20.03.2023 – Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante pe durata nedeterminată, din cadrul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat – Compartiment Transporturi

Anunț nr. 10337/24.02.2023

Primăria oraşului Popeşti - Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti - Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante pe durata nedeterminată, din cadrul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat – Compartiment Transporturi, după cum urmează:

  • 1 post de muncitor calificat treapta III.

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite sunt: proba practică şi interviul.

Proba practică se va organiza în data de 20.03.2023, ora 11:00, iar interviul se va susține în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Data și ora desfășurării interviului se vor afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei oraşului Popeşti – Leordeni din str. Pavel Ceamur, nr.2.

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, prevederilor OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin HGR nr.1336/2022.

Condiţii generale de participare la concursul pentru ocuparea postului de muncitor calificat treapta III:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului de muncitor calificat treapta III:
a) studii: generale/școala profesională/medii;
b) vechime: fără vechime,
c) permis de coducere categoria B.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) -e), se prezintă însoţite de documentele originale.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției www.ppl.ro secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 24.02.2023 (data publicării anunțului) – 09.03.2023, la sediul instituţiei din Piața Sf. Maria, nr.1, Popești – Leordeni, jud. Ilfov- Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.35 alin.(1) din Regulamentul-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin HGR nr.1336/2022.
Persoana de contact: d-na. Stoian Alexandra Elena inspector - Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT. Tel. 031.131.34.04, fax 0374/40.88.22, mail: resurseumane@ppl.ro.

Calendarul de desfășurare a concursului, respectiv perioada de depunere a dosarelor de concurs:
Termenul de depunere a dosarelor de concurs: 24.02.2023 -09.03.2023
Perioada de selecție a dosarelor: 10.03.2023 – 13.03.2023. Rezultatul selecției dosarelor se afișează în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului privind selecția dosarelor.
Proba practică: 20.03.2023, ora: 11:00. Rezultatul probei practice se afișează în termen de o zi lucrătoare de data finalizării probei.

Proba practică se va desfășura pe baza următoarelor criterii de evaluare:
a) capacitatea de adaptare;
b) capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;
c) îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice; d) capacitatea de comunicare;
e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice.

Proba interviu: în termen 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei practice. Rezultatul interviului se afișează în termen de o zi lucrătoare de data finalizării probei.

Rezultatele finale ale concursului se afișează în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor soluționării contestațiilor.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a Primăriei orașului Popești Leordeni, potrivirt art.47 alin.(3).

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba practică și interviu, candidații nemulțumiți pot depune contestație la Compartimentul Resurse Umane în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultaului fiecarei probe, în conformitate cu art.53 din Regulamentul-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin HGR nr.1336/2022, iar rezultatele contestațiilor vor fi afişate la sediul şi pe pagina de internet a Primăriei orașului Popești Leordeni în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Afișat astăzi 24.02.2023 ora 13:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din str. Pavel Ceamur, nr.2 și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în cadrul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat Compartiment Transporturi

Anunț nr. 13388/10.03.2023

Având în vedere prevederile art.27, alin.(1), lit.a) şi art.36 alin.(1) din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția contractualăInstituția publicăRezultatul selecției dosarelor
1.12675Muncitor calificat treapta IIIPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba practică în data de 20.03.2023 ora 11:00, la sediul Primăriei orașului Popești – Leordeni din Str. Pavel Ceamur, nr.2, judeţul Ilfov.
Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării, conform art.53 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice , cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești – Leordeni, judeţul Ilfov.

Afișat astăzi 10.03.2023 ora 13:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din str. Pavel Ceamur, nr.2 și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

Rezultatul probei practice al examenului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de muncitor calificat treapta III din cadrul Compartimentului Transporturi

Anunț nr. 15144/20.03.2023

Având în vedere prevederile art.47 alin.(3) din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale probei practice:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția contractualăPunctajul probei practiceRezultatul probei practice
1.12675Muncitor calificat treapta III67ADMIS

Candidații declarați admiși vor susţine interviul joi 23.03.2023, ora 11:00, la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din str. Pavel Ceamur, nr.2. Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării, conform art.53 din Hotărârea nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești – Leordeni.
Afișat astăzi 20.03.2023 ora 14:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din str. Pavel Ceamur, nr.2 și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.