13.04.2023 – Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară

Anunț nr. 13231/10.03.2023

Primăria oraşului Popeşti - Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti - Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară, după cum urmează:

 • 1 post de inspector clasa I grad profesional superior.

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite sunt: proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 13.04.2023, ora 11:00, iar interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora desfășurării interviului se va afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei oraşului Popeşti – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și prevederilor Hotărârii nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Condiţii de participare la concursul pentru ocuparea postului de inspector clasa I grad profesional superior:
candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției www.ppl.ro secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 10.03.2023 (data publicării anunțului) – 29.03.2023, la sediul instituţiei din Piața Sf. Maria, nr.1, Popești – Leordeni, jud. Ilfov- Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.(1) lit.a) – lit.g) lit.i) și lit.j) din HGR nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoana de contact: d-na Chirilă Iulia inspector - Serviciul Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară, Tel. 031.131.34.04, fax 0374/40.88.22, mail: resurseumane@ppl.ro.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în cadrul Serviciului Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară

 1. Constituția României- republicată;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
 6. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

TEMATICA pentru concursul de recrutare organizat în cadrul Serviciului Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară

 1. Constituția României - Titlul II - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ - Titlul I și V ale părții a III-a - Principii specifice aplicabile administraţiei publice locale, Autorităţile administraţiei publice locale, Titlul I și II ale părții a VI-a - Dispoziţii generale, Statutul funcţionarilor publici 
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare - Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați - Egalitatea de șanse și tratament. Definiții în această materie. Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei;
 5. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor - modul de exercitare de către cetăţeni a dreptului de a adresa autorităţilor şi instituţiilor publice petiţii formulate în nume propriu, precum şi modul de soluţionare a acestora
 6. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public - Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public – Capitolul II.

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

ATRIBUȚIILE STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI POSTULUI

Inspector clasa I grad profesional superior

 1. Transmite materiale de ședință pentru consilierii locali;
 2. Participă, la nevoie, la ședințele Consiliului Local, efectuează apelul nominal și ține evidența participării consilierilor la ședințele Consiliului Local;
 3. Întocmește rapoarte de specialitate, referate, informări necesare elaborării unor acte administrative, precum și proiecte de acte administrative;
 4. Actualizează permanent, pe site-ul instituției, hotărârile adoptate de Consiliul Local și dispozițiile primarului;
 5. Întocmește și ține evidența dosarelor speciale ale ședintelor Consiliului Local, respectiv numerotarea, semnarea, sigilarea, arhivarea și păstrarea acestora;
 6. Operează în Registrul Electoral al Autorității Electorale Permanente (AEP) pe baza datelor transmise de Serviciul Public Local de Evidență a Persoanelor în vederea actualizării listelor electorale permanente;
 7. Întocmește și tipărește listele electorale permanente conform pachetului electoral din Registrul Eelectoral al AEP și le păstrează în registre speciale cu fișe detașabile;
 8. primește și păstrează Listele Electorale Complementare întocmite de Inspectoratul General pentru Imigrări;
 9. Comunică AEP neconcordanțele observate între listele electorale permanente și situația reală din teren;
 10. Verifică și urmărește “Nomenclatorul de străzi” pe numere factoriale din Registrul electoral al AEP în vederea verificării pe teren a numerelor poștale în raport cu Listele Electorale Permanente și Listele Electorale Complementare;
 11. Întocmește fișele tehnice cu privire la modificările efectuate la delimitarea secțiilor de votare;
 12. Operează în Registrul Electoral conform instrucțiunilor de lucru al AEP, pentru obținerea Avizului Conform în vederea aprobării delimitării secțiilor de votare conform dispoziției primarului emisă în baza legislației electorale în vigoare;
 13. Arondează străzile pe secții de votare în raport cu numărul de alegători conform legislației electorale în vigoare;
 14. Întocmește rapoarte și comunică informații din domeniul electoral tuturor instituțiilor implicate în procesul electoral pentru desfășurarea în bune condiții a oricărui tip de scrutin electoral;
 15. Comunică AEP și Instituției Prefectului județului Ilfov arondarea în vederea delimitării străzilor și numerotării secțiilor de votare;
 16. Întocmește lista cu locațiile secțiilor de votare în vederea transmiterii acestora AEP și Instituției Prefectului județului Ilfov și altor instituții implicate în procesul electoral;
 17. Stabilește, cu sprijinul compartimentelor de specialitate, locul de afișaj electoral și-l propune primarului în vederea emiterii dispoziției în baza legislației electorale în vigoare;
 18. Primește cereri și întocmește listele pentru admiterea persoanelor în corpul experților electorali, precum și pentru operatorii de calculator și le înaintează AEP;
 19. Aduce la cunoștință publică, prin afișare pe site-ul primăriei, locul și perioada în care se pot verifica listele electorale;
 20. Participă la primirea de la instituțiile implicate în procesul electoral, depozitează și distribuie pe secții de votare, buletinele de vot, listele electorale permanente, logistica și celelalte materiale necesare procesului de votare;
 21. Îndeplinește instrucțiunile de lucru privind procesul electoral primite de la Instituția Prefectului județului Ilfov și de la AEP;
 22. Participă la acțiunile organizatorice pentru desfășurarea alegerilor generale și parțiale pentru alegerea Președintelui României, a membrilor Parlamentului României, a membrilor Parlamentului European, a președintelui Consiliului Județean, a primarilor și a membrilor Consiliului Județean și Local și a referendumurilor;
 23. Participă la elaborarea și redactarea proiectelor de hotărâri și dispozițiilor de primar în domeniile aflate în responsabilitatea serviciului;
 24. Aplică prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naținale de Integritate, precum și pentru modificarea altor acte normative, pentru depunerea și trimiterea la termen către A.N.I. a declarațiilor de avere și de interese ale aleșilor locali – primar, viceprimar și consilieri locali;
 25. Întocmeşte dispoziţii pentru minori şi interzişi judecătoreşti la solicitarea notarilor publici;
 26. Efectuează anchete psihosociale conform art. 229 al. 2 lit. b din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil și întocmește rapoarte de anchetă;
 27. Efectuează anchete psihosociale la solicitarea notarilor publici conform art. 75 Cod Civil și întocmește rapoarte de anchetă;
 28. Participă, la nevoie, împreună cu specialiști, la efectuarea de anchete sociale în vederea întocmirii expertizei psihiatrice a minorului;
 29. Efectuează, conform legii, anchete sociale în vederea instituirii tutelei pentru minori și întocmește rapoarte de anchetă;
 30. Efectuează anchete sociale pentru a se stabili dacă o persoană îndeplinește condițiile pentru a putea fi numită tutore și întocmește rapoarte de anchetă;
 31. Efectuează, conform legii, anchete sociale la domiciliul condamnaților care au solicitată întreruperea pedepsei și întocmește rapoarte de anchetă;
 32. Efectuează anchete sociale pentru persoanele pentru care s-a cerut punerea sub interdicție și întocmește rapoarte de anchetă;
 33. Efectuează anchete sociale la domiciliul interzișilor judecătorești care sunt instituționalizați în vederea integrării acestora în familie și întocmește rapoarte de anchetă;
 34. Contribuie la respectarea disciplinei și asigurarea unui unui climat de muncă corespunzător.
 35. Păstrează secretul de serviciu, precum și confidențialitatea datelor și informațiilor cu caracter personal deținute sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu;
 36. Participă la activitatea comisiilor în care este membru prin dispoziții de primar;
 37. Participă la arhivarea documentelor întregului serviciu și ține evidența documentelor în conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996 - Legea Arhivelor Naționale;
 38. Soluționează cererile, sesizările și petițiile în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002 – privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
 39. Cunoaște și aplică ROI și ROF atât în cadrul serviciului cât și în cadrul întregului aparat de specialitate al primarului și propune șefului de serviciu noi proceduri operaționale și de sistem pentru optimizarea activităților;
 40. Respectă și aplică prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Admistrativ;
 41. Respectă și aplică procedurile Sistemului de Control Intern Managerial și propune spre analiză șefului de serviciu elemente noi de implementare și dezvoltare a acestuia;
 42. Informează şeful serviciului cu privire la rezultatele verificărilor şi altor acţiuni derulate în cadrul serviciului pentru implementarea Sistemului de Control Intern Managerial;
 43. Respectă normele privind Securitatea și Sănătatea Muncii precum și cele privind Situațiile de Urgență;
 44. Respectă și aplică N.T.S.M. și P.S.I. la locul de muncă;
 45. Respectă prevederile Legii 190/2018 de punere în aplicare a Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 46. Participă la instruirile periodice desfășurate la locul de muncă;
 47. Realizează la timp sarcinile și atribuțiile ce-i revin, conform prevederilor legale, programelor aprobate sau dispuse de conducerea primăriei;
 48. Îndeplinește orice alte sarcini date de către șeful ierarhic superior, sarcini care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectivele și atribuțiile serviciului;
 49. Respectă și aplică legislația în vigoare.

Afișat astăzi 10.03.2023 ora 09:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.