17.08.2021 – Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Achiziții Publice și Investiții

Publicat în data de 16.07.2021

Primăria oraşului Popeşti - Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti - Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Achiziții Publice și Investiții, după cum urmează:

 • 1 post de inspector clasa I grad profesional asistent

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 17.08.2021, ora 11:00, iar interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora desfășurării interviului se va afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A.

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ și a art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19.

Condiţii de participare la concurs pentru inspector clasa I grad profesional asistent:

 • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării funcției publice de execuție de inspector clasa I grad profesional asistent – minim 1 an.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției, secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 16.07.2021 (data publicării anunțului) – 04.08.2021,, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, Popești-Leordeni, jud. Ilfov – Serviciul Resurse Umane, Juridic, Relații cu Publicul, IT și Arhivă şi trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) – lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoana de contact: dna Niculescu Isabela Bernadeta inspector - Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT. Tel. 0374/40.88.19 interior 107, fax 0374/40.88.22, e-mail: resurseumane@ppl.ro

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în cadrul Serviciului Achiziții Publice și Investiții

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I și II ale părții a VI – a, Titlul I și V (capitolul IV) ale părții a III - a din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ;
 3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 6. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 7. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
 8. O.U.G nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice;

TEMATICA pentru concursul de recrutare organizat în cadrul Serviciului Achiziții Publice și Investiții

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I și II ale părții a VI – a, Titlul I și V (capitolul IV) ale părții a III - a din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ;
 3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Capitolul I - Secțiunea 3, 4 și 5, Capitolul II – Secțiunea 4, Capitolul III – Secțiune
 6. Capitolul IV – Secțiunea 3 si 7;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Capitolul II;
 8. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, Capitolul I – Secțiunea 5, Capitolul III și Capitolul IV;
 9. O.U.G nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice;

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Atribuțiile stabilite în fișa postului postului

Inspector clasa I grad profesional asistent:

 • Întocmește rapoarte și analize privind activitatea de achiziții publice;
 • Elaborează Programul Anual al Achizițiilor Publice în baza necesităților comunicate de compartimentele din cadrul primăriei până în data de 5 noiembrie a fiecărui an;
 • Întocmește dosarul fiecărei achiziției publice;
 • Urmărește întocmirea contractului de achiziție publică;
 • Transmite contractul de achiziție semnat, împreună cu anexele acestuia către compartimentele de specialitate;
 • Întocmește Nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitația deschisă sau licitația restrânsă;
 • Întocmește Nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul;
 • Verifică existenta fondurilor alocate în buget pentru fiecare achiziție în parte (in referatul de necesitate);
 • Este responsabil pentru elaborarea, înaintarea spre semnare și punerea la dispoziția potențialilor ofertanți a documentațiilor de atribuire. Documentațiile de atribuire cuprind toate informațiile legate de obiectul contractului de achiziție publică și de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, după caz, documentația descriptivă;
 • Arhivează conform legislației în vigoare și a procedurilor operaționale dosarele de achiziții
 • Elaborarea invitațiilor sau a anunțurilor de participare prevăzute de legislația în vigoare privind achizițiile publice;
 • Transmiterea în termen, către organele competente, a informațiilor solicitate în baza unor prevederi legale;
 • Primirea ofertelor depuse și păstrarea până la data și ora stabilită pentru deschiderea acestora de către Comisia de evaluare;
 • Participă la deschiderea ofertelor depuse la data și ora stabilită pentru deschiderea acestora prevăzută în invitațiile/anunțurile de participare publicate și, după caz, a altor documente care însoțesc oferta;
 • În calitate de membri ai Comisiei de evaluare duce la îndeplinire toate atribuțiile stabilite prin lege și prin documentația de atribuire;
 • Redactarea proceselor verbale ale ședințelor de evaluare;
 • Redactarea rapoartelor de atribuire aferente procedurilor de achiziții publice;
 • Participarea la ședințele comisiei de evaluare desfășurate pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanți/candidați (în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentația de atribuire);
 • Redactarea și transmiterea adreselor prin care se solicită clarificări ofertanților;
 • Redactarea și transmiterea adreselor prin care se transmit comunicările de rezultat ofertanților;
 • Redactarea și transmiterea adreselor prin care ofertanții sunt înștiințați cu privire la prelungirea termenului de evaluare a procedurilor de achiziții publice;
 • Primirea contestațiilor depuse în cadrul procedurilor de achiziție publică;
 • Asigură publicitatea contractelor atribuite, în conformitate cu prevederile legale;
 • Transmiterea notificărilor privind încheierea contractelor de achiziție publică către ANAP;
 • Publicarea anunțurilor de atribuire;
 • Preluarea de la compartimentele de specialitate a proceselor verbale de recepție parțială daca este cazul și finală;
 • Întocmește situații solicitate de organele de control cu avizul șefului ierarhic;
 • Duce la îndeplinire sarcinile sau atribuțiile încredințate de șeful ierarhic;
 • Preluarea corespondentei interne și externe repartizate ce vizează domeniul de activitate.
 • Întocmește raportările pentru Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice - București;
 • Contribuie la implementarea de proiecte cu finanțare din fonduri europene.
 • Întocmește nota interna până la 15 octombrie a fiecărui an către toate compartimentele în vederea obținerii de la acestea a referatelor de necesitate pentru a le centraliza și a întocmi la timp programul anual al achizițiilor publice
 • Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum și secretul datelor și al informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu;
 • Respecta procedurile operaționale;
 • Respectă cerințele de colectare selectivă a deșeurilor în conformitate cu prevederile Legii 132/2010;
 • Cunoaște și respectă Codul de conduită etică al primăriei;
 • Înaintează șefului de serviciu până în data de 15 decembrie a anului curent programarea concediului de odihna în vederea programării colective a efectuării concediilor pentru anul următor, cererea de concediu de odihnă se înmânează conducerii cu cel puțin 5 zile înainte în care se nominalizează persoana înlocuitoare în aceasta perioadă;
 • Sesizează șeful de serviciu asupra oricăror probleme apărute pe parcursul derulării activității și raportează lunar toate lucrările pe care le-a efectuat;
 • Răspunde disciplinar, civil, contravențional și penal, în conformitate cu actele normative în vigoare pentru nerespectarea atribuțiilor ce îi revin din funcția publică pe care o deține, precum și a atribuțiilor ce-i sunt delegate;
 • Îndeplinește și alte sarcini de serviciu din domeniul de activitate, potrivit pregătirii profesionale și funcției ocupate la solicitarea șefului de serviciu și prin dispoziție de către primarul Orașului Popești-Leordeni.
 • Responsabilități SSM-conform Legii 319/2006 nu expune la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă ;
 • Să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport și alte mijloace de producție; să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare; să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice și clădirilor, și să utilizeze corect aceste dispozitive
 • Să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol, pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, accidente, precum și orice deficiență a sistemelor de protecție;
 • Să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor ; să se asigure că mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru securitate și sănătate, în domeniul sau de activitate.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Achiziții Publice și Investiții

Publicat în data de 5.08.2021

Având în vedere prevederile art.40, alin.(1), lit. a) și art.50 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Instituția publică Rezultatul selecției dosarelor
139229Inspector, clasa I, grad profesional asistentPrimăria orașului Popești-Leordeni RESPINS
Nu face dovada vechimii în specialitatea studiilor art.468 alin(1) lit a) din OUG nr. 57/2019

Candidații, în cazul în care sunt nemulțumiți de rezultatele obținute, pot formula contestație în termen de cel mult 24 de ore de la afișare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Niculescu Isabela Bernadeta, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov.