Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de șef serviciu din cadrul Serviciului Achiziții Publice

Concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de șef serviciu din cadrul Serviciului Achiziții Publice

Publicat în data de 19.12.2018

Primăria oraşului Popeşti Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacantă de șef serviciu din cadrul Serviciului Achiziții Publice.

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 18.01.2019, ora 11:00, iar interviul în data de 21.01.2019, ora 11:00.

Ambele probe se vor susține la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din Piața Sf. Maria, nr. 1, jud. Ilfov.

Cerințele postului scos la concurs sunt următoarele:

 • Condiții generale:
  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Condiţii specifice pentru postul de șef serviciu:
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de șef serviciu – minim 5 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României partea a-III-a, respectiv în perioada 9.12.2018 - 07.01.2019, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 143 din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de conducere de șef serviciu din cadrul Serviciului Achiziții Publice.

 1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 3. Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
 4. Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
 5. Hotărârea nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
 6. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
 7. ORDIN 281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale programului anual al achizițiilor publice;
 8. O.U.G nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice;
 9. LEGEA nr. 188 din 8 decembrie 1999 (**republicată**)(*actualizată*) privind Statutul funcționarilor publici*);
 10. LEGEA nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicata*) privind Codul de conduita a funcționarilor publici*);
 11. Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Instrucțiunea nr. 1 a președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;
 13. Instrucțiunea nr. 2/2017 din 19 aprilie 2017 emisă în aplicarea prevederilor art. 178 și art. 179 lit. a) și b) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu completările ulterioare;
 14. Instrucțiunea nr. 3/2017 din 8 august 2017 a președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice;
 15. Constituția României – republicată.

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul din data de 18.01.2019 organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere de șef serviciu din cadrul Serviciului Achiziții Publice

Publicat în data de 9.01.2019

Având în vedere prevederile art. 40, alin. (1), lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Instituția publică Rezultatul selecției dosarelor
1.Cormoș Adrian DragoșȘef ServiciuPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
2.Gheorghiu Ilina Nicolae SilviuȘef ServiciuPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 18.01.2019, ora 11:00, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni, P-ța Sf. Maria, nr. 1, Popești-Leordeni, jud.Ilfov.

Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, Judeţul Ilfov.