20.04.2023 – Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Poliție Locală

Anunț nr. 13669/13.03.2023

Primăria oraşului Popeşti - Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti - Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Poliție Locală, după cum urmează:

 • Poliţist local, clasa I, grad profesional principal, Serviciul Inspecție
 • Poliţist local, clasa III, grad profesional principal, Serviciul Inspecție
 • Poliţist local, clasa I, grad profesional debutant, Serviciul Ordine Publică, Pază și Circulație
 • Poliţist local, clasa I, grad profesional debutant, Serviciul Ordine Publică, Pază și Circulație
 • Poliţist local, clasa I, grad profesional debutant, Serviciul Ordine Publică, Pază și Circulație
 • Poliţist local, clasa III, grad profesional principal, Serviciul Ordine Publică, Pază și Circulație

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite sunt: proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 20.04.2023, ora 11:00, iar interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora desfășurării interviului se va afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei oraşului Popeşti – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor Hotărârii nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Condiţii de participare la concursul pentru ocuparea postului de poliţist local, clasa I, grad profesional principal:
candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
vechime minimă în specialitatea studiilor – 5 ani

Condiţii de participare la concursul pentru ocuparea postului de poliţist local, clasa I, grad profesional debutant:
candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
vechime minimă în specialitatea studiilor – 0 ani

Condiţii de participare la concursul pentru ocuparea postului de poliţist local, clasa III, grad profesional principal:
candidaţii trebuie să fi absolvit studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat;
vechime minimă în specialitatea studiilor – 5 ani

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției www.ppl.ro secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 13.03.2023 (data publicării anunțului) – 03.04.2023, la sediul instituţiei din Piața Sf. Maria, nr.1, Popești – Leordeni, jud. Ilfov- Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.(1) lit.a) – lit.g) lit.i) și lit.j) din HGR nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoana de contact: d-na. Stoian Alexandra Elena inspector - Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT. Tel. 031.131.34.04, fax 0374/40.88.22, mail: resurseumane@ppl.ro.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în cadrul Direcției Poliție Locală – Serviciul Inspecție

 1. Constituția României- republicată;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. Legea politiei locale nr.155/2010;
 6. OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor;
 7. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
 8. Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor
 9. Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate
 10. Legea nr. 62/2018 privind combatera buruienii ambrozia
 11. H.G. nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale
 12. H.G. nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice
 13. O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață

TEMATICA pentru concursul de recrutare organizat în cadrul Direcției Poliție Locală – Serviciul Inspecție

 1. Constituția României - Titlul II - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ - Titlul I și II ale părții a VI-a - Dispoziţii generale, Statutul funcţionarilor publici 
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare - Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați - Egalitatea de șanse și tratament. Definiții în această materie. Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei;
 5. Legea politiei locale nr.155/2010 - Cap.I - Dispoziţii generale, Cap. III - Atribuţiile poliţiei locale, Cap.IV - Statutul personalului poliţiei locale; 
 6. OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor – Cap. I – Obiectul, domeniul de aplicare și definiții, Cap.II – Cerințe generale, Cap. III – Gestionarea deșeurilor; art.60 – Obligațiile autorităţilor administraţiei publice locale, inclusiv a municipiului Bucureşti
 7. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - Cap.I Autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Cap.II - Concesionarea terenurilor pentru construcţii;
 8. Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor - Capitolul III Drepturile şi obligaţiile proprietarilor, Cap.V - Organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, Cap. VI Administrarea condominiilor;
 9. Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate - Cap. I - Dispoziții generale, Cap. IV Reguli generale privind amplasarea mijloacelor de publicitate, Cap.V – Reguli specifice pentru categoriile de mijloace de publicitate, Cap.VI – Sancțiuni;
 10. Legea nr. 62/2018 privind combatera buruienii ambrozia – Obligații privind executarea unor lucrări de prevenire, combatere şi distrugere a buruienii ambrozia ale proprietarilor sau deţinătorilor de terenuri, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole; 
 11. H.G. nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale - Regulamentul de organizare şi funcţionare a poliţiei locale din 23.12.2010 - Cap. II - Organizarea poliţiei locale şi categorii de funcţionari publici, Cap IV - Atribuțiile personalului poliției locale;
 12. H.G. nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice - Anexa nr. 1 - Caracterizarea tipurilor de unități de alimentație publică;
 13. O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață - Cap.I - Dispoziţii generale, Cap.II - Cerinţe şi criterii necesare desfăşurării activităţii comerciale, Cap.IV - Obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în cadrul Direcției Poliție Locală – Serviciul Ordine Publică, Pază și Circulație

 1. Constituția României- republicată;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
 6. Legea nr.270/2017 - Legea Prevenirii;
 7. Legea politiei locale nr.155/2010;
 8. Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;
 9. Legea nr.54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic;
 10. Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun;
 11. Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale;
 12. OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;
 13. OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor;
 14. OUG nr.195/2005 privind protecția mediului

TEMATICA pentru concursul de recrutare organizat în cadrul Direcției Poliție Locală – Serviciul Ordine Publică, Pază și Circulație

 1. Constituția României - Titlul II - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ - Titlul I și II ale părții a VI-a - Dispoziţii generale, Statutul funcţionarilor publici 
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare - Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați - Egalitatea de șanse și tratament. Definiții în această materie. Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei;
 5. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor - modul de exercitare de către cetăţeni a dreptului de a adresa autorităţilor şi instituţiilor publice petiţii formulate în nume propriu, precum şi modul de soluţionare a acestora
 6. Legea nr.270/2017 - Legea Prevenirii- Reglementări care să asigure prevenirea săvârşirii de contravenţii;
 7. Legea politiei locale nr.155/2010 - Cap.I - Dispoziţii generale, Cap. III - Atribuţiile poliţiei locale, Cap.IV - Statutul personalului poliţiei locale; 
 8. Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice – Art.2 - Faptele care constituie contravenţie;
 9. Legea nr.54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic – Reglementări ale activităţilor de picnic, desfăşurate pe domeniul public ori privat al statului şi/sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
 10. Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun – Măsurile stabilite pentru prevenirea şi combaterea consumului produselor din tutun;
 11. Legea nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale - Capitolul I – Dispoziții Generale, Capitolul II - Vehiculele fără stăpân, Capitolul III - Vehiculele abandonate;
 12. OUG nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân - Programul de gestionare a câinilor fără stăpân;
 13. OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor – Capitolul I – Obiectul, domeniul de aplicare și definiții, Capitolul III – Gestionarea deșeurilor;
 14. OUG nr.195/2005 privind protecția mediului – Capitolul I – Principii și dispoziții generale, Capitolul IV – Regimul deșeurilor.

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

ATRIBUȚIILE STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI POSTULUI

Poliţist local, clasa I, grad profesional principal, Serviciul Inspecție

 • verifică legalitatea activitătiilor de comercializare a produselor desfăsurate de operatorii economici, persoane fizice și juridice autorizate și producători particulari în pietele agroalimentare, targuri și oboare, precum și respectarea prevederilor legale de catre administratorii pietelor agroalimentare;
 • Verifică existența la locul de desfăsurare a activitătii comerciale a autorizațiilor,a aprobărilor, a documentelor de proveniență a marfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru căntare, a avizelor și a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritătilor administratiei publice centrale și locale;
 • Verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare și a locurilor de comercializare a produselor din tutun și a bauturilor alcoolice;
 • Identifică marfurile și produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unitătii administrative teritoriale și pe raza orașului Popești-Leordeni sau pe spații aflate în administrarea autoritatilor administrației publice locale ori a altor servicii/institutii de interes local și aplică procedurile legale de ridicare a acestora;
 • Verifica respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare si functionare al operatorilor economici
 • Actioneaza pentru respectarea normelor legale privind desfasurarea comertului stradal si a activitatilor comerciale, respective a conditiilor si a locurilor stabilite de autoritatile administratiei publice locale;
 • Verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;
 • Cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;
 • Constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale specific realizarii atributiilor de serviciu, stabilite in sarcina autoritatilor Administratiei Publice Locale;
 • Efectueaza controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizatie de construire/desființare, după caz, inclusiv a constructiilor cu caracter provizoriu, pe zona repartizată de catre seful de serviciu;
 • Participa la actiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a constructiilor executate fara autorizatie de construire pe domeniul public sau privat al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, prin asigurarea protectiei perimetrului si a libertatii de actiune a personalului care participa la aceste operatiuni specifice;
 • Verifica si identifica imobilele si imprejmuirile aflate in stadiu avansat de degradare fizica, luând măsurile prevăzute de legislația în domeniu;
 • Verifica respectarea masurilor legale privind afisajul publicitar, afisajul electoral si orice alta forma de afisaj/reclama, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfasurarea a activitatii economice.
 • Efectueaza controale pentru identificarea persoanelor care nu respecta autorizatia de executare a lucrarilor de reparatii ale partii carosabile si pietonale;
 • Verifica, solutioneaza si raspunde, in scris, la sesizarile, reclamatiile si audientele cetatenilor referitoare la semnalarea cazurilor de abatere privind disciplina in constructii, numai cu viza sefului de serviciu;
 • Monitorizeaza permanent lucrarile in curs de executie, pentru a se asigura respectarea Autorizatiei de Construire/ Desfiintare si a Documentatiei Tehnice, parte integranta a acesteia
 • Informeaza, acolo unde este cazul, Inspectoratul de Stat in Constructii, cu privire la persoanele care incalca prevederile legale privind disciplina in constructii;
 • Constata, dupa caz, conform atributiilor stabilite de lege, contraventiile privind disciplina in domeniul autorizarii executarii lucrarilor de constructii , prezinta sefului de serviciu procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor pentru verificare, dupa care acestea se inainteaza viceprimarului in vederea aplicarii sanctiunii si stabilirii masurilor necesare intrarii in legalitate, in conditiile legii;
 • Sa urmareasca procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor (inmanare/comunicare,achitare, indeplinire masuri dispuse) si sa le transmita, conform metodologiei stabilite, catre contravenient, Administratia Financiara, Directia de Taxe si Impozite Locale, Directia Juridica si organele de urmarie penala;
 • Indeplineste orice alte dispozitii, incadrate in prevederile legale, verbale sau scrise, transmise de directorul general sau de sefii ierarhic superiori.
 • Efectuează control permanent în zonele stabilite prin programele de control întocmite de seful de serviciu, director sau conducerea executivă a Poliției Locale, asigurând aplicarea dispozitiilor legale din actele normative ce reglementază aceste domenii, precum și desfăsurarea ordonată și civilizată a comertului și prestărilor de servicii; Efectuează controale în zonele repartizate de seful de serviciu, urmare a sesizărilor și plângerilor Consiliului Local și întocmeste raspunsuri catre petenți; Este obligat sa cunoasca si sa respecte indatoririle prevazute in Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, actualizata si a Codului de Conduita a Functionarilor Publici si prevederile Regulamentului de Ordine interioara;
 • Se autosesizează , în timpul deplasarilor în teren , în cazul în care observă încalcări flagrante ale legislației privind actele de comerț, altele decat cele stabilite conform programului de control.
 • Întocmeaste note de constatare in urma actiunilor de control si le prezinta sefului de serviciu, pentru avizare si luare de masuri, conform legii;
 • Colaboreaza, pentru buna desfasurare a activitatii, cu celelalte servicii din cadrul Politiei Locale si cu serviciile din cadrul Primariei orasului Popesti Leordeni;
 • Are obligatia sa cunoasca, sa respecte si sa aplice prevederile legislatiei specifice serviciului si sa le insuseasca in timp util pe cele nou aparute;
 • Cunoaște, respectă și aplică prevederile cuprinse în legislația dată în competența serviciului.
 • Cunoaște și respectă Regulamentul de Ordine Interioară al Direcției de Poliție Locală nr. 11772/29.03.2017, precum și toate Dispozițiile Primarului adresate serviciului;
 • Participă, cand este solicitat, și la alte activităti nespecifice serviciului, organizate de conducerea Poliției Locale;
 • Are obligația să păstreze secretul de serviciu, precum și confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia la cunoștință în exercitarea funcției publice, în condițiile legii, cu excepția informațiilor de interes public;
 • Respectă normele privind Securitatea și Sănătatea Muncii și din domeniul Situațiilor de Urgență;
 • Respectă întocmai politica și instrucțiunile aplicabile în domeniul utilizării echipamentelor informatice și se asigură de securizarea informațiilor și a documentelor cu care lucrează;
 • Îndeplinește obligațiile ce decurg din dispozițiile Regulamentului UE 670/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Raportează de îndată orice vulnerabilitate sau suspiciune sesizată în domeniul securității echipamentelor;
 • Se interzice dezvăluirea parolelor de acces la sistemul informatic sau la aplicațiile software, altor persoane, acestea fiind individuale;
 • Se interzice cu desăvârșire copierea/fotocopierea sesizărilor/petițiilor/adreselor, a documentelor interne de lucru, a planificărilor activităților specifice și furnizarea acestora către persoane fizice sau către alte servicii din cadrul Primăriei fără existența unei solicitari scrise oficiale în acest sens și fără aprobarea șefului ierarhic și a Directorului Poliției Locale;
 • Asigură funcționalitatea SCIM la nivelul compartimentului / serviciului / direcției Primăriei;
 • Anual sau ori de câte ori este necesar participă la instruiri interne/externe (cursuri și programe) în domeniul calității și asigură diseminarea informațiilor în domeniul calității la nivelul serviciului în care își desfășoară activitatea;
 • Răspunde, în condițiile legii, pentru respectarea N.T.S.M și P.S.I la locul de muncă.

ATRIBUȚIILE STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI POSTULUI

Poliţist local, clasa III, grad profesional principal, Serviciul Inspecție

 • verifică legalitatea activitătiilor de comercializare a produselor desfăsurate de operatorii economici, persoane fizice și juridice autorizate și producători particulari în pietele agroalimentare, targuri și oboare, precum și respectarea prevederilor legale de catre administratorii pietelor agroalimentare;
 • Verifică existența la locul de desfăsurare a activitătii comerciale a autorizațiilor,a aprobărilor, a documentelor de proveniență a marfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru căntare, a avizelor și a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritătilor administratiei publice centrale și locale;
 • Verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare și a locurilor de comercializare a produselor din tutun și a bauturilor alcoolice;
 • Identifică marfurile și produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unitătii administrative teritoriale și pe raza orașului Popești-Leordeni sau pe spații aflate în administrarea autoritatilor administrației publice locale ori a altor servicii/institutii de interes local și aplică procedurile legale de ridicare a acestora;
 • Verifica respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare si functionare al operatorilor economici
 • Actioneaza pentru respectarea normelor legale privind desfasurarea comertului stradal si a activitatilor comerciale, respective a conditiilor si a locurilor stabilite de autoritatile administratiei publice locale;
 • Verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;
 • Cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;
 • Constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale specific realizarii atributiilor de serviciu, stabilite in sarcina autoritatilor Administratiei Publice Locale;
 • Efectueaza controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizatie de construire/desființare, după caz, inclusiv a constructiilor cu caracter provizoriu, pe zona repartizată de catre seful de serviciu;
 • Participa la actiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a constructiilor executate fara autorizatie de construire pe domeniul public sau privat al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, prin asigurarea protectiei perimetrului si a libertatii de actiune a personalului care participa la aceste operatiuni specifice;
 • Verifica si identifica imobilele si imprejmuirile aflate in stadiu avansat de degradare fizica, luând măsurile prevăzute de legislația în domeniu;
 • Verifica respectarea masurilor legale privind afisajul publicitar, afisajul electoral si orice alta forma de afisaj/reclama, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfasurarea a activitatii economice.
 • Efectueaza controale pentru identificarea persoanelor care nu respecta autorizatia de executare a lucrarilor de reparatii ale partii carosabile si pietonale;
 • Verifica, solutioneaza si raspunde, in scris, la sesizarile, reclamatiile si audientele cetatenilor referitoare la semnalarea cazurilor de abatere privind disciplina in constructii, numai cu viza sefului de serviciu;
 • Monitorizeaza permanent lucrarile in curs de executie, pentru a se asigura respectarea Autorizatiei de Construire/ Desfiintare si a Documentatiei Tehnice, parte integranta a acesteia
 • Informeaza, acolo unde este cazul, Inspectoratul de Stat in Constructii, cu privire la persoanele care incalca prevederile legale privind disciplina in constructii;
 • Constata, dupa caz, conform atributiilor stabilite de lege, contraventiile privind disciplina in domeniul autorizarii executarii lucrarilor de constructii , prezinta sefului de serviciu procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor pentru verificare, dupa care acestea se inainteaza viceprimarului in vederea aplicarii sanctiunii si stabilirii masurilor necesare intrarii in legalitate, in conditiile legii;
 • Sa urmareasca procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor (inmanare/comunicare,achitare, indeplinire masuri dispuse) si sa le transmita, conform metodologiei stabilite, catre contravenient, Administratia Financiara, Directia de Taxe si Impozite Locale, Directia Juridica si organele de urmarie penala;
 • Indeplineste orice alte dispozitii, incadrate in prevederile legale, verbale sau scrise, transmise de directorul general sau de sefii ierarhic superiori.
 • Efectuează control permanent în zonele stabilite prin programele de control întocmite de seful de serviciu, director sau conducerea executivă a Poliției Locale, asigurând aplicarea dispozitiilor legale din actele normative ce reglementază aceste domenii, precum și desfăsurarea ordonată și civilizată a comertului și prestărilor de servicii; Efectuează controale în zonele repartizate de seful de serviciu, urmare a sesizărilor și plângerilor Consiliului Local și întocmeste raspunsuri catre petenți; Este obligat sa cunoasca si sa respecte indatoririle prevazute in Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, actualizata si a Codului de Conduita a Functionarilor Publici si prevederile Regulamentului de Ordine interioara;
 • Se autosesizează , în timpul deplasarilor în teren , în cazul în care observă încalcări flagrante ale legislației privind actele de comerț, altele decat cele stabilite conform programului de control.
 • Întocmeaste note de constatare in urma actiunilor de control si le prezinta sefului de serviciu, pentru avizare si luare de masuri, conform legii;
 • Colaboreaza, pentru buna desfasurare a activitatii, cu celelalte servicii din cadrul Politiei Locale si cu serviciile din cadrul Primariei orasului Popesti Leordeni;
 • Are obligatia sa cunoasca, sa respecte si sa aplice prevederile legislatiei specifice serviciului si sa le insuseasca in timp util pe cele nou aparute;
 • Cunoaște, respectă și aplică prevederile cuprinse în legislația dată în competența serviciului.
 • Cunoaște și respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul de Ordine Internă, precum și toate Dispozițiile Primarului adresate serviciului;
 • Participă, cand este solicitat, și la alte activităti nespecifice serviciului, organizate de conducerea Poliției Locale;
 • Respectă normele de Securitate și sănătate în muncă;
 • Respectă îndatoririle funcționarului public prevăzute in Statutul funcționarilor publici și a Codului de conduită;

ATRIBUȚIILE STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI POSTULUI

Poliţist local, clasa I, grad profesional debutant, Serviciul Ordine Publică, Pază și Circulație

 • acţionează pe teritoriul orasului Popesti-Leordeni pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, potrivit planului de ordine şi siguranţă publică al orasului;
 • menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a orasului Popesti-Leordeni unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire,
 • acţionează cu fermitate, în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, în scopul imobilizării făptuitorului, luării măsurilor pentru conservarea locului faptei, identificării martorilor oculari, sesizării imediate a organelor competente şi predării făptuitorului structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
 • participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 • participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
 • participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
 • acordă, pe teritoriul orasului Popesti-Leordeni, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice;
 • intervine, pe teritoriul, orasului Popesti-Leordeni la solicitările dispeceratului, la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine”, în funcţie de specificul atribuţiilor stabilite prin lege;
 • cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
 • acţionează prin patrulare pedestră, călare şi auto pe itinerariile stabilite pe teritoriul orasului Popesti-Leordeni, având obligaţia să relaţioneze permanent cu membrii comunităţii, să manifeste receptivitate şi solicitudine faţă de problemele cu care se confruntă aceştia, realizând în acest mod o creştere a gradului de încredere a persoanelor în structurile de Poliţie Locală a orasului Popesti-Leordeni;
 • acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
 • acţionează pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor, sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială, combaterea comerţului stradal neautorizat, menţinerea ordinii şi liniştii publice şi curăţeniei localităţii, stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale, hotărâri ale Consiliului Local Popesti-Leordeni şi dispoziţii ale Primarului;
 • conduce la sediul Poliţiei Române competente, după caz, persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;
 • urmăreşte respectarea condiţiilor stabilite privind desfăşurarea manifestaţiilor sau a altor activităţi în zone publice şi verifică organizarea jocurilor de artificii;
 • controlează modul cum sunt întreţinute, salubrizate, conservate şi protejate spaţiile verzi, respectiv, parcurile şi grădinile publice, scuarurile, aliniamentele stradale de arbori, perdelele de protecţie stradală, amenajamentele peisagistice cu funcţie ecologică, estetică şi recreativă;
 • controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;
 • verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor;
 • verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii, în situaţia încălcării normelor legale privind protecţia mediului;
 • identifică încălcări ale legii privind protecţia mediului prin nerespectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;
 • verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
 • asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
 • verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;
 • participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
 • participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;
 • sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;
 • acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
 • asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar, activitate modificată în conformitate cu Decizia ICCJ nr. 11/2017.
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
 • aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
 • cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.
 • acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei trafic
 • pune în aplicare prevederile reglementărilor specifice domeniului de activitate, constată contravenţii şi aplică sancţiuni potrivit competenţelor;
 • întocmeşte note şi rapoarte privind rezultatul acţiunilor de control efectuate.
 • cunoaste, respecta si aplica prevederile cuprinse in legislatia data in competenta serviciului;
 • cunoaste si respecta Regulamentul de Organizare si Functionare, Regulamentul de Ordine Interna, precum si toate Dispozitiile Primarului adresate serviciului;
 • participa, cand este solicitat, si la alte activitati nespecifice serviciului, organizate de conducerea Politiei Locale;
 • verifică, soluționează și răspunde în scris la sesizările cetăţenilor;
 • întocmeşte note şi rapoarte privind rezultatul acţiunilor de control efectuate.
 • Colaborează, pentru buna desfățurare a activității, cu celelalte servicii din cadrul Poliției Locale și cu serviciile din cadrul Primăriei orașului Popești Leordeni;
 • se autosesizează în timpul deplasărilor în teren, în cazul în care observă încălcări flagrante ale legislației și ia măsurile necesare potrivit competențelor;
 • are obligația să cunoască, să respecte și să aplice prevederile legislației specifice serviciului și să le însușească în timp util pe cele nou apărute;
 • cunoaște și respectă Regulamentul de Ordine Interioară al Direcției de Poliție Locală nr. 11772/29.03.2017, precum și toate Dispozițiile Primarului adresate serviciului;
 • are obligația să păstreze secretul de serviciu, precum și confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia la cunoștință în exercitarea funcției publice, în condițiile legii, cu excepția informațiilor de interes public;
 • asigura evidenta si arhivarea petitiilor si a raspunsurilor catre petenti;
 • asigura evidenta notelor de constatare la Serviciul Ordine Publică și Circulație;
 • respecta normele de Securitate si sanatate in munca si in domeniul situatiilor de urgenta;
 • indeplineste orice alte atributii stabilite de sefii directi sau ierarhici

ATRIBUȚIILE STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI POSTULUI

Poliţist local, clasa III, grad profesional principal, Serviciul Ordine Publică, Pază și Circulație

 • acţionează pe teritoriul orasului Popesti-Leordeni pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, potrivit planului de ordine şi siguranţă publică al orasului;
 • menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a orasului Popesti-Leordeni unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire,
 • acţionează cu fermitate, în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, în scopul imobilizării făptuitorului, luării măsurilor pentru conservarea locului faptei, identificării martorilor oculari, sesizării imediate a organelor competente şi predării făptuitorului structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
 • participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 • participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
 • participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
 • acordă, pe teritoriul orasului Popesti-Leordeni, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice;
 • intervine, pe teritoriul, orasului Popesti-Leordeni la solicitările dispeceratului, la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine”, în funcţie de specificul atribuţiilor stabilite prin lege;
 • cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
 • acţionează prin patrulare pedestră, călare şi auto pe itinerariile stabilite pe teritoriul orasului Popesti-Leordeni, având obligaţia să relaţioneze permanent cu membrii comunităţii, să manifeste receptivitate şi solicitudine faţă de problemele cu care se confruntă aceştia, realizând în acest mod o creştere a gradului de încredere a persoanelor în structurile de Poliţie Locală a orasului Popesti-Leordeni;
 • acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
 • acţionează pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor, sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială, combaterea comerţului stradal neautorizat, menţinerea ordinii şi liniştii publice şi curăţeniei localităţii, stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale, hotărâri ale Consiliului Local Popesti-Leordeni şi dispoziţii ale Primarului;
 • conduce la sediul Poliţiei Române competente, după caz, persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;
 • urmăreşte respectarea condiţiilor stabilite privind desfăşurarea manifestaţiilor sau a altor activităţi în zone publice şi verifică organizarea jocurilor de artificii;
 • controlează modul cum sunt întreţinute, salubrizate, conservate şi protejate spaţiile verzi, respectiv, parcurile şi grădinile publice, scuarurile, aliniamentele stradale de arbori, perdelele de protecţie stradală, amenajamentele peisagistice cu funcţie ecologică, estetică şi recreativă;
 • controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;
 • verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe căile de acces, dezinsecția și deratizarea imobilelor;
 • verifică existenţa contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii, în situaţia încălcării normelor legale privind protecţia mediului;
 • identifică încălcări ale legii privind protecţia mediului prin nerespectarea obligaţiilor privind întreţinerea curăţeniei de către instituţiile publice, operatorii economici, persoanele fizice şi juridice, respectiv curăţenia faţadelor, a locurilor de depozitare a diferitelor materiale, a anexelor gospodăreşti, a terenurilor aferente imobilelor pe care le deţin sau în care funcţionează, a trotuarelor, a rigolelor, a căilor de acces, a parcărilor, a terenurilor din apropierea garajelor şi a spaţiilor verzi;
 • verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
 • asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
 • verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;
 • participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
 • participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;
 • sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;
 • acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
 • asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar, activitate modificată în conformitate cu Decizia ICCJ nr. 11/2017.
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
 • aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
 • cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.
 • acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei trafic
 • pune în aplicare prevederile reglementărilor specifice domeniului de activitate, constată contravenţii şi aplică sancţiuni potrivit competenţelor;
 • întocmeşte note şi rapoarte privind rezultatul acţiunilor de control efectuate.
 • cunoaste, respecta si aplica prevederile cuprinse in legislatia data in competenta serviciului;
 • cunoaste si respecta Regulamentul de Organizare si Functionare, Regulamentul de Ordine Interna, precum si toate Dispozitiile Primarului adresate serviciului;
 • participa, cand este solicitat, si la alte activitati nespecifice serviciului, organizate de conducerea Politiei Locale;
 • verifică, soluționează și răspunde în scris la sesizările cetăţenilor;
 • întocmeşte note şi rapoarte privind rezultatul acţiunilor de control efectuate.
 • Colaborează, pentru buna desfățurare a activității, cu celelalte servicii din cadrul Poliției Locale și cu serviciile din cadrul Primăriei orașului Popești Leordeni;
 • se autosesizează în timpul deplasărilor în teren, în cazul în care observă încălcări flagrante ale legislației și ia măsurile necesare potrivit competențelor;
 • are obligația să cunoască, să respecte și să aplice prevederile legislației specifice serviciului și să le însușească în timp util pe cele nou apărute;
 • cunoaște și respectă Regulamentul de Ordine Interioară al Direcției de Poliție Locală nr. 11772/29.03.2017, precum și toate Dispozițiile Primarului adresate serviciului;
 • are obligația să păstreze secretul de serviciu, precum și confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia la cunoștință în exercitarea funcției publice, în condițiile legii, cu excepția informațiilor de interes public;
 • asigura evidenta si arhivarea petitiilor si a raspunsurilor catre petenti;
 • asigura evidenta notelor de constatare la Serviciul Ordine Publică și Circulație;
 • respecta normele de Securitate si sanatate in munca si in domeniul situatiilor de urgenta;
 • indeplineste orice alte atributii stabilite de sefii directi sau ierarhici.

Afișat astăzi 13.03.2023 ora 14:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.