22.12.2022 – Concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante din cadrul Serviciului Achiziții Publice, Investiții și Urmărire Contracte

Anunțul nr. 64286/22.11.2022

Primăria oraşului Popeşti - Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti - Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante din cadrul Serviciului Achiziții Publice, Investiții și Urmărire Contracte, după cum urmează:

 • 1 post de șef serviciu grad I.

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite sunt: proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 22.12.2022, ora 11:00, iar interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Data și ora desfășurării interviului se va afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei oraşului Popeşti – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ și prevederilor Hotărârii nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Condiţii de participare la concursul pentru postul de șef serviciu:
candidații trebuie să fie numiți într-o funcție publică din clasa I
candidații trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
candidații trebuie să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice
minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice
să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției www.ppl.ro secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 22.11.2022 (data publicării anunțului) – 12.12.2022, la sediul instituţiei din Piața Sf. Maria, nr.1, Popești – Leordeni, jud. Ilfov- Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.143 alin.(1) din HGR nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoana de contact: d-na. Stoian Alexandra Elena inspector - Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT. Tel. 0374/40.88.19 interior 107, fax 0374/40.88.22, mail: resurseumane@ppl.ro.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de promovare organizat în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Investiții și Urmărire Contracte

 1. Constituția României;
 2. OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ;
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 395 / 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 7. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor;
 9. Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
 10. Hotărârea nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
 11. O.U.G nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice;
 12. Instrucțiunea nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru
 13. Instrucțiunea nr. 2/2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale 

TEMATICA pentru concursul de promovare organizat în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Investiții și Urmărire Contracte

 1. Constituția României - Drepturile şi libertăţile fundamentale, îndatoririle fundamentale
 2. OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ; - Titlul I și II ale părții a VI – a, Titlul I și V (capitolul IV) ale părții a III – a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare - Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
 5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice - Modul de realizare a achiziţiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de organizare a concursurilor de soluţii, instrumentele şi tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică.Procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de organizare a concursurilor de soluţii, instrumentele şi tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, precum şi anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor de achiziţie publică.
 6. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;- Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 7. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii; - Modul de atribuire a contractelor de concesiune de lucrări şi a contractelor de concesiune de servicii. Regimul juridic aplicabil acestor contracte;
 8. Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestațiilor; - Remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii.
 9. Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale; - Modul de realizare de către entităţile contractante a achiziţiilor sectoriale
 10. Hotărârea nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale; - Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
 11. O.U.G nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice; - Reglementări privind modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice
 12. Instrucțiunea nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru; - Reglementări privind modificarea contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului-cadru
 13. Instrucțiunea nr. 2/2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 şi art. 179 lit. a) şi b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 191 şi art. 192 lit. a) şi b) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale. - Reglementări privind modul de realizare a achiziţiilor publice și a achiziţiilor sectoriale

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

ATRIBUȚIILE STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI POSTULUI Șef serviciu grad I:

 1. Coordonează și răspunde de activitatea compartimentului specializat în achiziții publice: Serviciul Achiziții Publice, Investiții și Urmărire Contracte, aflat în subordinea sa;
 2. Colaborează și participă în elaborarea procedurilor specifice activității serviciului, și verifică procedurile operaționale (de proces) pentru activitățile pe care le coordonează;
 3. Răspunde de instruirea personalului din subordine cu prevederile legislației în vigoare în domeniul achizițiilor publice;
 4. Asigură, în conformitate cu legislația în vigoare, utilizarea fondurilor, promovând concurența dintre operatorii economici;
 5. Elaborarea documentației de atribuire sau, în cazul unui concurs de soluții, a documentației de concurs:
  a) În cazul procedurilor de atribuire aferente proiectelor pentru care este instituita o Unitate de Implementare a Proiectului (UIP), primirea întregii documentații de atribuire însoțita de referate de necesitate/note de fundamentare, note justificative privind stabilirea cerințelor minime de calificare si cele privind criteriul de atribuire, caiet de sarcini, documente semnate și aprobate conform competențelor legale, în vederea postării de către personalul din subordine în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice;
  b) În cazul celorlalte proceduri de atribuire, primirea și verificarea documentelor (note justificative privind stabilirea cerințelor minime de calificare și cele privind criteriul de atribuire, fișa de date achiziție, etc) întocmite de către direcțiile/serviciile din structura Primăriei Orașului Popești- Leordeni, în vederea demarării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică.
 6. Elaborarea următoarelor documente care fac parte din documentația de atribuire: fișa de date a achiziției (în cazul în care aceasta nu a fost întocmită de direcția inițiatoare/consultant), secțiunea formulare și modelul de contract/acord cadru, pe baza documentelor primite din partea direcțiilor/serviciilor de specialitate;
 7. Ia masuri pentru corelarea clauzelor modelelor contractelor cu prevederile legislației în vigoare în materia achizițiilor publice, luând în considerare punctele de vedere formulate de direcțiile avizatoare anterior definitivării documentației de atribuire și postării acesteia în SICAP;
 8. Îndeplinirea și respectarea obligațiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în legislația în vigoare, respectiv:
  Verifică întocmirea și publicarea în SICAP a anunțurilor de intenție, de participare și de atribuire, precum și a documentației de atribuire, de către personalul din subordine;
  Verifică publicarea în SICAP a notificării privind achizițiile directe efectuate la nivelul Primăriei Orașului Popești- Leordeni, de către personalul din subordine;
  Verifică întocmirea și actualizarea permanentă de către personalul din subordine, a unei baze de date privind achizițiile directe efectuate la nivelul Primăriei Orașului Popești- Leordeni.
 9. Stabilirea circumstanțelor de încadrare pentru aplicarea fiecărei proceduri de atribuire a contractelor de achiziție public, respectiv: licitație deschisă, licitație restrânsă, dialog competitiv, negociere, procedura simplificată, procedura simplificată proprie, concurs de soluții;
 10. Elaborarea notelor justificative, în situația în care procedura de atribuire propusă a fi aplicată este alta decât licitația deschisă sau restrânsă, pe baza circumstanțelor descrise în referatele de necesitate/notele de fundamentare întocmite de direcțiile/serviciile inițiatoare si transmiterea acestor note justificative către direcția juridică în vederea avizării.
 11. Aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire, respectiv:
  îndeplinirea obligațiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt prevăzute de legislația în vigoare, respectiv întocmirea și publicarea în SICAP a anunțurilor de intenție, de participare și de atribuire, precum și a celorlalte documente/informații prevăzute de legislație;
  completarea formularului de integritate în SICAP;
  primirea solicitărilor de clarificări din partea operatorilor economici care au obținut documentația de atribuire;
  participarea la formularea răspunsurilor autorității contractante la eventualele clarificări solicitate de operatorii economici cu privire la organizarea si derularea procedurilor de atribuire;
  transmiterea răspunsurilor la clarificări către operatorii economici, în termenele legale;
  redactarea și transmiterea convocatoarelor către membrii comisiei la ședințele de verificare a ofertelor depuse în SICAP, a proceselor verbale de evaluare/ negociere;
  întocmirea proceselor verbale ale ședințelor de verificare a ofertelor depuse în SICAP, a proceselor verbale de evaluare/negociere;
  întocmirea Strategiei de contractare aferentă fiecărei proceduri de achiziție publică;
  primirea de la comisiile de evaluare a rapoartelor cu privire la rezultatul procedurilor de atribuire, aprobate de ordonatorul principal de credite;
  redactarea "comunicărilor intermediare„ privind evaluarea ofertelor și transmiterea acestora către operatorii economici implicați în procedura;
 12. Pregătirea contractului/acordului cadru pentru semnare și asigurarea circuitului de avizare internă a acestuia.
 13. Asigură înregistrarea contractelor semnate de ambele părți, în Registrul unic de contracte, existent la Serviciul Achiziții Publice, Investiții și Urmărire Contracte.
 14. Îndeplinirea formalităților necesare în vederea eliberării garanțiilor de participare, în conformitate cu prevederile legale, după semnarea contractului de achiziție publică;
 15. Îndeplinirea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 101/2016 în sarcina autorității contractante, aferente procedurii de soluționare a contestațiilor, respectiv:
  primirea / înregistrarea Notificărilor privind intenția de a depune o contestație / contestației;
  comunicarea, în termenele legale, a introducerii Notificării privind intenția de a depune o contestație / contestației;
  participarea la formularea punctului de vedere al autorității contractante la contestații (împreună cu direcția/serviciului inițiatoare) și transmiterea acestuia, în termenul legal, către operatorul economic și CNSC;
  transmiterea către CNSC a dosarului de achiziție publică și documentele solicitate;
  primirea deciziei CNSC cu privire la modul de soluționare a contestațiilor, întreprinderea tuturor demersurilor legale pentru punerea în aplicare a acestor decizii;
 16. Ia măsuri pentru constituirea și păstrarea dosarului achiziției publice de către personalul din subordine;
 17. Colaborează cu ANAP și alte instituții de monitorizare/control, în legătură cu derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică;
 18. Urmărește apariția actelor normative în domeniul achizițiilor publice și semnalarea conducerii autorității contractante a modalităților și termenelor de aplicare a noilor dispoziții;
 19. Propune membrii din cadrul Serviciului Achiziții Publice, Investiții și Urmărire Contracte, în comisiile de evaluare și avizează notele de nominalizare a comisiilor de evaluare/negociere, pe baza propunerilor primite din partea direcțiilor/serviciilor de specialitate și le transmite spre aprobare ordonatorului principal de credite;
 20. Face propuneri privind promovarea, premierea, sancționarea salariaților din subordine;
 21. Analizează conformitatea referatelor de necesitate de produse/servicii/lucrări și a notelor justificative aferente cu privire la respectarea prevederilor legale în materia achizițiilor publice și se asigura de întocmirea corecta a acestora prin oferirea de consultantă direcțiilor /serviciilor /birourilor inițiatoare;
 22. Asigură realizarea achizițiilor directe de produse/servicii/lucrări prin utilizarea mijloacelor electronice prin intermediul platformei SICAP (online) sau, după caz, offline în conformitate cu prevederile legale în materia achizițiilor publice;
 23. Întocmirea Strategiei anuală de achiziții la nivelul Primăriei Orașului Popești- Leordeni și o înaintează spre contrasemnare către personalul de conducere superior;
 24. Întocmirea Programului Anual al Achizițiilor Publice și îl înaintează spre contrasemnare către personalul de conducere superior;
 25. Ia măsuri și răspunde pentru existența bazei de date cu privirea la achizițiile publice efectuate la nivelul Primăriei Orașului Popești- Leordeni;
 26. Ia măsuri și răspunde pentru arhivarea electronică a tuturor achizițiilor publice efectuate la nivelul Primăriei Orașului Popești- Leordeni;
 27. Analizează rapoartele emise de SICAP vis a vis de achizițiile publice efectuate la nivelul Primăriei Orașului Popești- Leordeni și comunică la ANAP eventualele neconformități;
 28. Examinează/ controlează modul de întocmire și decontare a situațiilor de lucrări;
 29. Examinează/controlează modul în care au fost întocmite lucrările suplimentare (NCS-urile), precum și lucrările de renunțare (NR-urile);
 30. Examinează /controlează și avizează facturile de decontare a situațiilor de lucrări lunare realizate pentru lucrări de investiții;
 31. Verifică prin diriginți modul în care a fost realizată Cartea Tehnică a construcției și se asigură că va fi transmisă beneficiarului final investiției;
 32. Examinează și avizează documentele pentru eliberarea parțială sau totală a garanțiilor de bună execuție, alte rețineri pentru lucrări de proastă calitate, penalități de întârziere, daune, etc;
 33. Verifica corectitudinea întocmirii documentelor necesare eliberării garanției de bună execuție a contractelor de lucrări aferente investițiilor Orașului Popești-Leordeni;
 34. Examinează lucrările din punct de vedere al încadrării în prețurile din oferta, în vederea decontării;
 35. Asigură urmărirea derulării corecte a contractelor de investiții, precum și prestări de servicii conexe acestora, până la faza încheierii recepției finale, inclusiv eliberarea garanțiilor;
 36. Verifică prin diriginți, respectarea în concordanța cu documentația de execuție și proiectul tehnic, stadiul fizic al lucrărilor și finalizarea acestora, potrivit documentațiilor elaborate și autorizate;
 37. Certifică prin diriginți concordanța dintre proiectul tehnic și corectitudinea întocmirii situațiilor de lucrări, în funcție de stadiul fizic al acestora și ulterior propune spre plată situațiile de lucrări;
 38. Elaborează procedurile interne de atribuire a contractelor de achiziție publică care nu se supun prevederilor Legii nr.98//2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 39. Asigură, în conformitate cu legislația în vigoare, utilizarea fondurilor, promovând concurența dintre operatorii economici;
 40. Răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației în vigoare în domeniu achizițiilor publice de către toți salariații compartimentului specializat în achiziții publice;
 41. Pune la dispoziția organelor de control datele și documentele solicitate de către acestea;
 42. Ia măsuri pentru îndeplinirea obligațiilor autorității contractante referitoare la publicitate, astfel cum sunt prevăzute de legislația în vigoare;
 43. Analizează neconformitățile identificate cu ocazia auditurilor interne și externe și a reclamațiilor primite și stabilesc acțiuni corective/preventive;
 44. Întocmește rapoarte de activitate și le transmite conducerii la solicitarea acesteia;
 45. Întocmește fișele de post pentru salariații din subordine;
 46. Întocmește referate de necesitate și note de fundamentare, în vederea asigurării resurselor materiale și umane necesare desfășurării activității serviciului;
 47. Repartizează subordonaților corespondența și documentațiile primite în vederea înregistrării și redactării răspunsurilor / punctelor de vedere de către personalul din subordine din cadrul serviciului;
 48. Evaluează anual performanțele profesionale individuale ale subalternilor;
 49. Îndeplinește și alte atribuții specifice stabilite prin acte normative și / sau încredințate de șeful ierarhic superior;
 50. Îndeplinește orice alte sarcini și lucrări repartizate de conducerea Primăriei Orașului Popești- Leordeni, care se încadrează în specificul activității desfășurate;
 51. Întocmește lista de investiții publice propuse pentru a fi incluse în proiectele de buget ale Primăriei orașului Popești-Leordeni;
 52. Inițiază proiecte de hotărâri ale Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni privind încheierea protocoalelor / convențiilor pentru finanțarea și/ sau realizarea de investiții;
 53. Asigură întocmirea notelor de fundamentare, rapoartelor de specialitate, referatelor și dispozițiile primarului pentru aprobarea modificărilor din cadrul capitolelor de cheltuieli bugetare a listelor obiectivelor de investiții cu finanțare parțială sau integrală de la buget;
 54. Asigură întocmirea rapoartelor de specialitate și a proiectelor de hotărâri în vederea aprobării de către Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni, a documentațiilor tehnico-economice al obiectivelor de investiții noi;
 55. Urmărește realizarea investițiilor cuprinse în listele de investiții;
 56. Întocmește raportări trimestriale, anuale și de câte ori sunt solicitări privind investițiile de Primăria orașului Popești-Leordeni pentru Direcția Județeană de Statistică, Instituția Prefectului Județ Ilfov, etc.;
 57. Întocmește rapoarte, informări, note de fundamentare cu privire la lucrările de investiții în urma solicitărilor conducerii Primăriei orașului Popești-Leordeni și a Consiliului Local;
 58. Asigură elaborarea documentelor tehnice necesare organizării licitațiilor pentru proiectare și execuție, în conformitate cu prevederile legale și le pune la dispoziția serviciului de achiziții publice.
 59. Răspunde de întocmirea formelor necesare, potrivit prevederilor legale pentru demararea elaborării documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții;
 60. Asigură actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați, în condițiile legii;
 61. Asigură direct sau prin intermediul proiectanților obținerea avizelor și acordurilor și a altor documente necesare elaborării documentațiilor tehnico-economice;
 62. Asigură analiza tehnico-economică a proiectelor elaborate;
 63. Păstrează în bune condiții arhiva cu documentațiile create;
 64. Primește și rezolvă în termen, reclamațiile si sesizările primite privind programele de investiții;
 65. Primește, pregătește, urmărește executarea, verifică situațiile de lucrări și recepția lucrărilor de investiții aferente lucrărilor tehnico-edilitare, precum și a lucrărilor de investiții și reparații efectuate imobilelor aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni;
 66. În colaborare cu celelalte direcții/servicii/compartimente din aparatul de specialitate, după caz programează, pregătește, urmărește și participă la recepția serviciilor și lucrărilor care se prestează pe imobilele aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni;
 67. Întocmește documentele necesare efectuării decontărilor lucrărilor aferente obiectivelor de investiții ale orașului Popești-Leordeni;
 68. Verifică și răspunde de modul de întocmire și decontare a situațiilor de lucrări conform prevederilor din documentație, acte normative tehnico-economice, contracte și a condițiilor de finanțare cu încadrare în plafoanele de decontare și respectarea termenilor contractuali;
 69. Răspunde de verificarea și avizarea facturilor de decontare a situațiilor de lucrări lunare realizate.
 70. Răspunde de verificarea și avizarea documentelor pentru eliberarea parțială sau totală a garanțiilor de bună execuție, ale reținerilor pentru lucrări de proastă calitate, penalități de întârziere, daune, etc.
 71. Verifică lucrările din punct de vedere al încadrării în prețurile din ofertă, în vederea decontării;
 72. Asigură execuția lucrărilor prin respectarea de către antreprenori a prevederilor legale privind calitatea în construcții;
 73. Urmărește și coordonează activitatea diriginților de șantier privind cunoașterea, respectarea și aplicarea de către aceștia a obligațiilor contractuale, a prevederilor din documentațiile tehnico-economice, a actelor normative și a legislației în construcție, precum și a sarcinilor prevăzute prin contractul încheiat;
 74. Verifică notele de constatare pentru confirmarea decontării lucrărilor executate, precum și eventualelor suplimentări/renunțări;
 75. Verifică împreună cu constructorul și proiectantul întocmirea de către diriginți a cărților tehnice de construcții, conform legislației în vigoare și o arhivează sau o predă acolo unde este cazul;
 76. Asigură convocarea participării diriginților de șantier la comisiile de recepție și verifică îndeplinirea de către aceștia a atribuțiilor ce le revin potrivit legii si a contractului încheiat cu aceștia;
 77. Verifică și răspunde de concordanța situațiilor de lucrări cu stadiile fizice lunare, trimestriale si anuale;
 78. Participă, alături de diriginții de șantier și proiectanții lucrărilor publice, la soluționarea problemelor apărute în teren și stabilesc soluțiile tehnice ce se impun;
 79. Verifică prin personalul din subordine materialele puse în operă, efectuarea de către executant a probelor privind calitatea și conformitatea cu normativele tehnice în vigoare, analizează certificatele de calitate, materialele utilizate ce însoțesc situațiile de lucrări executate, compară conținutul certificatelor de calitate cu caietul de sarcini;
 80. Verifică studiile de fezabilitate și proiectele tehnice și asigură recepțiile la terminarea lucrărilor de către comisia constituită conform legii;
 81. Verifică în teren, respectarea documentației de execuție și a proiectului tehnic, stadiul fizic al lucrărilor și finalizarea acestora, potrivit documentațiilor elaborate și autorizate;
 82. Verifică împreună cu diriginții de șantier concordanța dintre proiectul tehnic și corectitudinea întocmirii situațiilor de lucrări/autorizația de construire;
 83. Participă la procedurile de achiziție a execuției investițiilor publice, numai daca este numit de comisiile de evaluare;
 84. Răspunde de realizarea și punerea în fracțiune la termenele planificate a investițiilor și de realizare a indicatorilor tehnico-economici aprobați;
 85. Urmărește organizarea și deschiderea la timp a șantierelor și predarea amplasamentul, conform contractului încheiat cu executantul;
 86. Participa la efectuarea probelor tehnologice și atingerea parametrilor de funcționare, precum și realizarea capacităților conform documentațiilor aprobate;
 87. Urmărește executarea unor lucrări ce cad în competența constructorului în perioada de garanție, conform măsurilor stabilite la recepție;
 88. Cere oprirea, refacerea sau remedierea lucrărilor executate calitativ necorespunzător de unitate de construcții montaj;
 89. Procedează la completarea cărții tehnice a construcției la obiectivele de investiții in perioada de exploatare;
 90. Participă la controlul efectuat de proiectant și Inspectoratul de stat în construcții asupra calității construcțiilor.
 91. Colaborează cu toate organele de control pe linie financiară;
 92. Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum si de păstrarea secretului datelor si informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu;
 93. Centralizează și asigura redactarea situațiilor referitoare la investițiile efectuate în cursul anului precum și orice alte situații necesare;
 94. Întocmește și asigură implementarea Procedurilor Operaționale în cadrul serviciului;
 95. Întocmește Registrul Riscurilor și documentele cu privire la implementarea sistemului de Control Intern Managerial în cadrul serviciului;
 96. Răspunde de realizarea la timp a atribuțiilor ce-i revin, conform prevederilor legale, programelor aprobate sau dispuse de conducerea instituției;
 97. Propune norme si metode de îmbunătățire a derulării activității serviciului;
 98. Semnalează conducerii instituției orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoștința în timpul îndeplinirii sarcinilor;
 99. Îndeplinește orice alte sarcini date prin dispoziția Primarului orașului Popești-Leordeni;
 100. Respecta si aplica legislația în vigoare.

Afișat azi 22.11.2022, ora 14:00 la sediul Primăriei orașului Popești – Leordeni din șos.Olteniței, nr.31A și pe site-ul www.ppl.ro.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere de șef serviciu din cadrul Serviciului Achiziții Publice , Investiții și Urmărire Contracte

Anunțul nr. 69708/19.12.2022

Având în vedere prevederile art.40, alin.(1), lit.a) şi art.50 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăInstituția publicăRezultatul selecției dosarelor
1.68133Șef serviciu grad IPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 22.12.2022, ora 11:00, la sediul Primăriei orașului Popești – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A, judeţul Ilfov.
Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot for-mula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărâ-rea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţiona-re a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești – Leordeni, judeţul Ilfov.

Afișat azi 19.12.2022, ora 12:00 la sediul Primăriei orașului Popești – Leordeni din șos.Olteniței, nr.31A și pe site-ul www.ppl.ro.

Rezultatul probei scrise al concursului de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu din cadrul Serviciului Achiziții Publice, Investiții și Urmărire Contracte

Anunțul nr. 70602/22.12.2022

Având în vedere prevederile art.62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.68133Șef serviciu grad I78,90ADMIS

Candidații declarați admiși vor susţine interviul în 5 (cinci) zile lucratoare de la data susținerii probei srise, la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteni-ței, nr.31A.
Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti - Leordeni.

Afișat azi 22.12.2022, ora 13:15 la sediul Primăriei orașului Popești – Leordeni din șos.Olteniței, nr.31A și pe site-ul www.ppl.ro.

Rezultatul interviului la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere de șef serviciu I din cadrul Serviciului Achiziții Publice, Investiții și Urmărire Contracte

Anunțul nr. 70621/22.12.2022

Având în vedere prevederile art.62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului României nr.611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiFuncţia publicăPunctajul interviuluiRezultatul interviului
1.68133Șef serviciu grad I88,20ADMIS

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti - Leordeni.

Afișat azi 22.12.2022, ora 14:30 la sediul Primăriei orașului Popești – Leordeni din șos.Olteniței, nr.31A și pe site-ul www.ppl.ro

Centralizatorul rezultatelor la concursul de promovare în funcție publică de conducere organizat în cadrul Serviciului Achiziții Publice, Investiții și Urmărire Contracte

Anunțul nr. 70801/27.12.2022

Având în vedere prevederile art.62 alin.(2) și alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatului (număr de identificare)Punctaj proba scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultatul final
16813378,9088,20167,10ADMIS

Afișat azi 27.12.2022, ora 10:00 la sediul Primăriei orașului Popești – Leordeni din șos.Olteniței, nr.31A și pe site-ul www.ppl.ro.