13.02.2020 – Concurs de promovare în funcția publică de conducere de șef serviciu din cadrul Serviciului Registrul Agricol

Publicat în data de 13.01.2020

Primăria orașului Popești-Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti-Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de promovare în funcția publică de conducere de șef serviciu din cadrul Serviciului Registrul Agricol.

Probele stabilite pentru concurs sunt: proba scrisă și interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 13.02.2020 ora 11:00, iar interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora susținerii interviului se vor afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni, jud. Ilfov din șos. Olteniței, nr. 31A.

Cerinţele de participare la concurs sunt următoarele:

 • Condiţii specifice pentru postul de șef serviciu I:
  • candidații trebuie să fie numiți într-o funcție publică din clasa I;
  • candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • candidații trebuie să fie absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
  • vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării funcţiei publice de conducere de șef serviciu I – minim 5 ani;
  • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile OUG nr.57/2019.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției, secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 13.01.2020 – 03.02.2020, la sediul instituției din Piața Sf. Maria, nr. 1, Popești-Leordeni, jud. Ilfov – Serviciul Resurse Umane, Juridic, Relații cu Publicul, IT și Arhivă şi trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 143 alin. (1) din HGR nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de promovare în funcția publică de conducere de șef serviciu din cadrul Serviciului Registrul Agricol

 1. OUG nr. 57 /2019 privind Codul Administrativ;
 2. Ordin nr. 289/147/7325/2017/434/1136/2018/1588/2017/3/2018, privind aprobarea normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;
 3. Constituția României – republicată;
 4. OUG NR.28/2008,privind registrul agricol;
 5. Legea nr.554/2004 – Legea contenciosului administrativ.

*Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susținerii concursului inclusiv republicările, modificările și completările acestora.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare organizat pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu din cadrul Serviciului Registrul Agricol

Publicat în data de 6.02.2020

Având în vedere prevederile art.40, alin.(1), lit.a) şi art.50 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Instituția publică Rezultatul selecției dosarelor
1.MATEI SIMONAȘef serviciu IPrimăria orașului Popești-LeordeniADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 13.02.2020, ora 11:00, la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A, judeţul Ilfov.

Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Dragotoniu Raluca Gabriela,șef serviciu în cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, judeţul Ilfov.