2 posturi inspector, clasa I, grad profesional superior – Serviciului Investiţii, Tehnic şi Urmărire Contracte

Publicat în data de 17.9.2018

Primăria orașului Popești-Leordeni, cu sediul în orașul Popești-Leordeni, Piața Sf. Maria, nr. 1, județul Ilfov organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul Serviciului Investiții, Tehnic și Urmărire Contracte, după cum urmează:

 • 2 posturi inspector, clasa I, grad profesional superior

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 17.10.2018, ora 11:00, iar interviul în data de 19.10.2018, ora 11:00.

Ambele probe se vor susține la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din Piața Sf. Maria, nr. 1, jud. Ilfov.

Cerințele postului scos la concurs sunt următoarele:

 • Condiții generale:
  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Condiții specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant:
  • candidații trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de inspector, clasa I, grad profesional superior - minim 7 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României partea a-III-a, respectiv în perioada 17.09.2018-08.10.2018, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) – lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Investiții, Tehnic si Urmărire Contracte

 1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
 3. Constituția României;
 4. Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 6. HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
 7. HGR nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor;
 8. Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcții;
 9. Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul din data de 17.10.2018 organizat în vederea ocupării funcției publice vacante de execuție de inspector superior din cadrul Serviciului Investiții,Tehnic și Urmărire Contracte

Publicat în data de 11.10.2018

Având în vedere prevederile art. 40, alin.(1), lit. a) și art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Instituția publică Rezultatul selecției dosarelor
1.ARSENE OVIDIUInspector, clasa I, grad profesional superiorPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
2.MĂNESCU GABRIELInspector, clasa I, grad profesional superiorPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
3.STOICEA EMILInspector, clasa I, grad profesional superiorPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 17.10.2018, ora 11:00, 1a sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni, Piața Sf. Maria, nr. 1, Popești-Leordeni, jud. Ilfov.

Candidații, în cazul în care sunt nemulțumiți de rezultatele obținute, pot formula contestație în termen de cel mult 24 de ore de la afișare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, Județul Ilfov.

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiilor publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Investiții, Tehnic și Urmărire Contracte

Publicat în data de 17.10.2018

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.Arsene OvidiuInspector, clasa I, grad profesional superior49RESPINS
2.Mănescu GabrielInspector, clasa I, grad profesional superior55ADMIS
3.Stoicea EmilInspector, clasa I, grad profesional superior52ADMIS

Candidații declarați admiși vor susține interviul în data de 19.10.2018, ora 11.00, la sediul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni din Piața Sf. Maria, nr.1.

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestaţiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni.

Rezultatul contestației la proba scrisă a concursului organizat în data de 17.10.2018 în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante de inspector grad profesional superior din cadrul Serviciului Investiții, Tehnic și Urmărire Contracte

Publicat în data de 18.10.2018

Având în vedere prevederile art.63, art.64 alin(2) și art.66 lit.c) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de soluționare a contestațiilor comunică rezultatul contestației la proba scrisă:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul contestațieiRezultatul contestației
1.Arsene OvidiuInspector, clasa I, grad profesional superior48RESPINS

Candidații, în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatul contestației, conform art.68 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, se pot adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.