22.02.2021 – Concurs de promovare în clasă a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni

Publicat în data de 20.01.2021

Primăria oraşului Popeşti Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti-Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr. 1, judeţul Ilfov organizează concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni, după cum urmează:

 • Inspector clasa I grad profesional principal – Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT
 • Inspector clasa I grad profesional principal – Serviciul Administrație Publică, Autorizare și Autoritate Tutelară

Probele stabilite sunt: proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 22.02.2021, ora 11:00.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A.

Condiţii de participare la concurs:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.479 alin.(1) lit.a), c) și d) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Dosarele de concurs trebuie să conțină documentele prevăzute la art.127 alin.(1) lit.a)-c) și lit.e) din HGR nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele de concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției www.ppl.ro secțiunea Resurse Umane, respectiv în perioada 20.01.2021 (data publicării anunțului) – 08.02.2021 la Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT din Piața Sf. Maria, nr.1, e-mail resurseumane@ppl.ro.
Persoană de contact Stoian Alexandra Elena – inspector - Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT. Tel 0374.40.88.19 int.107 Fax 0374.40.88.22.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Serviciului Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT

 • 1. Constituția României.
 • 2. Titlul I și II ale părții a VI – a, Titlul I și V (capitolul IV) ale părții a III - a din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ.
 • 3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.
 • 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.
 • 5. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.
 • 6. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Atribuțiile stabilite în fișa postului postului

 • 1.Primește petițiile cetățenilor și le înregistrează pe tipuri de probleme.
 • 2.Clasifică documentele pe tipuri de probleme.
 • 3.Verifică documentația depusă și dacă aceasta este completă,o înregistrează.
 • 4.Eliberează bon care conține:număr de înregistrare,data,numele petentului,adresa și telefonul la care poate fi contactat pentru eventuale completări și nelămuriri în legătură cu cele solicitate.
 • 5.Informează, referitor la stadiul unei lucrări și solicită lămuririle necesare de la compartimentele de specialitate.
 • 6.Informează cetățenii privind diverse tipuri de probleme legate de activitatea Primăriei și a altor instituții publice aflate în subordinea Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni.
 • 7.Aduce la cunoștință conducerii propunerile și sesizările cetățenilor în vederea unei bune funcționării a instituției.
 • 8.Urmărește soluționarea și redactarea,în termenul legal,a răspunsurilor elaborate de direcțiile și serviciile de specialitate ale primăriei,către cetățeni.
 • 9.Transmite către compartimentele de specialitate din cadrul primăriei documente înregistrate și repartizate.
 • 10.Primește și eliberează răspunsurile transmise de compartimentele de specialitate din cadrul primăriei.
 • 11.Întocmește lunar un raport privind situația lucrărilor scadente la nivelul primăriei pe care îl înaintează primarului.
 • 12.Îndeplinește și alte atribuții stabilite de conducerea Primăriei orașului Popești-Leordeni.
 • 13.Asigură,prin activitatea de distribuție a corespondenței,circuitul documentelor atât în interiorul primăriei cât și în exteriorul acesteia.
 • 14.Comunică răspunsurile către cetățeni în termenele stabilite de prevederile legale în vigoare.
 • 15.Îndosariază și arhivează documentele pe care le întocmește.
 • 16.Răspunde de păstrarea secretului datelor și informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuțiilor de serviciu.
 • 17.Colaborează cu autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes public, centrale şi locale, precum şi serviciile descentralizate ale autorităţilor publice centrale în scopul obţinerii de informaţii necesare domeniului de activitate.
 • 18.Asigură aplicarea şi utilizarea procedurilor, tehnicilor, documentelor şi situaţiilor (statistice si centralizatoare) specifice domeniului de activitate;
 • 19.Gestionează şi asigură, până la predarea dosarelor fiscale la arhivă, arhivarea acestora în condiţiile legii;
 • 20.Răspunde administrativ, pecuniar, material sau penal, după caz, pentru exactitatea obligaţiilor de plată stabilite și evidențiate în programele informatice pe care le utilizează, conform documentelor pe care le gestionează;
 • 21.Îşi asumă de asemenea, întreaga răspundere pentru gestionarea documentelor primite şi elaborate de la şi către cei în drept (și transmise spre soluționare) şi, în egală măsură, pentru exactitatea datelor înscrise în răspunsurile la aceste documente;
 • 22.Se obligă să respecte cu stricteţe şi convingere, programul de lucru zilnic precum și programul de lucru cu publicul;
 • 23.Îndeplineşte atribuțiile de serviciu în termenele şi condiţiile stabilite prin actele normative în vigoare, în conformitate cu graficul de circulaţie a documentelor fiscale sau în condiţiile stabilite de Primar / Directorul executiv al institutiei / șeful serviciului / coordonatorul compartimentului;
 • 24.Răspunde disciplinar, material sau contravenţional – după caz - pentru neexecutarea întocmai a atribuţiilor de serviciu;
 • 25.Are relaţii de colaborare, în sistem de echipă, cu ceilalţi inspectori din cadrul serviciului, precum şi cu toţi angajaţii Primăriei / Direcției / serviciului / compartimentului;
 • 26.Va adopta o ţinută morală şi vestimentară sobră şi decentă atât în relaţiile cu colegii de serviciu, cât şi în relaţiile cu publicul.
 • 27.Respectă termenele de răspuns la petițiile înregistrate în aplicația electronică scade în momentul soluționării lucrările din aplicație atașând documentul în format electronic.
 • 28.Propune documente tipizate specifice obiectului de activitate și proceduri de uz intern;
 • 29.Respectă procedurile de sistem, procedurile de lucru și procedurile operaționale aplicabile la nivelul instituției;
 • 30.Are obligatia să semnaleze neregularitățile privind existenta unor posibile fraude, corupție sau orice altă activitate ce poate afecta în sens negativ interesele majore ale instituției;
 • 31.Are obligația să participe la instruirea la locul de muncă, în conformitate cu materialele de instruire puse la dispoziţie de Serviciul intern de prevenire şi protecţie, şi cu prevederile legale în vigoare;
 • 32.Are obligația să respecte prevederile procedurilor şi regulamentelor interne de lucru şi instrucţiunile de folosire şi întreţinere a echipamentelor tehnice de la locul de muncă, precum şi regulilor de securitate şi sănătate în muncă în vederea prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
 • 33.Are obligația să asigure funcţionarea optimă a echipamentelor tehnice la locul de muncă, pentru eliminarea riscurilor de accidentare, să se asigure că executarea intervenţiilor de natură tehnică la echipamentele tehnice se realizează cu personal propriu sau extern autorizat;
 • 34.În cazul producerii unui accident de muncă, să acorde imediat primul ajutor personalului accidentat şi să pună în aplicare de îndată procedurile interne în caz de accident de muncă, să anunţe de îndată conducerea şi serviciul intern de prevenire şi protecţie, cu asigurarea de măsuri prin care să nu fie modificată starea de fapt până la cercetarea accidentului, după caz.
 • 35.Răspunde de corectitudinea şi veridicitatea informaţiilor transmise către superiorul ierarhic.
 • 36.Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecţiune în funcţionarea echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea;
 • 37.Răspunde de cunoşterea, însuşirea şi respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la acţiunile şi activităţile specific postului pe care îl ocupă.
 • 38.Răspunde personal de corectitudinea raportărilor, suportând măsuri disciplinare în caz de dezinformare.
 • 39.Este interzisă folosirea informaţiilor obţinute în cursul activităţii desăşurate, în scop personal sau într-o manieră care poate fi contrară legii.
 • 40.Respectă normele privind Securitatea şi Sănătatea Muncii şi din domeniul Situaţiilor de Urgenţă şi răspunde de însuşirea şi respectarea acestora de către întregul personal din subordine.
 • 41.Respectă întocmai politica şi instrucțiunile aplicabile în domeniul utilizării echipamentelor informatice;
 • 42.Îndeplinește obligațiile ce decurg din dispozițiile Regulamentului UE 679 / 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • 43.Raportează de îndată orice vulnerabilitate sau suspiciune sesizată în domeniul securităţii echipamentelor;
 • 44.Se interzice dezvăluirea parolelor de acces la sistemul informatic sau la aplicațiile software, altor persoane, acestea fiind individuale;
 • 45.Înștiințează de urgență seful ierarhic superior sau Specialistul IT la observarea unui incident de securitate sau a unui comportament diferit față de cel normal al sistemului informatic.
 • 46.Cunoaște şi aplică Regulamentul Intern şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Primăriei / direcției / serviciului;
 • 47.Respectă şi aplică prevederile Codului etic al funcţionarului public din Primăria orașului Popești-Leordeni;
 • 48.Asigura funcționalitatea SCIM la nivelul compartimentului / serviciului / direcției / Primăriei.
 • 49.Informează şeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor şi altor acţiuni derulate în cadrul serviciului pentru implementarea Sistemului de Control Intern/ Managerial.
 • 50.Anual sau ori de câte ori este necesar participă la instruiri interne/ externe (cursuri, programe) în domeniul calităţii şi asigură diseminarea informaţiilor în domeniul calităţii la nivelul serviciului în care își desfășoară activitatea.
 • 51.Răspunde, în condiţiile legii, pentru respectarea N.T.S.M. şi P.S.I. la locul de muncă.
 • 52.Răspunde, în condiţiile legii, pentru respectarea Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • 53.Îndeplinește orice alte atribuții repartizate de conducerea instituției.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Serviciului Administrație Publică, Autorizare și Autoritate Tutelară

 • 1. Constituția României.
 • 2. Titlul I și II ale părții a VI – a, Titlul I și V ale părții a III - a din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ.
 • 3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.
 • 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.
 • 5. Ordonanța Guvernului nr.33/2002, privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale.
 • 6. Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică.
 • 7.Legea nr.161/2003, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei - TITLUL IV Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice.
 • 8. O.G. nr.21/1992, privind protecția consumatorilor.

Atribuțiile stabilite în fișa postului postului

 • 1. Transmite materiale de ședință pentru consilierii locali;
 • 2. Participă, la nevoie, la ședințele Consiliului Local, efectuează apelul nominal și ține evidența participării consilierilor la ședințele Consiliului Local;
 • 3. Întocmește rapoarte de specialitate, referate, informări necesare elaborării unor acte administrative, precum și proiecte de acte administrative;
 • 4. Transmite permanent la compartimentul IT pentru actualizarea site-ul instituției, hotărârile adoptate de Consiliul Local și dispozițiile primarului;
 • 5. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, autorităților și instituțiilor aflate sub autoritatea Consiliului Local în activitatea acestora de elaborare și redactare a proiectelor de hotărâri și a dispozițiilor primarului;
 • 6. Participă la elaborarea și redactarea proiectelor de hotărâri și dispozițiilor de primar în domeniile aflate în responsabilitatea serviciului;
 • 7. Întocmește și ține evidența dosarelor speciale ale ședintelor Consiliului Local, respectiv numerotarea, semnarea, sigilarea, arhivarea și păstrarea acestora;
 • 8. Contribuie la respectarea disciplinei și asigurarea unui unui climat de muncă corespunzător.
 • 9. Păstrează secretul de serviciu, precum și confidențialitatea datelor și informațiilor cu caracter personal deținute sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu;
 • 10. Participă la activitatea comisiilor în care este membru prin dispoziții de primar;
 • 11. Participă la arhivarea documentelor întregului serviciu și ține evidența documentelor în conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996 - Legea Arhivelor Naționale;
 • 12. Soluționează cererile, sesizările și petițiile în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002 – privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
 • 13. Cunoaște și aplică ROI și ROF atât în cadrul serviciului cât și în cadrul întregului aparat de specialitate al primarului și propune șefului de serviciu noi proceduri operaționale și de sistem pentru optimizarea activităților;
 • 14. Cunoaște, respectă și aplică prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Admistrativ;
 • 15. Respectă și aplică procedurile Sistemului de Control Intern Managerial și propune spre analiză șefului de serviciu proceduri noi de implementare și dezvoltare a acestuia;
 • 16. Informează şeful serviciului cu privire la rezultatele verificărilor şi altor acţiuni derulate în cadrul serviciului pentru implementarea Sistemului de Control Intern Managerial;
 • 17. Respectă și aplică prevederile Codului etic al funcționarului public din primăria orașului Popești-Leordeni;
 • 18. Respectă normele privind Securitatea și Sănătatea Muncii precum și cele privind Situațiile de Urgență;
 • 19. Respectă și aplică N.T.S.M. și P.S.I. la locul de muncă;
 • 20. Respectă prevederile Legii 190/2018 de punere în aplicare a Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • 21. Participă la instruirile periodice desfășurate la locul de muncă;
 • 22. Realizează la timp sarcinile și atribuțiile ce-i revin, conform prevederilor legale, programelor aprobate sau dispuse de conducerea primăriei;
 • 23. Îndeplinește orice alte sarcini date de către șeful ierarhic superior, sarcini care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectivele și atribuțiile serviciului;
 • 24. Respectă și aplică legislația în vigoare.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Serviciului Administrație Publică, Autorizare și Autoritate Tutelară și Serviciului Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT

Publicat în data de 11.02.2021

Având în vedere prevederile art.40, alin.(1), lit.a) şi art.50 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Instituția publică Rezultatul selecției dosarelor
14477Inspector, clasa I, grad profesional principalPrimăria orașului Popești-Leordeni ADMIS
25868Inspector, clasa I, grad profesional principalPrimăria orașului Popești-Leordeni ADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 22.02.2021, ora 11:00, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A, judeţul Ilfov.

Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, judeţul Ilfov.

Rezultatul probei scrise al concursului de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni

Publicat în data de 22.02.2021

Având în vedere prevederile art.62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
15868Inspector, clasa I, grad profesional principal75,00 ADMIS
24477Inspector, clasa I, grad profesional principal62,00ADMIS

Candidații declarați admiși vor susţine interviul în data de 24.02.2021, ora: 10:00, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.
Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Petre Lidia, șef serviciu în cadrul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni.