1.02.2021 – Examen de promovare în clasă a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni – Direcția de Asistență Socială

Publicat în data de 15.01.2021

Primăria orașului Popești-Leordeni, cu sediul în orașul Popești-Leordeni, Piața Sf. Maria, nr. 1, județul Ilfov organizează examen de promovare în clasă a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni – Direcția de Asistență Socială.

Probele stabilite sunt: proba scrisă şi interviul.
Probele se vor organiza în data de 01.02.2021, ora 11:00.
Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A.

Condiţii de participare la examen:

 • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.481 din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele de concurs trebuie să conțină documentele prevăzute la art.145 din HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele de concurs se depun în termen de 5 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției www.ppl.ro secțiunea Resurse Umane, respectiv în perioada 15.01.2021 (data publicării anunțului) – 19.01.2021 la Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT din Piața Sf. Maria, nr.1, e-mail resurseumane@ppl.ro.

Persoana de contact Stoian Alexandra Elena, inspector - Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT. Tel. 0374/40.88.19 interior 107, fax 0374/40.88.22, e-mail: resurseumane@ppl.ro

BIBLIOGRAFIA pentru examenul de promovare în clasă organizat în cadrul Direcției de Asistență Socială în data de 01.02.2021

 • 1. Constituția României.
 • 2. Titlul I și II ale părții a VI – a din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ.
 • 3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.
 • 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.
 • 5. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
 • 6. Legea asistenţei sociale nr. 292/2011.
 • 7. Legea privind alocaţia de stat pentru copii nr. 61/1993.
 • 8. Lege nr.17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice.
 • 9. Legea nr. 277/2010, privind alocaţia pentru susţinerea familiei.
 • 10. Legea nr.448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
 • 11. Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Atribuțiile stabilite în fișa postului postului

 • 1. Cunoașterea legislației în domeniul asistenței sociale;
 • 2. Cunoașterea legislației în domeniul finanțării proiectelor din surse de finanțare interne/externe;
 • 3. Cunoașterea strategiei naționale , regionale, locale;
 • 4. Cunoașterea mecanismelor de implementare;
 • 5.Colaborează și comunică zilnic cu toate serviciile din Direcția de Asistență Socială, Direcția Contabilitate, Serviciul Financiar-Buget și cu alte servicii ;
 • 6. Participă la organizarea de semniarii și simpozioane în vederea promovării politicii de asistență. pentru elaborarea și punerea în aplicare a proiectelor din domeniul său de activitate;
 • 7. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul D.A.S, pentru îndeplinrea atribuțiilor specifice care îi revin;
 • 8. Desfășoară, în colaborare cu celelalte compartimente /servicii ale instituției, activități legate de implementarea programelor, proiectelor, în vederea aplicării politicii de asistență socială, protecție a copilului , persoanelor vârstnice și cu handicap;
 • 9. Realizează, în cloaborare cu celelalte servicii/compartimente ale instituției, materialele necesare promovării imaginii acesteia și care prezintă interes pentru potențialii parteneri în derularea unor programe/proiecte în domeniul asistenței sociale și protecției copilului, persoanelor vârstnice și cu handicap;
 • 10. Poate propune primarului inițierea unor hotărâri; urmărește și răspunde de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în hotărârile adoptate în Consiliul Local și dispozițiile emise de primar în domeniul asistenței sociale;
 • 11. Îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege sau conferite de conducerea instituției, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
 • 12. Planifică activitatea generală în cadrul postului;
 • 13. Raportează lunar activitatea;
 • 14. Participă la reuniuni de echipă ;
 • 15. Efectuează anchete sociale pe linie de asistență socială și autoritate tutelară;
 • 16. Monitorizează copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate;
 • 17. Emite proiecte de hotărâre în domeniul asistenței sociale;
 • 18. Desfășoară activități pe linie de asistență socială;
 • 19. Se subordonează superiorilor ierarhici (primar, secretar, director executiv, etc).
 • 20. Intervine, în caz de urgență și însoțeste victimele violenței domestice precum și agresorii în centre, respectiv adăposturi de noapte.
 • 21. Monitorizează activitatea asistentului personal al persoanei cu handicap grav.
 • 22. Asigură și participă la organizarea, dezvoltarea și implimentarea continuă a sistemului de control intern managerial.
 • 23. Participă la elaborarea și actualizarea procedurilor operaționale cu care lucrează.
 • 24. Are obligația să sprijine la implementarea controlului intern, prin asigurarea unui comportament cooperant.
 • 25. Asigură aplicarea şi utilizarea procedurilor, tehnicilor, documentelor şi situaţiilor (statistice si centralizatoare) specifice domeniului de activitate;
 • 26. Îşi asumă de asemenea, întreaga răspundere pentru gestionarea documentelor primite şi elaborate de la şi către cei în drept (și transmise spre soluționare) şi, în egală măsură, pentru exactitatea datelor înscrise în răspunsurile la aceste documente;
 • 27. Se obligă să respecte cu stricteţe şi convingere, programul de lucru zilnic precum și programul de lucru cu publicul;
 • 28. Răspunde disciplinar, material sau contravenţional – după caz - pentru neexecutarea întocmai a atribuţiilor de serviciu;
 • 29.Va adopta o ţinută morală şi vestimentară sobră şi decentă atât în relaţiile cu colegii de serviciu, cât şi în relaţiile cu publicul.
 • 30. Are obligația să participe la instruirea la locul de muncă, în conformitate cu materialele de instruire puse la dispoziţie de Serviciul intern de prevenire şi protecţie, şi cu prevederile legale în vigoare;
 • 31. Are obligația să respecte prevederile procedurilor şi regulamentelor interne de lucru şi instrucţiunile de folosire şi întreţinere a echipamentelor tehnice de la locul de muncă, precum şi regulilor de securitate şi sănătate în muncă în vederea prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
 • 32. Are obligația să respecte locul de muncă şi să păstreze condiţii normale pentru postul de lucru, să își formeze deprinderi corecte de muncă și să aplice corect regulile de securitate şi sănătate în muncă, cu asigurarea unui nivel cât mai ridicat de securitate locul de muncă;
 • 38. Are obligația să asigure funcţionarea optimă a echipamentelor tehnice la locul de muncă, pentru eliminarea riscurilor de accidentare, să se asigure că executarea intervenţiilor de natură tehnică la echipamentele tehnice se realizează cu personal propriu sau extern autorizat;
 • 39. În cazul producerii unui accident de muncă, să acorde imediat primul ajutor personalului accidentat şi să pună în aplicare de îndată procedurile interne în caz de accident de muncă, să anunţe de îndată conducerea şi serviciul intern de prevenire şi protecţie, cu asigurarea de măsuri prin care să nu fie modificată starea de fapt până la cercetarea accidentului, după caz.
 • 40. Răspunde de corectitudinea şi veridicitatea informaţiilor transmise către superiorul ierarhic.
 • 41. Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecţiune în funcţionarea echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea;
 • 42. Este interzisă folosirea informaţiilor obţinute în cursul activităţii desăşurate, în scop personal sau într-o manieră care poate fi contrară legii.
 • 43. Asigură păstrarea documentelor cu caracter secret, a celor cu regim special și a celor intrate prin registratura Primăriei / direcției / serviciului / compartimentului.
 • 44. Respectă normele privind Securitatea şi Sănătatea Muncii şi din domeniul Situaţiilor de Urgenţă şi răspunde de însuşirea şi respectarea acestora de către întregul personal din subordine.
 • 45. Îndeplinește obligațiile ce decurg din dispozițiile Regulamentului UE 679 / 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 • 46. Raportează de îndată orice vulnerabilitate sau suspiciune sesizată în domeniul securităţii echipamentelor;
 • 47. Se interzice dezvăluirea parolelor de acces la sistemul informatic sau la aplicațiile software, altor persoane, acestea fiind individuale;
 • 48. Înștiințează de urgență seful ierarhic superior sau Compartimentul IT la observarea unui incident de securitate sau a unui comportament diferit față de cel normal al sistemului informatic.
 • 49. Cunoaște şi aplică Regulamentul Intern şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Primăriei / direcției / serviciului;
 • 50. Respectă şi aplică prevederile Codului etic al funcţionarului public din Primăria orașului Popești – Leordeni;
 • 51. Asigura funcționalitatea SCIM la nivelul compartimentului / serviciului / direcției / Primăriei.
 • 52. Răspunde, în condiţiile legii, pentru respectarea N.T.S.M. şi P.S.I. la locul de muncă.
 • 53. Răspunde, în condiţiile legii, pentru respectarea Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;