într-o anumită peioadă de timp;
 • păstrează confidențialitatea datelor și informațiilor gestionate;
 • după terminarea orelor de program, nu va putea părăsi locul de muncă din compartiment până nu va preda serviciul celui care urmează să-l înlocuiască, cu aprobarea Șefului de Serviciu.
 • cunoaște și respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul de Ordine Internă, precum și toate Dispozițiile Primarului adresate serviciului. Respectă prevederile regulamentului (UE) 679/2016 privind Protecția Persoanelor Fizice în prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • centralizează datele privind evenimentele rutiere / accidente / incendii / vandalism, etc;
 • monitorizează intensitatea traficului rutier în zonele cunoscute ca fiind aglomerate. În acest sens ia măsuri pentru fluidizarea traficului rutier, dirijând echipajele în zona aglomerată;
 • în cazuri extreme, calamități, forță majoră, stare de urgență, etc, anunță telefonic Directorul Executiv de producerea unor astfel de evenimente și totodată îndrumă echipajele din teren în acțiune, până la sosirea Șefilor de Servicii sau a Directorului Executiv. Totodată sunt anunțate și autorități ale statului.
 • în mod special monitorizează grădinițele, unitățile școlare, unități care aparțin Administrației Publice Locale și zonele cu potențial risc de depunere a deșeurilor;
 • îndeplinește orice alte atribuții stabilite de șefii direcți sau ierarhici.

Afișat astăzi 25.04.2023 ora 14:30 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.