21.02.2019 – 1 post inspector, clasa I, grad profesional principal – Direcția Asistență Socială

Publicat în data de 22.01.2019

Primăria oraşului Popeşti-Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti-Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr. 1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de execuţie din cadrul Direcției Asistență Socială, după cum urmează:

 • 1 post inspector, clasa I, grad profesional principal

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 21.02.2019, ora 10:00, iar interviul în data de 25.02.2019, ora 10:00.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov din șos. Olteniței, nr. 31A.

Cerințele postului scos la concurs sunt următoarele:

 • Condiții generale:
  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Condiţii specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional principal:
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • cunoștințe operare calculator (vor fi testate în cadrul probei scrise): nivel avansat;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de inspector, clasa I, grad profesional principal – minim 5 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României partea a-III-a, respectiv în perioada 22.01.2019 – 11.02.2019, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a), lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante din cadrul Direcției de Asistență Socială

 1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.
 3. Constituția României
 4. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
 6. Legea asistenţei sociale nr. 292/2011.
 7. Legea privind alocaţia de stat pentru copii nr. 61/1993.
 8. Lege nr. 17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice.
 9. Legea nr. 277/2010, privind alocaţia pentru susţinerea familiei.
 10. Legea nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
 11. Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.
 12. Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.
 13. Ordinul nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap.
 14. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.
 15. HGR nr.691/2015 pentru aprobarea procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia.
 16. HGR nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal.
 17. Ordonanţa de urgenţă nr. 93/2016, pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială.
 18. Noul Cod Civil/2009 modificat în 2011 – Autoritate tutelară
  • Titlul III
   • Capitolul I Dispoziții generale
   • Capitolul II Tutela minorului
   • Capitolul III Ocrotirea interzisului judecătoresc
   • Capitolul IV Curatela
 19. Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice 
 20. Microsoft Office – manual de utilizare

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.