14.12.2022 – Concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni

Anunțul nr. 61088/07.11.2022

Primăria oraşului Popeşti - Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti - Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești - Leordeni, după cum urmează:

 • Inspector clasa I grad profesional principal – Serviciul Patrimoniu și Monitorizare Servicii Publice.

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite sunt: proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 14.12.2022, ora 11:00, iar interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora desfășurării interviului se va afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei oraşului Popeşti – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ și prevederilor Hotărârii nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Condiţii de participare la concurs:
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 479 alin.(1) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele de concurs trebuie să conțină documentele prevăzute la art.127 alin.(1) din HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind aprobarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției www.ppl.ro secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 07.11.2022 (data publicării anunțului) – 28.11.2022, la sediul instituţiei din Piața Sf. Maria, nr.1, Popești – Leordeni, jud. Ilfov- Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT.
Persoana de contact: d-na. Stoian Alexandra Elena inspector - Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT.
Tel. 031.131.34.04 fax 0374/40.88.22, mail: resurseumane@ppl.ro.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Serviciului Patrimoniu și Monitorizare Servicii Publice

 1. Constituția României;
 2. OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ;
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 6. Codul civil – Proprietatea publică; Regimul Juridic al proprietății publice.

TEMATICĂ pentru concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Serviciului Patrimoniu și Monitorizare Servicii Publice

 • Constituția României
  - Titlul I - Principii generale,
  - Titlul II - Drepturile, libertățile şi îndatoririle fundamentale,
  - Titlul III - Autoritățile publice,
  - Titlul IV - Economia și finanțele publice;
 • OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ; - Titlul I și II ale părții a VI – a, Titlul I și V (capitolul IV) ale părții a III, Partea a VII-a și partea a VIII-a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 • O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
  - Cap. I - Principii şi definiții,
  - Cap. II - Dispoziții speciale;
 • Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
  - Cap. I – Dispoziții generale,
  - Cap. II - Egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbați în domeniul muncii,
  - Cap. III - Egalitatea de șanse şi de tratament în ceea ce privește accesul la educație, lasănătate, la cultură şi la informare,
  - Cap. IV - Egalitatea de șanse între femei şi bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei,
  - Cap. VI - Soluționarea sesizărilor și reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex;
 • Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuareainventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor propria - Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • Codul civil – Proprietatea publică; Regimul Juridic al proprietății publice.
 • *Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

  ATRIBUȚIILE STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI POSTULUI

  1. Colaborează cu autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes public, centrale şi locale, şi serviciile descentralizate ale autorităților publice centrale în scopul obţinerii de informaţii necesare domeniului de activitate precum şi de identificare a persoanei.
  2. Întocmește, asigură și actualizează evidența imobilelor și a terenurilor aflate în proprietatea orașului Popești - Leordeni sau Consiliului Local ;
  3. Participă la inventarierea bunurilor ce alcătuiesc domeniul public și privat al orașului, ori de câte ori este necesar;
  4. Asigură evidența bunurilor din domeniul public/privat al orașului , transmite în administrarea diverselor instituții de interes local și întocmește documentația necesară atunci când intervine schimbări din acest punct de vedere;
  5. Verifică periodic situația imobilelor, reactualizând documentațiile existente în funcție de modificările survenite pe teren și legislația la zi;
  6. Furnizează informații privind regimul juridic, situația juridică, după caz, al unor bunuri la solicitarea instituțiilor publice, persoanelor fizice și juridice, conform evidențelor deținute, conform actelor normative;
  7. Comunică Direcției Economice toate datele necesare ca urmare a modificărilor survenite în structura sau natura patrimoniului pentru a fi consemnate în fișele contabile ale bunurilor;
  8. Participă, în cadrul comisiei de casare a mijloacelor fixe și obiectelor de inventar, la întocmirea formalităților de scoatere din funcțiune a bunurilor casate, cu respectarea legislației în vigoare;
  9. Efectuează arhivarea anuală a documentelor existente în cadrul Direcției și le predă la arhivare pe cele ce îndeplinesc condițiile legale de predare.
  10. Îndeplinește și alte atribuții stabilite de conducerea Primăriei orașului Popești - Leordeni.
  11. Propune documente tipizate specifice obiectului de activitate și proceduri de uz intern.
  12. Răspunde de corectitudinea şi veridicitatea informaţiilor transmise către superiorul ierarhic.
  13. Respectă procedurile de sistem, procedurile de lucru și procedurile operaționale aplicabile la nivelul instituției;
  14. Are obligația să participe la instruirea la locul de muncă, în conformitate cu materialele de instruire puse la dispoziţie de Serviciul intern de prevenire şi protecţie, şi cu prevederile legale în vigoare;
  15. Se conformează, își însușește și respectă Regulamentul de Organizare si Funcţionare, precum si Regulamentul de Ordine Internă ale Primăriei Orașului Popești-Leordeni;
  16. Va adopta o ţinută morală şi vestimentară sobră şi decentă atât în relaţiile cu colegii de serviciu, cât şi în relaţiile cu publicul.
  17. Să-și însușească, să respecte și să aplice măsurile privind securitatea și sănătatea în muncă și măsurile de aplicare ale acestora ;
  18. Să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă accindentele de muncă suferite de persoana proprie și de alte persoane participante la procesul de muncă ;
  19. Să comunice conducătorului locului de muncă orice defecțiune tehnică sau alta situație care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnavire profesională ;
  20. Să utilizeze echipamentul individual din dotare, corespunzător scopului pentru care a fost acordat ;
  21. Să dea relațiile solicitate de către organele de control si de cercetare în domeniul sănătății și securității în muncă.
  22. Să-și însusească și să respecte atât prevederile legislației din domeniul situațiilor de urgență cât și regulile și măsurile conținute în instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor , în planurile de evacuare a salariaților și cele de protecție împotriva incendiilor ;
  23. Să comunice imediat conducătorului locului de muncă orice defecțiune tehnică sau altă situație care constituie pericol de producere a unei situații de urgență și să acționeze procedurile stabilite la locul de muncă ;
  24. Să cunoască și să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal ;
  25. Să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal sunt colectate direct de la aceasta, în condițiile legii, cu privire la : identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea furnizării tuturor datelor cerute și consecințele refuzului de a le pune la dispoziție, drepturile prevăzute de lege, în special drepturile de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, condițiile în care pot fi exercitate aceste drepturi;
  26. Să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuțiilor de serviciu și să acorde sprijin conducătorului operatorului pentru realizarea activitățiilor specifice ale acestuia;
  27. Să păstreze confidențialitatea datelor prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele/baze de date prin care sunt gestionate date cu caracter personal;
  28. Să respecte măsurile de securitate, precum și celelalte reguli stabilite de operator;
  29. Să informeze de îndată conducerea operatorului despre împrejurări de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal sau despre o situație în care au fost accesate /prelucrate date cu caracter personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat la cunoștință;
  30. Are obligația să semnaleze neregularitățile privind existenta unor posibile fraude, corupție sau orice altă activitate ce poate afecta în sens negativ interesele majore ale instituției;
  31. Are obligația să participe la instruirea la locul de muncă, în conformitate cu materialele de instruire puse la dispoziţie de Serviciul intern de prevenire şi protecţie, şi cu prevederile legale în vigoare;
  32. Are obligația să respecte prevederile procedurilor şi regulamentelor interne de lucru şi instrucţiunile de folosire şi întreţinere a echipamentelor tehnice de la locul de muncă, precum şi regulilor de securitate şi sănătate în muncă în vederea prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
  33. Are obligația să asigure funcţionarea optimă a echipamentelor tehnice la locul de muncă, pentru eliminarea riscurilor de accidentare, să se asigure că executarea intervenţiilor de natură tehnică la echipamentele tehnice se realizează cu personal propriu sau extern autorizat;
  34. În cazul producerii unui accident de muncă, să acorde imediat primul ajutor personalului accidentat şi să pună în aplicare de îndată procedurile interne în caz de accident de muncă, să anunţe de îndată conducerea şi serviciul intern de prevenire şi protecţie, cu asigurarea de măsuri prin care să nu fie modificată starea de fapt până la cercetarea accidentului, după caz.
  35. Răspunde de corectitudinea şi veridicitatea informaţiilor transmise către superiorul ierarhic.
  36. Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecţiune în funcţionarea echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea;
  37. Răspunde de cunoşterea, însuşirea şi respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la acţiunile şi activităţile specific postului pe care îl ocupă.
  38. Răspunde personal de corectitudinea raportărilor, suportând măsuri disciplinare în caz de dezinformare.
  39. Este interzisă folosirea informaţiilor obţinute în cursul activităţii desăşurate, în scop personal sau într-o manieră care poate fi contrară legii.
  40. Respectă normele privind Securitatea şi Sănătatea Muncii şi din domeniul Situaţiilor de Urgenţă şi răspunde de însuşirea şi respectarea acestora de către întregul personal din subordine.
  41. Respectă întocmai politica şi instrucțiunile aplicabile în domeniul utilizării echipamentelor informatice;
  42. Îndeplinește obligațiile ce decurg din dispozițiile Regulamentului UE 679 / 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
  43. Raportează de îndată orice vulnerabilitate sau suspiciune sesizată în domeniul securităţii echipamentelor;
  44. Se interzice dezvăluirea parolelor de acces la sistemul informatic sau la aplicațiile software, altor persoane, acestea fiind individuale;
  45. Înștiințează de urgență șeful ierarhic superior sau Specialistul IT la observarea unui incident de securitate sau a unui comportament diferit față de cel normal al sistemului informatic.
  46. Cunoaște şi aplică Regulamentul Intern şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Primăriei / direcției / serviciului;
  47. Respectă şi aplică prevederile Codului etic al funcţionarului public din Primăria orașului Popești – Leordeni;
  48. Asigură aplicarea şi utilizarea procedurilor, tehnicilor, documentelor şi situaţiilor (statistice si centralizatoare) specifice domeniului de activitate;
  49. Duce la îndeplinire orice alte sarcini specifice serviciului dispuse de șeful ierarhic superior.
  50. Înștiințează de urgență șeful ierarhic superior sau Specialistul IT la observarea unui incident de securitate sau a unui comportament diferit față de cel normal al sistemului informatic.
  51. Asigura funcționalitatea SCIM la nivelul compartimentului / serviciului / direcției / Primăriei.
  52. Informează şeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor şi altor acţiuni derulate în cadrul serviciului pentru implementarea Sistemului de Control Intern/ Managerial.
  53. Anual sau ori de câte ori este necesar participă la instruiri interne/ externe (cursuri, programe) în domeniul calităţii şi asigură diseminarea informaţiilor în domeniul calităţii la nivelul serviciului în care își desfășoară activitatea.
  54. Răspunde, în condiţiile legii, pentru respectarea N.T.S.M. şi P.S.I. la locul de muncă.
  55. Îndeplinește orice alte atribuții repartizate de conducerea instituției în domeniul de activitate.

  Afișat azi 07.11.2022 ora 12:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din Piața Sfânta Maria, nr.1.