1 post inspector, clasa I, grad profesional asistent; 1 post inspector, clasa I, grad profesional principal – Serviciului Investiţii, Tehnic şi Urmărire Contracte

Publicat în data de 19.10.2018

Primăria oraşului Popeşti Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de execuţie din cadrul Serviciului Investiții, Tehnic și Urmărire Contracte după cum urmează:

 • 1 post inspector, clasa I, grad profesional asistent
 • 1 post inspector, clasa I, grad profesional principal

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 19.11.2018, ora 11:00, iar interviul în data de 21.11.2018, ora 11:00.

Ambele probe se vor susține la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din Piața Sf. Maria, nr. 1, jud. Ilfov.

Cerințele posturilor scoase la concurs sunt următoarele:

 • Condiții generale:
  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Condiții specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional asistent:
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de inspector, clasa I, grad profesional superior - minim 1 ani.
 • Condiţii specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional principal:
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de inspector, clasa I, grad profesional asistent – minim 5 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României partea a-III-a, respectiv în perioada 19.10.2018-07.11.2018, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) – lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul organizat în data de 19.11.2018 în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de inspector , clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Investiții, Tehnic și Urmărire Contracte

 1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
 3. Constituția României;
 4. Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 6. HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
 7. HGR nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor;

BIBLIOGRAFIA pentru concursul organizat în data de 19.11.2018 în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de inspector , clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Investiții, Tehnic și Urmărire Contracte

 1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
 3. Constituția României;
 4. Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 6. HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
 7. HGR nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor;
 8. Legea nr.10/1995, privind calitatea în construcții.

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul din data de 19.11.2018 organizat în vederea ocupării funcției publice vacante de execuție din cadrul Serviciului Investiții, Tehnic și Urmărire Contracte

Publicat în data de 12.11.2018

Având în vedere prevederile art. 40, alin. (1), lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Instituția publică Rezultatul selecției dosarelor
1.ARSENE OVIDIUInspector, clasa I, grad profesional principalPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
2.MATACHE VALENTIN BOGDANInspector, clasa I, grad profesional principalPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
3.PETRE ALINA GEORGIANAInspector, clasa I, grad profesional asistentPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 19.11.2018, ora 11:00, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni, p-ța Sf.Maria, nr.1, Popești Leordeni, jud.Ilfov.

Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, Judeţul Ilfov.

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Investiții, Tehnic și Urmărire Contracte

Publicat în data de 19.11.2018

Având în vedere prevederile art.62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.Petre Alina GeorgianaInspector, clasa I, grad profesional asistent76ADMIS
2.Matache Valentin BogdanInspector, clasa I, grad profesional principal-ABSENT
3.Arsene OvidiuInspector, clasa I, grad profesional principal62ADMIS

Candidații declarați admiși vor susţine interviul în data de 21.10.2018, ora 11.00, la sediul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni din Piața Sf. Maria, nr. 1.

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni.

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuție din cadrul Serviciului Investiții Tehnic și Urmărire Contracte

Publicat în data de 21.11.2018

Având în vedere prevederile art. 61, alin. (4) din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiFuncţia publicăPunctajul interviuluiRezultatul interviului
1.Arsene OvidiuInspector, clasa I, grad profesional principal84,00ADMIS
2.Petre Alina GeorgianaInspector, clasa I, grad profesional asistent90,34ADMIS

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni.