16.03.2023 – Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Financiar Buget – Birou Buget

Anunț nr. 8136/14.02.2023

Primăria oraşului Popeşti - Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti - Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Financiar Buget – Birou Buget, după cum urmează:

 • 1 post de inspector clasa I grad profesional principal.

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite sunt: proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 16.03.2023, ora 11:00, iar interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora desfășurării interviului se va afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei oraşului Popeşti – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor Hotărârii nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Condiţii de participare la concursul pentru ocuparea postului de inspector clasa I grad profesional principal:
• candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniu economic;
• minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției www.ppl.ro secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 14.02.2023 (data publicării anunțului) – 06.03.2023, la sediul instituţiei din Piața Sf. Maria, nr.1, Popești – Leordeni, jud. Ilfov- Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.(1) lit.a) – lit.g) lit.i) și lit.j) din HGR nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoana de contact: d-na. Stoian Alexandra Elena inspector - Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT. Tel. 031.131.34.04, fax 0374/40.88.22, mail: resurseumane@ppl.ro.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în cadrul Biroului Buget

 1. Constituția României, republicată.
 2. OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ.
 3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.
 5. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
 7. O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.
 8. O.M.F.P nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.
 9. O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

TEMATICA pentru concursul de recrutare organizat în cadrul Biroului Buget

 1. Constituția României, republicată. Titlul II, Cap. I, II, III – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale.
 2. OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ. Titlul I – Dispoziții generale și II – Statutul funcționarilor publici, ale părții a VI – a, Titlul I – Dispoziții generale și V – Autoritățile administrației publice (capitolul IV - Primarul) ale părții a III – a.
 3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare. Capitolul II - Dispoziţii speciale.
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați. Capitolul II - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii.
 5. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Capitolul I - Dispoziţii generale, Capitolul II - Organizarea şi conducerea contabilităţii, Capitolul III - Registrele de contabilitate, Capitolul IV - Situaţii financiare, Capitolul VI - Contravenţii şi infracţiuni, Capitolul VII - Dispoziţii tranzitorii şi finale.
 6. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Capitolul I – Dispoziții generale, Capitolul II – Principii, regului și responsabilități, Capitolul III – Procesul bugetar, Capitolul IV - Împrumuturi, Capitolul V – Finanțarea instituțiilor publice, Capitolul VI - Criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, Capitolul VII – Dispoziții instituționale, Capitolul VIII – Sancțiuni, Capitolul IX - Anexa Nr.1: Lista impozitelor, taxelor şi altor venituri ale bugetelor locale, Anexa Nr. 2: Lista cheltuielilor care se prevăd în bugetele locale.
 7. O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare. 1. Angajarea cheltuielilor, 2. Lichidarea cheltuielilor
 8. O.M.F.P nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, Capitolul I – Dispoziții generale, Capitolul II - Aprobarea, depunerea și componența situațiilor financiare, Capitolul III - Prevederi referitoare la elementele de bilanț, Capitolul V – Dispoziții finale, Capitolul VII – Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile.
 9. O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, de la art.3 - 45.

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

ATRIBUȚIILE STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI POSTULUI

Inspector clasa I grad profesional principal

 • activităţi desfăşurate la nivelul biroului, potrivit responsabilităţilor care decurg din activităţile specifice serviciului;
 • ține evidența conturilor de terți (clasa 4) cu excepția contului 481-Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate. Asigură evidența decontarilor cu debitorii si creditorii. Face punctaje, cel puțin lunar, cu compartimentele care au obligația de a ține evidența analitică, pe plătitori;
 • Urmăreşte şi răspunde pentru încadrarea în creditele bugetare aprobate la capitolele de care răspunde;
 • Primeşte de la compartimentele de specialitate referatele de necesitate vizate şi întocmeşte în formă scrisă formularul de propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament/bugetare, conform anexei 1 din OMFP nr.1792/2002, pe care îl dă spre semnare şefului compartimentului de specialitate care a întocmit referatul;
 • Întocmeşte angajamentul bugetar individual/global formular anexa 2 din OMFP 1792/2002 în baza comenzii sau contractului primite de la SAPL conform procedurii ALOP;
 • Întocmeşte ordonanţarea de plată, formular anexa 3 la OMFP 1792/2001, pentru capitolele bugetare de care răspunde, pe care o semnează şi o dă spre semnare direcţiei/serviciului/biroului/ compartimentului care a întocmit referatul şi o transmite la CFP pentru obţinerea vizei conform prevederilor legale;
 • Întocmeşte instrumentele de plată pentru achitarea furnizorilor aferenţi capitolelor bugetare de care răspunde;
 • Urmăreşte efectuarea, în numerar sau virament, a plăţilor efectuate prin trezorerie şi verifică exactitatea sumelor înscrise în extrasul de cont;
 • Înregistrează în programul informatic facturile primite de la compartimentele de specialitate pe capitolele bugetare de care raspunde, menţionează pe factură nr. şi data notei contabile şi verifică în momentul primirii anexele care trebuie să însoţească factura;
 • Verifică existenţa documentelor care atestă recepţia de bunuri, prestarea de servicii, exrecuţia de lucrări şi ia măsuri în cazul constatării unor eventuale diferenţe;
 • Întocmeşte închiderea lunară a cheltuielilor pe capitole bugetare şi articole de cheltuieli,
 • Ţine evidenţa contabilă a furnizorilor și urmărește plata la scadență a acestora - pentru capitolele de care răspunde. Poarta corespondenta cu furnizorii referitoare la confirmari de solduri, la modul de calcul si acceptarea sau refuzul eventualelor majorari sau penalitati de intarziere la plata, efectuand punctajul periodic cu acestia;
 • La primirea actelor primare verifică respectarea formularisticii, completarea datelor cerute de formular, corectitudinea lor şi existenţa semnăturilor legale.
 • Verifică deconturile de cheltuieli de deplasare în ţară în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 • Semnează instrumentele de plată a cheltuielilor bugetare în limita creditelor bugetare şi a destinaţiilor aprobate, semnatura II - inlocuitor, cu respectarea prevederilor legale şi a procedurilor interne;
 • Confruntă înregistrările din conturile de investiţii în curs cu cele din conturile contabile (plăţi și costuri) pe fiecare obiectiv de investiţie de pe capitolul de care raspunde, conform proceselor verbale de recepţie şi a situaţiilor anexe primite de la Direcţia Tehnică. Pe baza procesului verbal de recepţie prin care Biroul Inventar înregistrează obiectivul de investiţii în patrimoniul public, închide conturile reprezentând investițiile în curs;
 • Participă la întocmirea dării de seamă trimestriale şi anuale;
 • Participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii; - Furnizeaza date sintetice pentru diverse situatii care ii sunt solicitate;
 • Rezolva în termen legal corespondenta repartizata de seful ierarhic;
 • Asigură arhivarea în condiţiile legii a documentelor contabile;
 • Are acces la funcționalitățile sistemului național de raportare forexebug pe bază de certificat digital calificat; semnează și transmite documente electronice; deţine următoarele roluri pentru funcţionalităţile sistemului Forexebug: vizualizare rapoarte; acces la aplicaţia Control Angajamente Bugetare; vizualizare informaţii din aplicaţia Control Angajamente Bugetare; semnare şi transmitere documente electronice.
 • Pentru exercitarea atribuțiilor are obligația de a cunoaște funcționalitățile programelor de contabilitate utilizate (SICO, FOREXEBUG) și legislația specifică;
 • Asigura si raspunde de confidentialitatea datelor si documentelor contabilitatii, organizeaza circulatia, pastrarea si arhivarea documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor contabile.
 • Raspunde de calitatea si exactitatea lucrarilor executate, de intocmirea si transmiterea lor in termenele prevazute de lege;
 • În relaţiile cu publicul şi colegii de serviciu trebuie sa aibă o atitudine corespunzătoare calităţii de funcţionar public;
 • Raspunde de respectarea programului de lucru , de indeplinirea tuturor sarcinilor trasate de sefii ierarhici si de conducerea Primariei.
 • Răspunde de păstrarea secretului profesional si de serviciu, precum si de confidenţialitatea datelor si informaţiilor privind activitatea biroului;
 • Pentru abateri în exercitarea sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu sau pentru îndeplinirea lor defectuoasa răspunde disciplinar, contravenţional, material sau penal după caz.
 • întocmește contul de execuție al cheltuielilor de capital;
 • întocmește situația încasărilor și plăților din contul de garanții (ct.5006);
 • întocmește situația privind împrumuturile bancare, în vederea raportării la M.F.P. și D.G.R.F.P.;
 • întocmește lunar registrul jurnal;
 • realizează evidența sintetică și analitică a tuturor conturilor, conform prevederilor legale;
 • înregistrează în contabilitate documentele care au stat la baza operațiunilor contabile, în mod sistematic si cronologic;
 • întocmește ordinele de plată pentru efectuarea de plăți către furnizori;
 • întocmeste lunar balanța de verificare sintetică și analitică, potrivit normelor în vigoare pentru conturi;
 • întocmește lunar notele contabile, verifică totalitatea rulajelor lunare debitoare și creditoare din fișele de cont, stabililește soldurile pentru toate conturile, verifică operațiunile înscrise în aceste documente, operează în calculator si editează balanța lunară de verificare, verifică concordanța soldurilor din fișele de cont cu cele din balanțele de verificare ;
 • asigura aplicarea legislației de specialitate în vederea exercitării atribuțiilor;
 • participă la efectuarea inventarului elementelor patrimoniale de activ și pasiv respectiv: materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe, mijloace bănești, creanțe și datorii;
 • gestionează documentele din activitatea proprie și asigură păstrarea și arhivarea corespunzătoare a acestora până la predarea Compartimentului Arhivă ,
 • urmărește aplicarea legislației în vigoare în domeniul de activitate desfășurat;
 • îndeplinește orice alte atribuții din sfera de activitate, menionate în legile din domeniu în vigoare sau la solicitarea sefului ierarhic superior;
 • Aduce la cunoştinţa conducerii şi informează organele abilitate ori de câte ori constată fapte care constituie infracţiuni conform prevederilor legale;
 • Colaborează cu celelalte servicii, birouri şi compartimente ale instituţiei;
 • Colaborează cu autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes public, centrale şi locale, precum şi serviciile descentralizate ale autorităţilor publice centrale în scopul realizării obiectivelor instituţionale;
 • Întocmește și verifică răspunsuri la adresele formulate de petenţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • Întocmeşte adrese interne, destrinate celorlalte compartimente în vederea obţinerii documentaţiei necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu;
 • Se obligă să respecte cu stricteţe şi convingere, programul de lucru zilnic precum și programul de lucru cu publicul;
 • Îndeplineşte atribuțiile de serviciu în termenele şi condiţiile stabilite prin actele normative în vigoare, în conformitate cu graficul de circulaţie a documentelor fiscale sau în condiţiile stabilite de Ordonatorul principal de credite;
 • Răspunde disciplinar, material sau contravenţional – după caz - pentru neexecutarea întocmai a atribuţiilor de serviciu;
 • Are relaţii de colaborare, în sistem de echipă, cu ceilalţi inspectori din cadrul serviciului, precum şi cu toţi angajaţii Primăriei;
 • Va adopta o ţinută morală şi vestimentară sobră şi decentă atât în relaţiile cu colegii de serviciu, cât şi în relaţiile cu publicul.
 • Respectă termenele de răspuns la petițiile înregistrate în aplicația electronică scade în momentul soluționării lucrările din aplicație atașând documentul în format electronic.
 • Are obligaţia să păstreze secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia la cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;
 • Are obligatia să semnaleze neregularitățile privind existenta unor posibile fraude, corupție sau orice altă activitate ce poate afecta în sens negativ interesele majore ale instituției;
 • Are obligația să respecte prevederile procedurilor şi regulamentelor interne de lucru şi instrucţiunile de folosire şi întreţinere a echipamentelor tehnice de la locul de muncă, precum şi regulilor de securitate şi sănătate în muncă în vederea prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
 • Are obligația să supravegheze funcţionarea optimă a echipamentelor tehnice la locurile de muncă, pentru eliminarea riscurilor de accidentare a personalului, să se asigure că executarea intervenţiilor de natură tehnică la echipamentele tehnice se realizează cu personal propriu sau extern autorizat;
 • În cazul producerii unui accident de muncă, să organizeze şi să acorde imediat primul ajutor personalului accidentat şi să pună în aplicare de îndată procedurile interne în caz de accident de muncă, să anunţe de îndată conducerea şi serviciul intern de prevenire şi protecţie, cu asigurarea de măsuri prin care să nu fie modificată starea de fapt până la cercetarea accidentului, după caz.
 • Răspunde de corectitudinea şi veridicitatea informaţiilor transmise către superiorul ierarhic.
 • Adoptă o ţinută morală şi vestimentară decentă, atăt în relaţiile cu colegii de serviciu, cât şi în relaţiile profesionale cu persoanele din afara instituţiei.
 • Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecţiune în funcţionarea echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea.
 • Răspunde de cunoşterea, însuşirea şi respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la acţiunile şi activităţile specific postului pe care îl ocupă.
 • Răspunde personal de corectitudinea raportărilor, suportând măsuri disciplinare în caz de dezinformare.
 • Este interzisă folosirea informaţiilor obţinute în cursul activităţii desăşurate, în scop personal sau într-o manieră care poate fi contrară legii.
 • Asigură păstrarea documentelor care i-au fost repartizate cu caracter secret, a celor cu regim special și a celor intrate prin registratura.
 • Respectă normele privind Securitatea şi Sănătatea Muncii şi din domeniul Situaţiilor de Urgenţă şi răspunde de însuşirea şi respectarea acestora de către întregul personal din subordine.
 • Respectă întocmai politica şi instrucțiunile aplicabile în domeniul utilizării echipamentelor informatice;
 • Raportează de îndată orice vulnerabilitate sau suspiciune sesizată în domeniul securităţii echipamentelor;
 • Se interzice dezvăluirea parolelor de acces la sistemul informatic sau la aplicațiile software, altor persoane, acestea fiind individuale;
 • Înștiințează de urgență seful ierarhic superior sau Compartimentul IT la observarea unui incident de securitate sau a unui comportament diferit față de cel normal al sistemului informatic.
 • Respectă şi asigură cunoaşterea şi aplicarea Regulamentului Intern şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Serviciului de către subordonaţi;
 • Respectă şi asigură cunoaşterea şi aplicarea Codului de conduită al angajaţilor din cadrul Primăriei oraşului Popeşti - Leordeni de către subordonaţi;
 • Coordonează procesul de identificare şi gestionare a riscurilor la nivel de serviciu pentru implementarea Sistemului de Control Intern/ Managerial;
 • Informează şeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor şi altor acţiuni derulate în cadrul serviciului pentru implementarea Sistemului de Control Intern/ Managerial.
 • Coordonează şi se asigură că recomandările/ acţiunile preventive/ acţiunile corective/ măsurile de îmbunătăţire iniţiate la nivelul serviciului sunt implementate la termenele stabilite;
 • Anual sau ori de câte ori este necesar participă la instruiri interne/ externe (cursuri, programe) în domeniul calităţii şi asigură diseminarea informaţiilor în domeniul calităţii la nivelul serviciului pe care îl coordonează.
 • Îndeplinește obligațiile ce decurg din dispozițiile Regulamentului UE 679 / 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • Asigură funcţionalitatea SCIM la nivelul biroului;

Afișat astăzi 14.02.2023 ora 12:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în cadrul Serviciului Financiar Buget – Birou Buget

Anunț 13160/09.03.2023

Având în vedere prevederile art.40, alin.(1), lit.a) şi art.50 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăInstituția publicăRezultatul selecției dosarelor
1.10713Inspector clasa I grad profesional principalPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 16.03.2023 ora 11:00, la sediul Primăriei orașului Popești – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A, judeţul Ilfov.
Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești – Leordeni, judeţul Ilfov.

Afișat astăzi 09.03.2023 ora 16:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

Rezultatul probei scrise al concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I grad profesional principal din cadrul Biroului Buget

Anunț nr. 14644/16.03.2023

Având în vedere prevederile art.62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.10713Inspector clasa I, grad profesional principal60ADMIS

Candidații declarați admiși vor susţine interviul în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.
Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti - Leordeni.

Afișat astăzi 16.03.2023 ora 13:45 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector clasa I grad profesional principal din cadrul Biroului Buget

Anunț nr. 14696/16.03.2023

Având în vedere prevederile art.62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului României nr.611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiFuncţia publicăPunctajul interviuluiRezultatul interviului
1.10713Inspector clasa I grad profesional principal67,16ADMIS

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti - Leordeni.

Afișat astăzi 16.03.2023 ora 15:30 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

Centralizatorul rezultatelor concursului de recrutare organizat în data de 16.03.2023 în cadrul Biroului Buget

Anunț nr. 14696/16.03.2023

Având în vedere prevederile art.62 alin.(2) și alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatului (număr de identificare)Punctaj proba scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultatul final
1.1071360,0067,16127,16ADMIS

Afișat astăzi 17.03.2023 ora 14:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni.