23.01.2020 – Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu din cadrul Serviciului Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT.

Publicat în data de 23.12.2019

Primăria orașului Popești-Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti-Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de șef serviciu din cadrul Serviciului Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT.

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 23.01.2020 ora 11:00, iar interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora susținerii interviului se vor afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A, Popești-Leordeni, jud. Ilfov.

Cerinţele de participare la concurs sunt următoarele:

 • Condiţii specifice pentru postul de șef serviciu I:
  • să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
  • candidații trebuie să fi absolvit cursuri de perfecționare/specializare în domeniul resurselor umane;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării funcţiei publice de conducere de șef serviciu I – minim 5 ani;
  • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile OUG nr.57/2019.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției, secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 23.12.2019 (data publicării anunțului) – 13.01.2020, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, Popești-Leordeni, jud. Ilfov – Serviciul Resurse Umane, Juridic, Relații cu Publicul, IT și Arhivă şi trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 143 alin. (1) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoana de contact: dna Chirilă Iulia inspector - Serviciul Resurse Umane, Juridic, Relații cu Publicul, IT și Arhivă. Tel. 0374.408.819 interior 107, fax 0374.408.822, mail: resurseumane@ppl.ro

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de promovare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante din cadrul Serviciului Resurse Umane, relații cu Publicul și IT

 1. Constituția României.
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
 3. Legea nr.53/2003 – Codul Muncii.
 4. HGR nr. 905/2017, privind registrul general de evidență a salariaților.
 5. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.
 6. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Centralizator nominal al rezultatelor la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu I din cadrul Serviciului Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT

Publicat în data de 27.01.2020

Având în vedere prevederile art.62 alin.(2) și alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiPunctaj proba scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultatul final
1.Petre Lidia 84,297181,2ADMIS