12.12.2022 – Concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni

Anunțul nr. 61544/08.11.2022

Primăria oraşului Popeşti - Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti - Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești - Leordeni, după cum urmează:

 • Polițist local clasa I grad profesional principal – Serviciul Inspecție.

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite sunt: proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 12.12.2022, ora 13:00, iar interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora desfășurării interviului se va afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei oraşului Popeşti – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ și prevederilor Hotărârii nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Condiţii de participare la concurs:
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 479 alin.(1) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Dosarele de concurs trebuie să conțină documentele prevăzute la art.127 alin.(1) din HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind aprobarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției www.ppl.ro secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 08.11.2022 (data publicării anunțului) – 28.11.2022, la sediul instituţiei din Piața Sf. Maria, nr.1, Popești – Leordeni, jud. Ilfov- Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT.
Persoana de contact: d-na. Stoian Alexandra Elena inspector - Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT.
Tel. 031.131.34.04 fax 0374/40.88.22, mail: resurseumane@ppl.ro.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Serviciului Inspecție

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I și II ale părții a VI – a, Titlul I și V (capitolul IV) ale părții a III - a din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ;
 3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. Legea poliţiei locale nr. 155/2010;
 6. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 7. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 
 8. Ordonanţa nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
 9. Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
 10. Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 11. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 12. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004;
 13. Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor;
 14. Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor;
 15. Ordonanţa nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

TEMATICĂ pentru concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Serviciului Inspecție

 1. Constituția României - Drepturile şi libertăţile fundamentale, îndatoririle fundamentale;
 2. OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ; - Titlul I și II ale părții a VI – a, Titlul I și V (capitolul IV) ale părții a III – a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare - Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
 5. Legea poliţiei locale nr. 155/2010 – Cap.I-Cap.VII;
 6. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - Integral;
 7. Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii- Integral;
 8. Ordonanţa nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă- Cap.I și Cap.IV;
 9. Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor- Integral;
 10. Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor- Integral;
 11. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public- Integral;
 12. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 - Cap.I și Cap.II;
 13. Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor- Cap.I-Cap.III;
 14. Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor - Integral;
 15. Ordonanţa nr. 43/1997 privind regimul drumurilor- Integral.

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

ATRIBUȚIILE STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI POSTULUI

 1. Verifică legalitatea activitătiilor de comercializare a produselor desfăsurate de operatorii economici, persoane fizice și juridice autorizate și producători particulari în pietele agroalimentare, targuri și oboare, precum și respectarea prevederilor legale de catre administratorii pietelor agroalimentare;
 2. Verifică existența la locul de desfăsurare a activitătii comerciale a autorizațiilor,a aprobărilor, a documentelor de proveniență a marfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru căntare, a avizelor și a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritătilor administratiei publice centrale și locale;
 3. Verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare și a locurilor de comercializare a produselor din tutun și a bauturilor alcoolice;
 4. Identifică marfurile și produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unitătii administrative teritoriale și pe raza orașului Popești-Leordeni sau pe spații aflate în administrarea autoritatilor administrației publice locale ori a altor servicii/institutii de interes local și aplică procedurile legale de ridicare a acestora;
 5. Verifica respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare si functionare al operatorilor economici
 6. Actioneaza pentru respectarea normelor legale privind desfasurarea comertului stradal si a activitatilor comerciale, respective a conditiilor si a locurilor stabilite de autoritatile administratiei publice locale;
 7. Verifică şi soluţionează, în condiţiile legii, petiţiile primite în legătură cu actele şi faptele de comerţ desfăşurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;
 8. Cooperează şi acordă sprijin autorităţilor de control sanitar, de mediu şi de protecţie a consumatorilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;
 9. Constata contraventii si aplica sanctiuni pentru incalcarea normelor legale specific realizarii atributiilor de serviciu, stabilite in sarcina autoritatilor Administratiei Publice Locale;
 10. Efectueaza controale pentru identificarea lucrărilor de construcții executate fără autorizatie de construire/desființare, după caz, inclusiv a constructiilor cu caracter provizoriu, pe zona repartizată de catre seful de serviciu;
 11. Participa la actiunile de demolare/dezmembrare/dinamitare a constructiilor executate fara autorizatie de construire pe domeniul public sau privat al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, prin asigurarea protectiei perimetrului si a libertatii de actiune a personalului care participa la aceste operatiuni specifice;
 12. Verifica si identifica imobilele si imprejmuirile aflate in stadiu avansat de degradare fizica, luând măsurile prevăzute de legislația în domeniu;
 13. Verifica respectarea masurilor legale privind afisajul publicitar, afisajul electoral si orice alta forma de afisaj/reclama, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfasurarea a activitatii economice.
 14. Efectueaza controale pentru identificarea persoanelor care nu respecta autorizatia de executare a lucrarilor de reparatii ale partii carosabile si pietonale;
 15. Verifica, solutioneaza si raspunde, in scris, la sesizarile, reclamatiile si audientele cetatenilor referitoare la semnalarea cazurilor de abatere privind disciplina in constructii, numai cu viza sefului de serviciu;
 16. Monitorizeaza permanent lucrarile in curs de executie, pentru a se asigura respectarea Autorizatiei de Construire/ Desfiintare si a Documentatiei Tehnice, parte integranta a acesteia
 17. Informeaza, acolo unde este cazul, Inspectoratul de Stat in Constructii, cu privire la persoanele care incalca prevederile legale privind disciplina in constructii;
 18. Constata, dupa caz, conform atributiilor stabilite de lege, contraventiile privind disciplina in domeniul autorizarii executarii lucrarilor de constructii , prezinta sefului de serviciu procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor pentru verificare, dupa care acestea se inainteaza viceprimarului in vederea aplicarii sanctiunii si stabilirii masurilor necesare intrarii in legalitate, in conditiile legii;
 19. Sa urmareasca procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor (inmanare/comunicare,achitare, indeplinire masuri dispuse) si sa le transmita, conform metodologiei stabilite, catre contravenient, Administratia Financiara, Directia de Taxe si Impozite Locale, Directia Juridica si organele de urmarie penala;
 20. Indeplineste orice alte dispozitii, incadrate in prevederile legale, verbale sau scrise, transmise de directorul general sau de sefii ierarhic superiori.
 21. Efectuează control permanent în zonele stabilite prin programele de control întocmite de seful de serviciu, director sau conducerea executivă a Poliției Locale, asigurând aplicarea dispozitiilor legale din actele normative ce reglementază aceste domenii, precum și desfăsurarea ordonată și civilizată a comertului și prestărilor de servicii;
 22. Efectuează controale în zonele repartizate de seful de serviciu, urmare a sesizărilor și plângerilor Consiliului Local și întocmeste raspunsuri catre petenți; Este obligat sa cunoasca si sa respecte indatoririle prevazute in Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, actualizata si a Codului de Conduita a Functionarilor Publici si prevederile Regulamentului de Ordine interioara;
 23. Se autosesizează , în timpul deplasarilor în teren , în cazul în care observă încalcări flagrante ale legislației privind actele de comerț, altele decat cele stabilite conform programului de control.
 24. Întocmeaste note de constatare in urma actiunilor de control si le prezinta sefului de serviciu, pentru avizare si luare de masuri, conform legii;
 25. Colaboreaza, pentru buna desfasurare a activitatii, cu celelalte servicii din cadrul Politiei Locale si cu serviciile din cadrul Primariei orasului Popesti Leordeni;
 26. Are obligatia sa cunoasca, sa respecte si sa aplice prevederile legislatiei specifice serviciului si sa le insuseasca in timp util pe cele nou aparute;
 27. Cunoaște, respectă și aplică prevederile cuprinse în legislația dată în competența serviciului.
 28. Cunoaște și respectă Regulamentul de Ordine Interioară al Direcției de Poliție Locală nr. 11772/29.03.2017, precum și toate Dispozițiile Primarului adresate serviciului;
 29. Participă, cand este solicitat, și la alte activităti nespecifice serviciului, organizate de conducerea Poliției Locale;
 30. Are obligația să păstreze secretul de serviciu, precum și confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia la cunoștință în exercitarea funcției publice, în condițiile legii, cu excepția informațiilor de interes public;
 31. Respectă normele privind Securitatea și Sănătatea Muncii și din domeniul Situațiilor de Urgență;
 32. Respectă întocmai politica și instrucțiunile aplicabile în domeniul utilizării echipamentelor informatice și se asigură de securizarea informațiilor și a documentelor cu care lucrează;
 33. Îndeplinește obligațiile ce decurg din dispozițiile Regulamentului UE 670/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 34. Raportează de îndată orice vulnerabilitate sau suspiciune sesizată în domeniul securității echipamentelor;
 35. Se interzice dezvăluirea parolelor de acces la sistemul informatic sau la aplicațiile software, altor persoane, acestea fiind individuale;
 36. Se interzice cu desăvârșire copierea/fotocopierea sesizărilor/petițiilor/adreselor, a documentelor interne de lucru, a planificărilor activităților specifice și furnizarea acestora către persoane fizice sau către alte servicii din cadrul Primăriei fără existența unei solicitari scrise oficiale în acest sens și fără aprobarea șefului ierarhic și a Directorului Poliției Locale;
 37. Asigură funcționalitatea SCIM la nivelul compartimentului / serviciului / direcției Primăriei;
 38. Anual sau ori de câte ori este necesar participă la instruiri interne/externe (cursuri și programe) în domeniul calității și asigură diseminarea informațiilor în domeniul calității la nivelul serviciului în care își desfășoară activitatea;
 39. Răspunde, în condițiile legii, pentru respectarea N.T.S.M și P.S.I la locul de muncă.

Afișat astăzi 08.11.2022 ora 16:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Direcției Poliție Locală – Serviciul Inspecție

Anunțul nr. 67043/06.12.2022

Având în vedere prevederile art.40, alin.(1), lit.a) şi art.50 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăInstituția publicăRezultatul selecției dosarelor
165675Polițist local, clasa I, grad profesional principalPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 12.12.2022, ora 13:00, la sediul Primăriei orașului Popești – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A, judeţul Ilfov.
Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești – Leordeni, judeţul Ilfov.

Afișat astăzi 06.12.2022 ora 14:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

Rezultatul probei scrise al concursului de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primariei orașului Popești Leordeni în data de 12.12.2022 în cadrul Serviciului Inspecție

Anunțul nr. 68104/12.12.2022

Având în vedere prevederile art.62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise :

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.65675 Polițist local, clasa I, grad profesional principal75,66ADMIS

Candidații declarați admiși vor susţine interviul în 5 (cinci) zile lucratoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.
Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti - Leordeni.

Afișat astăzi 12.12.2022 ora 14:45 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

Rezultatul interviului la concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primăriei orașului Popești – Leordeni Serviciul Inspecție

Anunțul nr. 68229/12.12.2022

Având în vedere prevederile art.62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului României nr.611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiFuncţia publicăPunctajul interviuluiRezultatul interviului
1.65675Polițist local clasa I grad profesional principal82,66ADMIS

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti - Leordeni.

Afișat astăzi 12.12.2022 ora 16:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

Centralizatorul rezultatelor concursului de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primăriei orașului Popești – Leordeni – Serviciul Inspecție

Anunțul nr. 68539/13.12.2022

Având în vedere prevederile art.62 alin.(2) și alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatului (număr de identificare)Punctaj proba scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultatul final
16567575,6682,66158,32ADMIS

Afișat astăzi 13.12.2022 ora 16:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.