19.12.2019 – Concurs de recrutare, pentru ocuparea funcţiei vacante de execuție din cadrul Compartimentului Relații cu Asociațiile de Proprietari

Publicat în data de 18.11.2019

Primăria orașului Popești-Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti-Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie din cadrul Compartimentului Relații cu Asociațiile de Proprietari după cum urmează:

 • 1 post inspector, clasa I, grad profesional principal

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 19.12.2019, ora 11:00, iar interviul în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A, Popești-Leordeni, jud. Ilfov.

Cerinţele de participare la concurs sunt următoarele:

 • Condiții generale:
  • candidaţii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
 • Condiţii specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional principal:
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării funcţiei publice de execuție de inspector, clasa I, grad profesional principal – minim 5 an.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției, secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 18.11.2019 – 9.12.2019,, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, Popești-Leordeni, jud. Ilfov – Serviciul Resurse Umane, Juridic, Relații cu Publicul, IT și Arhivă şi trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) – lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de inspector grad profesional principal din cadrul Compartimentului Relații cu Asociațiile de Proprietari

 1. Constituția României;
 2. OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ;
 3. Legea nr.114/1996 – legea locuinței;
 4. Legea nr.196/2018, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari şi administrarea condominiilor; 
 5. HGR nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996;
 6. OG nr.27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
 7. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;
 8. Ordinul nr.1058/2019, privind aprobarea conținutului – cadru al statutului asociației de proprietari și al regulamentului condominiului.

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul din data de 19.12.2019 organizat în vederea ocupării funcției publice vacante de execuție din cadrul Compartimentului Relații cu Asociațiile de Proprietari

Publicat în data de 10.12.2019

Având în vedere prevederile art.40, alin.(1), lit.a) şi art.50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Instituția publică Rezultatul selecției dosarelor
1.CRISTEA ȘTEFANA RODICAInspector, clasa I, grad profesional principalPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS
2.STOIAN ALEXANDRA ELENAInspector, clasa I, grad profesional principalPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 19.12.2019, ora 11:00,la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni,șos.Olteniței,nr.31A,Popești Leordeni,jud.Ilfov.

Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești – Leordeni, Judeţul Ilfov.