1 post inspector, clasa I, grad profesional debutant; 1 post referent, clasa III, grad profesional debutant – Direcția Economică

Publicat în data de 14.01.2019

Primăria oraşului Popeşti-Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti-Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr. 1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de execuţie din cadrul Direcției Economice, după cum urmează:

 • Serviciul financiar-salarizare:
  • 1 post inspector, clasa I, grad profesional debutant
  • 1 post referent, clasa III, grad profesional debutant

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 14.02.2019, ora 11:00, iar interviul în data de 18.02.2019, ora 11:00.

Ambele probe se vor susține la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din Piața Sf. Maria, nr. 1, jud. Ilfov.

Cerințele postului scos la concurs sunt următoarele:

 • Condiții generale:
  • candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Condiţii specifice pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant:
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de inspector, clasa I, grad profesional debutant – fără vechime.
 • Condiţii specifice pentru postul de referent, clasa III, grad profesional debutant:
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii liceale,respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de referent, clasa III, grad profesional debutant – fără vechime.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României partea a-III-a, respectiv în perioada 14.01.2019 – 4.02.2019, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov și trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a), lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcțiilor publice vacante din cadrul Directiei Economice – Serviciul Financiar Salarizare

 1. Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 3. Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Constituția României;
 5. Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordinul M.F.P nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice,precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Decret nr. 209/1976 privind Aprobarea Regulamentului operațiilor de casă ale unităților;
 8. OMFP NR. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul din data de 14.02.2019 organizat în vederea ocupării funcțiilor publice vacante de execuție din cadrul Direcției Economice – Serviciul Financiar Salarizare

Publicat în data de 6.02.2019

Având în vedere prevederile art. 40, alin. (1), lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Instituția publică Rezultatul selecției dosarelor
1.BUGANU LAURAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
2.COVALCIUC ANCA IONELAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS
3.PAVEL RUXANDRA NICOLETAInspector, clasa I, grad profesional debutantPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 14.02.2019, ora 11:00, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni, șos. Olteniței, nr. 31A, Popești-Leordeni, jud.Ilfov.

Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, Judeţul Ilfov.

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de execuție vacante din cadrul Direcției Economice

Publicat în data de 15.02.2019

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.Buganu LauraInspector, clasa I, grad profesional debutant53,67ADMIS
2.Covalciuc Anca IonelaInspector, clasa I, grad profesional debutant4RESPINS
3.Pavel Ruxandra NicoletaInspector, clasa I, grad profesional debutant-ABSENT

Candidații declarați admiși vor susţine interviul în data de 18.02.2019, ora 11.00, la sediul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A.

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Raluca Dragotoniu, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni.