1 post inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară

Publicat în data de 18.01.2019

Primăria oraşului Popeşti-Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti-Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr. 1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de execuţie din cadrul Serviciului Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară, după cum urmează:

 • 1 post inspector, clasa I, grad profesional superior

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 20.02.2019, ora 11:00, iar interviul în data de 22.02.2019, ora 10:00.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov din șos. Olteniței, nr. 31A.

Cerințele postului scos la concurs sunt următoarele:

 • Condiții generale:
  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Condiţii specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional superior:
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice,juridice sau administrație publică;
  • cunoștințe operare calculator: nivel avansat;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de inspector, clasa I, grad profesional superior – minim 7 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României partea a-III-a, respectiv în perioada 18.01.2019 – 06.02.2019, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a), lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector grad profesional superior din cadrul Serviciului Administrație Publică Autorizare Autoritate Tutelară

 1. Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.
 3. Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Ordonanța Guvernului nr.33/2002, privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale.
 5. Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică.
 6. Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică.
 7. Lege nr.161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei - TITLUL IV Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice.
 8. Regulamentul - cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanța Guvernului nr.35/2002.
 9. Constituția României.
 10. Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.
 11. Microsoft Office – manual de utilizare.

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.