17.03.2020 – Concurs de promovare în funcția publică de conducere de șef serviciu din cadrul Serviciului Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și Arhivă

Publicat în data de 13.02.2020

Primăria orașului Popești-Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti-Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de promovare în funcția publică de conducere de șef serviciu din cadrul Serviciului Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și Arhivă

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 17.03.2020 ora 11:00, iar interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov din șos. Olteniței, nr. 31A.

Cerinţele de participare la concurs sunt următoarele:

 • Condiţii specifice pentru postul de șef serviciu I:
  • candidații trebuie să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • candidații trebuie să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării funcţiei publice de conducere de șef serviciu I – minim 5 ani;
  • candidații nu trebuie să aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile OUG nr.57/2019.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției, secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 13.02.2020 – 03.03.2020, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, Popești-Leordeni, jud. Ilfov – Serviciul Resurse Umane, Juridic, Relații cu Publicul, IT și Arhivă şi trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 143 alin. (1) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea promovării în funcţia publică de conducere din cadrul Serviciului Juridic,Monitorizare Proceduri și Arhivă

 1. Constituția României;
 2. OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ;
 3. Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;
 4. Legea nr.18/1991 – legea fondului funciar; 
 5. Legea nr.554/2004 - legea contenciosului administrativ;
 6. Legea nr.161/2003 - privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.