13.12.2022 – Concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni

Anunțul nr. 61047/07.11.2022

Primăria oraşului Popeşti - Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti - Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești - Leordeni, după cum urmează:

 • Inspector clasa I grad profesional principal – Compartiment Sănătate Publică.

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite sunt: proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 13.12.2022, ora 11:00, iar interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora desfășurării interviului se va afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei oraşului Popeşti – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ și prevederilor Hotărârii nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Condiţii de participare la concurs:
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 479 alin.(1) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele de concurs trebuie să conțină documentele prevăzute la art.127 alin.(1) din HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind aprobarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției www.ppl.ro secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 07.11.2022 (data publicării anunțului) – 28.11.2022, la sediul instituţiei din Piața Sf. Maria, nr.1, Popești – Leordeni, jud. Ilfov- Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT.
Persoana de contact: d-na. Stoian Alexandra Elena inspector - Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT.
Tel. 031.131.34.04 fax 0374/40.88.22, mail: resurseumane@ppl.ro.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Compartimentului Sănătate Publică

 1. Constituția României;
 2. OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ;
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
 6. Legea nr. 95/2006 privind Reforma în domeniul sănătăţii;
 7. Ordinul nr. 438/4.629/2021 privind asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos.

TEMATICA pentru concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Compartimentului Sănătate Publică

 1. Constituția României - Drepturile şi libertăţile fundamentale, îndatoririle fundamentale;
 2. OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ; - Titlul I și II ale părții a VI – a, Titlul I și V (capitolul IV) ale părții a III – a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare - Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
 5. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
  Dispoziții generale,
  Învățământul preuniversitar,
  Statutul personalului didactic,
  Învățarea pe tot parcursul vieții;
 6. Legea nr. 95/2006 privind Reforma în domeniul sănătăţii - Reglementarea domeniului sănătăţii publice;
 7. Ordinul nr. 438/4.629/2021 - Asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos.

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

ATRIBUȚIILE STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI POSTULUI

 1. Urmăreşte respectarea legislației în domeniul sănătății.
 2. În colaborare cu şefii direcțiilor/serviciilor şi conducerea primăriei întocmeşte documentaţia necesară elaborării proiectelor de hotărâre.
 3. Verifică asistența medicală a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos
 4. Monitorizează activitatea medicilor si asistenților medicali din unitățile școlare;
 5. Păstrează baza de date a cabinetelor de medicină de familie din orașul Popești-Leordeni;
 6. Păstrează baza de data a farmaciilor existente pe raza orașului Popești- Leordeni;
 7. Participă la celelalte activitățile organizate în cadrul Compartimentului de Sănătate Publică;
 8. Colaborează cu autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes public, centrale şi locale, precum şi serviciile descentralizate ale autorităţilor publice centrale în scopul obţinerii de informaţii necesare domeniului de activitate precum şi de identificare a persoanei.
 9. Asigură aplicarea şi utilizarea procedurilor, tehnicilor, documentelor şi situaţiilor (statistice si centralizatoare) specifice domeniului de activitate;
 10. Se obligă să respecte cu stricteţe şi convingere, programul de lucru zilnic precum și programul de lucru cu publicul;
 11. În cazul producerii unui accident de muncă, să acorde imediat primul ajutor personalului accidentat şi să pună în aplicare de îndată procedurile interne în caz de accident de muncă, să anunţe de îndată conducerea şi serviciul intern de prevenire şi protecţie, cu asigurarea de măsuri prin care să nu fie modificată starea de fapt până la cercetarea accidentului, după caz.
 12. Respectă normele privind Securitatea şi Sănătatea Muncii şi din domeniul Situaţiilor de Urgenţă şi răspunde de însuşirea şi respectarea acestora de către întregul personal din subordine.
 13. Cunoaște şi aplică Regulamentul Intern şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Primăriei / direcției / serviciului;
 14. Asigura funcționalitatea SCIM la nivelul compartimentului / serviciului / direcției / Primăriei.
 15. Participă la organizarea, implementarea şi dezvoltarea SCIM;
 16. Elaborează şi actualizează proceduri operaţionale cu care lucrează, în cadrul Compartimentului;
 17. Realizează orice alte atribuții pe care le primește de la superiorul ierarhic.

Afișat azi 07.11.2022 ora 12:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din Piața Sfânta Maria, nr.1.