23.12.2022 – Concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni

Anunțul nr. 64598/23.11.2022

Primăria oraşului Popeşti - Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti - Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești - Leordeni, după cum urmează:

 • Inspector clasa I grad profesional principal – Serviciul Constatare Impunere persoane Juridice și Fizice;
 • Inspector clasa I grad profesional superior – Compartiment Birou Unic.

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite sunt: proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 23.12.2022, ora 09:00, iar interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora desfășurării interviului se va afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei oraşului Popeşti – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ și prevederilor Hotărârii nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Condiţii de participare la concurs:
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 479 alin.(1) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele de concurs trebuie să conțină documentele prevăzute la art.127 alin.(1) din HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind aprobarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției www.ppl.ro secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 23.11.2022 (data publicării anunțului) – 12.12.2022, la sediul instituţiei din Piața Sf. Maria, nr.1, Popești – Leordeni, jud. Ilfov- Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT.
Persoana de contact: d-na. Stoian Alexandra Elena inspector - Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT. Tel. 031.131.34.04 fax 0374/40.88.22, mail: resurseumane@ppl.ro.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Serviciului Constatare Impunere Persoane Juridice și Fizice și a Compartimentului Birou Unic

 1. Constituția României;
 2. OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ;
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru aprobarea actelor mormetive, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 6. Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. H.G. nr. 1 / 2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Ordinul nr. 3097/2016 pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin (8) și art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
 10. Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date
 11. O.G. nr. 2/ 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

TEMATICĂ pentru concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Serviciului Constatare Impunere Persoane Juridice și Fizice și a Compartimentului Birou Unic

 1. Constituția României - Drepturile şi libertăţile fundamentale, îndatoririle fundamentale;
 2. OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ; - Titlul I și II ale părții a VI – a, Titlul I și V (capitolul IV) ale părții a III – a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare - Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
 5. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru aprobarea actelor mormetive, republicată, cu modificările și completările ulterioare - Prevederile referitoare la normele de tehnică legislativă pentru elaborarea catelor normative;
 6. Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - Titlul IX - Impozitele şi taxele locale;
 7. H.G. nr. 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 227/ 2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare- Normele metodologice de aplicare a prevederilor legale privind impozitele și taxele locale;
 8. Legea nr. 207 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare - Codul de procedură fiscală;
 9. Ordinul nr. 3097/2016 pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin (8) și art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală - Mijloacele electronice de transmitere la distanță prin care se poate realiza comunicarea actelor administrative fiscale, actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local către contribuabil;
 10. Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date - Modalități de prevenire a divulgării datelor cu caracter personal, încălcării drepturilor personale la viața intimă, familială și privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, cât și încălcării prevederilor legale în materie;
 11. O.G. nr. 2/ 2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare - Regimul juridic al contravențiilor.

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

ATRIBUȚIILE STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI POSTULUI

Inspector superior Compartiment Birou Unic:

 1. Aplica în mod corect legislaţia cu privire la impozitele şi taxele datorate de persoanele fizice și juridice;
 2. Efectuează toate demersurile necesare pentru actualizarea permanentă a bazei de date, conform declaraţiilor de impunere şi a documentelor însoţitoare ce completează/ constituie dosarul fiscal al contribuabilului;
 3. Participă continuu la inventarierea masei impozabile;
 4. Ține evidenţa tuturor persoanelor fizice și juridice supuse impozitelor şi taxelor, pe fiecare categorie în parte;
 5. Identifică contribuabilii în vederea impunerii prin prelucrarea informaţiilor/ documentelor furnizate de aceştia sau obţinute de la compartimentele și instituțiile colaboratoare (compartimente din cadrul direcției, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, Serviciul Fond Funciar, Cadastru, Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, etc);
 6. Întocmește și verifică cererile de restituire şi compensare a impozitelor şi taxelor locale aflate pe flux;
 7. Asigură relaţiile cu publicul;
 8. Analizează cererile depuse de contribuabilii persoane fizice conform legislaţiei în vigoare prin care se solicită acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale şi întocmeşte raportul de specialitate pe care îl înaintează spre aprobare Consiliului Local;
 9. Asigură raportarea cu privire la verificarea, constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor, rezultatele acţiunilor de verificare şi impunere, măsuri luate pentru nerespectarea legislaţiei fiscale, cauzele care generează evaziunea fiscală şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea legislaţiei cu privire la impozite şi taxe, în domeniu;
 10. Colaborează cu celelelte compartimente pentru realizarea obiectivelor instituţiei;
 11. Asigură aplicarea şi utilizarea procedurilor, tehnicilor, documentelor şi situaţiilor (statistice și centralizatoare) specifice domeniului fiscal;
 12. Asigură întocmirea și eliberarea documentelor solicitate de petenţi (certificate de atestare fiscală, istorice de rol fiscal, etc.);
 13. Gestionează şi asigură, până la predarea dosarelor fiscale la arhivă, arhivarea acestora în condiţiile legii;
 14. Asigură funcţionalitatea SCIM pe serviciu;
 15. Se implică activ în procesul de scanarea dosarelor persoanelor fizice și juridice și continuarea scanării pentru cele care au fost deja scanate;
 16. Implementează, desfășoară și menține procesele de lucru, așa cum sunt stabilite, în compartimentul din care face parte;

Inspector principal Serviciul Constatare Impunere Persoane Juridice și Fizice:

 1. Aplica în mod corect legislaţia cu privire la impozitele şi taxele datorate de persoanele fizice și juridice;
 2. Efectuează toate demersurile necesare pentru actualizarea permanentă a bazei de date, conform declaraţiilor de impunere şi a documentelor însoţitoare ce completează/ constituie dosarul fiscal al contribuabilului;
 3. Participă continuu la inventarierea masei impozabile;
 4. Ține evidenţa tuturor persoanelor fizice și juridice supuse impozitelor şi taxelor, pe fiecare categorie în parte;
 5. Identifică contribuabilii în vederea impunerii prin prelucrarea informaţiilor/ documentelor furnizate de aceştia sau obţinute de la compartimentele și instituțiile colaboratoare (compartimente din cadrul direcției, Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor, Serviciul Fond Funciar, Cadastru, Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, etc);
 6. Întocmește și verifică cererile de restituire şi compensare a impozitelor şi taxelor locale aflate pe flux;
 7. Asigură relaţiile cu publicul;
 8. Analizează cererile depuse de contribuabilii persoane fizice conform legislaţiei în vigoare prin care se solicită acordarea unor înlesniri la plata impozitelor şi taxelor locale şi întocmeşte raportul de specialitate pe care îl înaintează spre aprobare Consiliului Local;
 9. Asigură raportarea cu privire la verificarea, constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor, rezultatele acţiunilor de verificare şi impunere, măsuri luate pentru nerespectarea legislaţiei fiscale, cauzele care generează evaziunea fiscală şi propune măsuri pentru îmbunătăţirea legislaţiei cu privire la impozite şi taxe, în domeniu;
 10. Colaborează cu celelelte compartimente pentru realizarea obiectivelor instituţiei;
 11. Asigură aplicarea şi utilizarea procedurilor, tehnicilor, documentelor şi situaţiilor (statistice și centralizatoare) specifice domeniului fiscal;
 12. Asigură întocmirea și eliberarea documentelor solicitate de petenţi (certificate de atestare fiscală, istorice de rol fiscal, etc.);
 13. Gestionează şi asigură, până la predarea dosarelor fiscale la arhivă, arhivarea acestora în condiţiile legii;
 14. Asigură funcţionalitatea SCIM pe serviciu;
 15. Se implică activ în procesul de scanarea dosarelor persoanelor fizice și juridice și continuarea scanării pentru cele care au fost deja scanate;
 16. Implementează, desfășoară și menține procesele de lucru, așa cum sunt stabilite, în compartimentul din care face parte;

Afișat astăzi 23.11.2022 ora 15:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale în data de 23.12.2022

Anunțul nr. 69713/19.12.2022

Având în vedere prevederile art.40, alin.(1), lit.a) şi art.50 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăInstituția publicăRezultatul selecției dosarelor
168135Inspector, clasa I, grad profesional superiorPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS
268137Inspector, clasa I, grad profesional principalPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS
368141Inspector, clasa I, grad profesional principalPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 23.12.2022, ora 09:00, la sediul Primăriei orașului Popești – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A, judeţul Ilfov.
Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești – Leordeni, judeţul Ilfov.

Afișat astăzi 19.12.2022 ora 12:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

Rezultatul probei scrise al concursului de promovare în grad profesional organizat în data de 23.12.2022 în cadrul Direcției Impozite și Taxe Locale

Anunțul nr. 70748/23.12.2022

Având în vedere prevederile art.62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
168135Inspector clasa I, grad profesional superior70,83ADMIS
268137Inspector clasa I, grad profesional principal75,00ADMIS
368141Inspector clasa I, grad profesional principal76,66ADMIS

Candidații declarați admiși vor susţine interviul în ziua de miercuri 30.12.2022 ora 09:00, la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.
Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti - Leordeni.

Afișat astăzi 23.12.2022 ora 12:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.