13.02.2020 – Concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul Compartimentului Audit Public Intern

Publicat în data de 14.01.2020

Primăria orașului Popești-Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti-Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea funcţiilor publice de executie vacante din cadrul Compartimentului Audit Public Intern după cum urmează:

 • 1 post de auditor clasa I grad profesional superior;
 • 1 post de auditor clasa I grad profesional principal.

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 13.02.2020, ora 11:00, iar interviul în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, data și ora se vor afișa odată cu rezultatele la proba scrisă.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A, Popești-Leordeni, jud. Ilfov.

Cerinţele de participare la concurs sunt următoarele:

 • Condiții generale:
  • candidaţii trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
 • Condiţii specifice pentru postul de auditor, clasa I, grad profesional principal:
  • candidații trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării funcţiei publice de execuție de auditor, clasa I, grad profesional principal – minim 5 ani.
 • Condiţii specifice pentru postul de auditor, clasa I, grad profesional superior:
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării funcţiei publice de execuție de auditor, clasa I, grad profesional superior – minim 7 ani.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv în perioada 14.01.2020 – 3.02.2020,, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, Popești-Leordeni, jud. Ilfov şi trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a) – lit. d), lit. f), lit. g), lit. i) și lit. j) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoana de contact: d-na. Petre Lidia inspector - Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT.
Tel. 0374/40.88.19 interior 107, fax 0374/40.88.22, email: resurseumane@ppl.ro

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul Compartimentului Audit Public Intern

 1. OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ.
 2. Constituția României.
 3. Legea nr.672/2002, privind auditul public intern.
 4. Legea nr.500/2002, privind finanțele publice.
 5. HGR nr.1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern.
 6. OMFP nr.252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern.
 7. Ordinul nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.
 8. Legea contabilității nr.82/1991.
 9. Ordonanța Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv.

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de auditor din cadrul Compartimentului Audit Public Intern

Publicat în data de 6.02.2020

Având în vedere prevederile art.40, alin.(1), lit.a) şi art.50 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Instituția publică Rezultatul selecției dosarelor
1.MOISE CORNELIA OANAAuditor, clasa I, grad profesional superiorPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 13.02.2020, ora 11:00, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A, judeţul Ilfov.

Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Petre Lidia, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, judeţul Ilfov.