21.07.2021 – Concurs de promovare în clasă a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni

Publicat în data de 18.06.2021

Primăria oraşului Popeşti-Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti-Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr. 1, judeţul Ilfov organizează concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni, după cum urmează:

 • Polițist local clasa I grad profesional principal – Serviciul Ordine Publică, Pază și Circulație
 • Polițist local clasa III grad profesional principal – Serviciul Ordine Publică, Pază și Circulație
 • Polițist local clasa I grad profesional principal – Serviciul Inspecție
 • Polițist local clasa III grad profesional principal – Serviciul Inspecție

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite sunt: proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 21.07.2021, ora 11:00.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A.

Condiţii de participare la concurs:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.479 alin.(1) lit.a), c) și d) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele de concurs trebuie să conțină documentele prevăzute la art.127 alin.(1) lit.a)-c) și lit.e) din HGR nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele de concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției www.ppl.ro secțiunea Resurse Umane, respectiv în perioada 18.06.2021 (data publicării anunțului) – 07.07.2021 la Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT din Piața Sf. Maria, nr.1, e-mail resurseumane@ppl.ro.
Persoană de contact Niculescu Isabela Bernadeta – inspector - Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT. Tel 0374.40.88.19 int.107 Fax 0374.40.88.22

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA pentru concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Serviciului Ordine Publică, Pază și Circulație

 • 1. Constituția României.
 • 2. Titlul I și II ale părții a VI – a, Titlul I și V (capitolul IV) ale părții a III - a din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ.
 • 3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.
 • 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.
 • 5. Lege 270/2017 Legea Prevenirii.
 • 6. OUG 195/2002(r1) privind Circulația pe drumurile publice cu modificările și completările ulterioare, Capitolul II – Secțiunea 1, Capitolul IV, Capitolul V – Secțiunea 1, 2 și 3.
 • 7. Lege nr.61/1991(r4) pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată.
 • 8. Lege nr.155/2010(r1) a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul IV, VII și VIII.
 • 9. Lege nr.54/2012 privind desfășurarea activităților de picnic, cu modificările și completările ulterioare.
 • 10. Lege nr.349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările și completările ulterioare.
 • 11. Ordonanța Guvernului României nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.
 • 12. Ordonanța Guvernului României nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționarea a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare.
 • 13. Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul II, III și IV.
 • 14. Ordonanța Guvernului României nr.43/1997, privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul II – Secțiunea I, II și IV.

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Atribuțiile stabilite în fișa postului postului polițist local clasa I grad profesional principal

 • acţionează pe teritoriul orasului Popesti-Leordeni pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, potrivit planului de ordine şi siguranţă publică al orasului;
 • menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a orasului Popesti-Leordeni, unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire,
 • acţionează cu fermitate, în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, în scopul imobilizării făptuitorului, luării măsurilor pentru conservarea locului faptei, identificării martorilor oculari, sesizării imediate a organelor competente şi predării făptuitorului structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
 • participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 • participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
 • participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
 • acordă, pe teritoriul orasului Popesti-Leordeni, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice;
 • intervine, pe teritoriul, orasului Popesti-Leordeni la solicitările dispeceratului, la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine”, în funcţie de specificul atribuţiilor stabilite prin lege;
 • cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
 • acţionează prin patrulare pedestră şi auto pe itinerariile stabilite pe teritoriul orasului Popesti-Leordeni, având obligaţia să relaţioneze permanent cu membrii comunităţii, să manifeste receptivitate şi solicitudine faţă de problemele cu care se confruntă aceştia, realizând în acest mod o creştere a gradului de încredere a persoanelor în structurile de Poliţie Locală a orasului Popesti-Leordeni;
 • acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
 • acţionează pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor, sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială, combaterea comerţului stradal neautorizat, menţinerea ordinii şi liniştii publice şi curăţeniei localităţii, stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale, hotărâri ale Consiliului Local Popesti-Leordeni şi dispoziţii ale Primarului;
 • conduce la sediul Poliţiei Române competente, după caz, persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;
 • urmăreşte respectarea condiţiilor stabilite privind desfăşurarea manifestaţiilor sau a altor activităţi în zone publice şi verifică organizarea jocurilor de artificii;
 • controlează modul cum sunt întreţinute, salubrizate, conservate şi protejate spaţiile verzi, respectiv, parcurile şi grădinile publice, scuarurile, aliniamentele stradale de arbori, perdelele de protecţie stradală, amenajamentele peisagistice cu funcţie ecologică, estetică şi recreativă;
 • controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;
 • verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;
 • verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
 • asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
 • verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;
 • participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
 • participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;
 • sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;
 • acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
 • asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar, activitate modificată în conformitate cu Decizia ICCJ nr. 11/2017.
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
 • aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
 • cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.
 • acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei trafic
 • întocmeşte note şi rapoarte privind rezultatul acţiunilor de control efectuate.
 • cunoaște, respectă și aplică prevederile cuprinse în legislația dată în competența serviciului;
 • cunoaște și respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul de Ordine Internă, precum și toate Dispozițiile Primarului adresate serviciului;
 • participă, când este solicitat, și la alte activităti nespecifice serviciului, organizate de conducerea Poliției Locale;
 • asigură evidența și arhivarea petițiilor și a răspunsurilor către petenți;
 • asigura evidența notelor de constatare la Serviciul Ordine Publică și Circulație;
 • respecta normele de Securitate și sănătate în muncă si în domeniul situatiilor de urgentă;

Atribuțiile stabilite în fișa postului postului polițist local clasa III grad profesional principal

 • acţionează pe teritoriul orasului Popesti-Leordeni pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale, potrivit planului de ordine şi siguranţă publică al orasului;
 • menţine ordinea publică în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, a orasului Popesti-Leordeni, unităţilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al, în zonele comerciale şi de agrement, în parcuri, pieţe, cimitire,
 • acţionează cu fermitate, în cazul constatării în flagrant a unei fapte penale, în scopul imobilizării făptuitorului, luării măsurilor pentru conservarea locului faptei, identificării martorilor oculari, sesizării imediate a organelor competente şi predării făptuitorului structurii Poliţiei Române competente teritorial, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor;
 • participă, împreună cu autorităţile competente prevăzute de lege, potrivit competenţelor, la activităţi de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de calamităţi naturale ori catastrofe, precum şi de limitare şi înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;
 • participă, împreună cu alte autorităţi competente, la asigurarea ordinii şi liniştii publice cu ocazia mitingurilor, marşurilor, demonstraţiilor, procesiunilor, acţiunilor de pichetare, acţiunilor comerciale promoţionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi a altor asemenea activităţi care se desfăşoară în spaţiul public şi care implică aglomerări de persoane;
 • participă, alături de Poliţia Română, Jandarmeria Română şi celelalte forţe ce compun sistemul integrat de ordine şi siguranţă publică, pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii stradale;
 • acordă, pe teritoriul orasului Popesti-Leordeni, sprijin imediat structurilor competente cu atribuţii în domeniul menţinerii, asigurării şi restabilirii ordinii publice;
 • intervine, pe teritoriul, orasului Popesti-Leordeni la solicitările dispeceratului, la evenimentele semnalate prin Serviciul de urgenţă 112, pe principiul „cel mai apropiat poliţist de locul evenimentului intervine”, în funcţie de specificul atribuţiilor stabilite prin lege;
 • cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare şi/sau de clarificare a situaţiei militare a rezerviştilor din Ministerul Apărării Naţionale;
 • acţionează prin patrulare pedestră şi auto pe itinerariile stabilite pe teritoriul orasului Popesti-Leordeni, având obligaţia să relaţioneze permanent cu membrii comunităţii, să manifeste receptivitate şi solicitudine faţă de problemele cu care se confruntă aceştia, realizând în acest mod o creştere a gradului de încredere a persoanelor în structurile de Poliţie Locală a orasului Popesti-Leordeni;
 • acţionează pentru identificarea cerşetorilor, a copiilor lipsiţi de supravegherea şi ocrotirea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a persoanelor fără adăpost şi procedează la încredinţarea acestora serviciului public de asistenţă socială în vederea soluţionării problemelor acestora, în condiţiile legii;
 • acţionează pentru depistarea persoanelor şi a bunurilor urmărite în temeiul legii;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni, potrivit competenţei, pentru nerespectarea legislaţiei privind regimul de deţinere a câinilor periculoşi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân şi a celei privind protecţia animalelor, sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenţa acestor câini şi acordă sprijin personalului specializat în capturarea şi transportul acestora la adăpost;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convieţuirea socială, combaterea comerţului stradal neautorizat, menţinerea ordinii şi liniştii publice şi curăţeniei localităţii, stabilite prin legi sau acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale, hotărâri ale Consiliului Local Popesti-Leordeni şi dispoziţii ale Primarului;
 • conduce la sediul Poliţiei Române competente, după caz, persoanele suspecte a căror identitate nu a putut fi stabilită, în vederea luării măsurilor ce se impun;
 • urmăreşte respectarea condiţiilor stabilite privind desfăşurarea manifestaţiilor sau a altor activităţi în zone publice şi verifică organizarea jocurilor de artificii;
 • controlează modul cum sunt întreţinute, salubrizate, conservate şi protejate spaţiile verzi, respectiv, parcurile şi grădinile publice, scuarurile, aliniamentele stradale de arbori, perdelele de protecţie stradală, amenajamentele peisagistice cu funcţie ecologică, estetică şi recreativă;
 • controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale;
 • verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe căile de acces, dezinsecţia şi deratizarea imobilelor;
 • verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;
 • asigură fluenţa circulaţiei pe drumurile publice din raza teritorială de competenţă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;
 • verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră şi sesizează nereguli constatate privind funcţionarea semafoarelor, starea indicatoarelor şi a marcajelor rutiere şi acordă asistenţă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;
 • participă la acţiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torenţială, grindină, polei şi alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;
 • participă, împreună cu unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române, la asigurarea măsurilor de circulaţie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marşuri, demonstraţii, procesiuni, acţiuni de pichetare, acţiuni comerciale promoţionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum şi de alte activităţi care se desfăşoară pe drumul public şi implică aglomerări de persoane;
 • sprijină unităţile/structurile teritoriale ale Poliţiei Române în asigurarea măsurilor de circulaţie în cazul transporturilor speciale şi al celor agabaritice pe raza teritorială de competenţă;
 • acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului;
 • asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente şi ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor şi a făptuitorilor şi, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor staţionate neregulamentar, activitate modificată în conformitate cu Decizia ICCJ nr. 11/2017.
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă şi accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclişti, conducători de mopede şi vehicule cu tracţiune animală;
 • constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulaţia în zona pietonală, în zona rezidenţială, în parcuri şi zone de agrement, precum şi pe locurile de parcare adaptate, rezervate şi semnalizate prin semnul internaţional pentru persoanele cu handicap;
 • aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
 • cooperează cu unitățile/structurile teritoriale ale Poliției Române pentru identificarea deținătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a staționării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.
 • acordă sprijin unităţilor/structurilor teritoriale ale Poliţiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului
 • întocmeşte note şi rapoarte privind rezultatul acţiunilor de control efectuate.
 • cunoaște, respectă și aplică prevederile cuprinse în legislația dată în competența serviciului;
 • cunoaște și respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul de Ordine Internă, precum și toate Dispozițiile Primarului adresate serviciului;
 • participă, când este solicitat, și la alte activităti nespecifice serviciului, organizate de conducerea Poliției Locale;
 • asigură evidența și arhivarea petițiilor și a răspunsurilor către petenți;
 • asigura evidența notelor de constatare la Serviciul Ordine Publică și Circulație;
 • respecta normele de Securitate și sănătate în muncă si în domeniul situatiilor de urgentă;
 • îndeplinește orice alte atribuții stabilite de șefii direcți sau ierarhici

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA pentru concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Serviciului Inspecție

 • 1. Constituția României.
 • 2. Titlul I și II ale părții a VI – a, Titlul I și V (capitolul IV) ale părții a III - a din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ.
 • 3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.
 • 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.
 • 5. Legea 62/2018, privind combaterea buruienii ambrozia.
 • 6. Legea 145/2014, pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, Capitolul IV și V.
 • 7. Legea nr. 203/2018, privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, Capitolul III și IV.
 • 8. Legea 270/2017 Legea Prevenirii.
 • 9. Lege nr. 54/2012, privind desfășurarea activităților de picnic, cu modificările și completările ulterioare.
 • 10. Legea nr.155/2010(r1) a poliției locale, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul IV, VII și VIII.
 • 11. Ordonanța Guvernului României nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.
 • 12. Legea nr. 252/2003, privind registrul unic de control.
 • 13. Ordonanța Guvernului României nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare.
 • 14. Ordonanța Guvernului României nr. 99/2000(r1), privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, Capitolul IV, VI și VII.
 • 15. Legea nr. 50/1991(r2), privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Capitolul I și III.

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Atribuțiile stabilite în fișa postului postului polițist local clasa I grad profesional principal

 • Verifică legalitatea activitătiilor de comercializare a produselor desfăsurate de operatorii economici, persoane fizice și juridice autorizate și producători particulari în pietele agroalimentare, targuri și oboare, precum și respectarea prevederilor legale de catre administratorii pietelor agroalimentare;
 • Verifică existența la locul de desfăsurare a activitătii comerciale a autorizațiilor,a aprobărilor, a documentelor de proveniență a marfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru căntare, a avizelor și a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritătilor administratiei publice centrale și locale;
 • Verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare și a locurilor de comercializare a produselor din tutun și a bauturilor alcoolice;
 • Identifică marfurile și produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unitătii administrative teritoriale și pe raza orașului Popești-Leordeni sau pe spații aflate în administrarea autoritatilor administrației publice locale ori a altor servicii/institutii de interes local și aplică procedurile legale de ridicare a acestora;
 • Verifica respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare si functionare al operatorilor economici
 • Actioneaza pentru respectarea normelor legale privind desfasurarea comertului stradal si a activitatilor comerciale, respective a conditiilor si a locurilor stabilite de autoritatile administratiei publice locale;
 • Verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;
 • Cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;
 • Constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale specific realizarii atributiilor de serviciu, stabilite in sarcina autoritatilor Administratiei Publice Locale;
 • Efectueaza controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizatie de construire/desființare, după caz, inclusiv a constructiilor cu caracter provizoriu, pe zona repartizată de catre seful de serviciu;
 • Participa la actiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a constructiilor executate fara autorizatie de construire pe domeniul public sau privat al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, prin asigurarea protectiei perimetrului si a libertatii de actiune a personalului care participa la aceste operatiuni specifice;
 • Verifica si identifica imobilele si imprejmuirile aflate in stadiu avansat de degradare fizica, luând măsurile prevăzute de legislația în domeniu;
 • Verifica respectarea masurilor legale privind afisajul publicitar, afisajul electoral si orice alta forma de afisaj/reclama, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfasurarea a activitatii economice.
 • Efectueaza controale pentru identificarea persoanelor care nu respecta autorizatia de executare a lucrarilor de reparatii ale partii carosabile si pietonale;
 • Verifica, solutioneaza si raspunde, in scris, la sesizarile, reclamatiile si audientele cetatenilor referitoare la semnalarea cazurilor de abatere privind disciplina in constructii, numai cu viza sefului de serviciu;
 • Monitorizeaza permanent lucrarile in curs de executie, pentru a se asigura respectarea Autorizatiei de Construire/ Desfiintare si a Documentatiei Tehnice, parte integranta a acesteia
 • Informeaza, acolo unde este cazul, Inspectoratul de Stat in Constructii, cu privire la persoanele care incalca prevederile legale privind disciplina in constructii;
 • Constata, dupa caz, conform atributiilor stabilite de lege, contraventiile privind disciplina in domeniul autorizarii executarii lucrarilor de constructii , prezinta sefului de serviciu procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor pentru verificare, dupa care acestea se inainteaza viceprimarului in vederea aplicarii sanctiunii si stabilirii masurilor necesare intrarii in legalitate, in conditiile legii;
 • Sa urmareasca procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor (inmanare/comunicare,achitare, indeplinire masuri dispuse) si sa le transmita, conform metodologiei stabilite, catre contravenient, Administratia Financiara, Directia de Taxe si Impozite Locale, Directia Juridica si organele de urmarie penala;
 • Indeplineste orice alte dispozitii, incadrate in prevederile legale, verbale sau scrise, transmise de directorul general sau de sefii ierarhic superiori.
 • Efectuează control permanent în zonele stabilite prin programele de control întocmite de seful de serviciu, director sau conducerea executivă a Poliției Locale, asigurând aplicarea dispozitiilor legale din actele normative ce reglementază aceste domenii, precum și desfăsurarea ordonată și civilizată a comertului și prestărilor de servicii; Efectuează controale în zonele repartizate de seful de serviciu, urmare a sesizărilor și plângerilor Consiliului Local și întocmeste raspunsuri catre petenți; Este obligat sa cunoasca si sa respecte indatoririle prevazute in Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, actualizata si a Codului de Conduita a Functionarilor Publici si prevederile Regulamentului de Ordine interioara;
 • Se autosesizează , în timpul deplasarilor în teren , în cazul în care observă încalcări flagrante ale legislației privind actele de comerț, altele decat cele stabilite conform programului de control.
 • Întocmeaste note de constatare in urma actiunilor de control si le prezinta sefului de serviciu, pentru avizare si luare de masuri, conform legii;
 • Colaboreaza, pentru buna desfasurare a activitatii, cu celelalte servicii din cadrul Politiei Locale si cu serviciile din cadrul Primariei orasului Popesti Leordeni;
 • Are obligatia sa cunoasca, sa respecte si sa aplice prevederile legislatiei specifice serviciului si sa le insuseasca in timp util pe cele nou aparute;
 • Cunoaște, respectă și aplică prevederile cuprinse în legislația dată în competența serviciului.
 • Cunoaște și respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul de Ordine Internă, precum și toate Dispozițiile Primarului adresate serviciului;
 • Participă, cand este solicitat, și la alte activităti nespecifice serviciului, organizate de conducerea Poliției Locale;
 • Respectă normele de Securitate și sănătate în muncă;

Atribuțiile stabilite în fișa postului postului polițist local clasa III grad profesional principal

 • Verifică legalitatea activitătiilor de comercializare a produselor desfăsurate de operatorii economici, persoane fizice și juridice autorizate și producători particulari în pietele agroalimentare, targuri și oboare, precum și respectarea prevederilor legale de catre administratorii pietelor agroalimentare;
 • Verifică existența la locul de desfăsurare a activitătii comerciale a autorizațiilor,a aprobărilor, a documentelor de proveniență a marfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru căntare, a avizelor și a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritătilor administratiei publice centrale și locale;
 • Verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare și a locurilor de comercializare a produselor din tutun și a bauturilor alcoolice;
 • Identifică marfurile și produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unitătii administrative teritoriale și pe raza orașului Popești-Leordeni sau pe spații aflate în administrarea autoritatilor administrației publice locale ori a altor servicii/institutii de interes local și aplică procedurile legale de ridicare a acestora;
 • Verifica respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare si functionare al operatorilor economici
 • Actioneaza pentru respectarea normelor legale privind desfasurarea comertului stradal si a activitatilor comerciale, respective a conditiilor si a locurilor stabilite de autoritatile administratiei publice locale;
 • Verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;
 • Cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;
 • Constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale specific realizarii atributiilor de serviciu, stabilite in sarcina autoritatilor Administratiei Publice Locale;
 • Efectueaza controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizatie de construire/desființare, după caz, inclusiv a constructiilor cu caracter provizoriu, pe zona repartizată de catre seful de serviciu;
 • Participa la actiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a constructiilor executate fara autorizatie de construire pe domeniul public sau privat al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, prin asigurarea protectiei perimetrului si a libertatii de actiune a personalului care participa la aceste operatiuni specifice;
 • Verifica si identifica imobilele si imprejmuirile aflate in stadiu avansat de degradare fizica, luând măsurile prevăzute de legislația în domeniu;
 • Verifica respectarea masurilor legale privind afisajul publicitar, afisajul electoral si orice alta forma de afisaj/reclama, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfasurarea a activitatii economice.
 • Efectueaza controale pentru identificarea persoanelor care nu respecta autorizatia de executare a lucrarilor de reparatii ale partii carosabile si pietonale;
 • Verifica, solutioneaza si raspunde, in scris, la sesizarile, reclamatiile si audientele cetatenilor referitoare la semnalarea cazurilor de abatere privind disciplina in constructii, numai cu viza sefului de serviciu;
 • Monitorizeaza permanent lucrarile in curs de executie, pentru a se asigura respectarea Autorizatiei de Construire/ Desfiintare si a Documentatiei Tehnice, parte integranta a acesteia
 • Informeaza, acolo unde este cazul, Inspectoratul de Stat in Constructii, cu privire la persoanele care incalca prevederile legale privind disciplina in constructii;
 • Constata, dupa caz, conform atributiilor stabilite de lege, contraventiile privind disciplina in domeniul autorizarii executarii lucrarilor de constructii , prezinta sefului de serviciu procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor pentru verificare, dupa care acestea se inainteaza viceprimarului in vederea aplicarii sanctiunii si stabilirii masurilor necesare intrarii in legalitate, in conditiile legii;
 • Sa urmareasca procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor (inmanare/comunicare,achitare, indeplinire masuri dispuse) si sa le transmita, conform metodologiei stabilite, catre contravenient, Administratia Financiara, Directia de Taxe si Impozite Locale, Directia Juridica si organele de urmarie penala;
 • Indeplineste orice alte dispozitii, incadrate in prevederile legale, verbale sau scrise, transmise de directorul general sau de sefii ierarhic superiori.
 • Efectuează control permanent în zonele stabilite prin programele de control întocmite de seful de serviciu, director sau conducerea executivă a Poliției Locale, asigurând aplicarea dispozitiilor legale din actele normative ce reglementază aceste domenii, precum și desfăsurarea ordonată și civilizată a comertului și prestărilor de servicii; Efectuează controale în zonele repartizate de seful de serviciu, urmare a sesizărilor și plângerilor Consiliului Local și întocmeste raspunsuri catre petenți; Este obligat sa cunoasca si sa respecte indatoririle prevazute in Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, actualizata si a Codului de Conduita a Functionarilor Publici si prevederile Regulamentului de Ordine interioara;
 • Se autosesizează , în timpul deplasarilor în teren , în cazul în care observă încalcări flagrante ale legislației privind actele de comerț, altele decat cele stabilite conform programului de control.
 • Întocmeaste note de constatare in urma actiunilor de control si le prezinta sefului de serviciu, pentru avizare si luare de masuri, conform legii;
 • Colaboreaza, pentru buna desfasurare a activitatii, cu celelalte servicii din cadrul Politiei Locale si cu serviciile din cadrul Primariei orasului Popesti Leordeni;
 • Are obligatia sa cunoasca, sa respecte si sa aplice prevederile legislatiei specifice serviciului si sa le insuseasca in timp util pe cele nou aparute;
 • Cunoaște, respectă și aplică prevederile cuprinse în legislația dată în competența serviciului.
 • Cunoaște și respectă Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul de Ordine Internă, precum și toate Dispozițiile Primarului adresate serviciului;
 • Participă, cand este solicitat, și la alte activităti nespecifice serviciului, organizate de conducerea Poliției Locale;
 • Respectă normele de Securitate și sănătate în muncă;