12.12.2022 – Concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni

Anunțul nr. 61490/08.11.2022

Primăria oraşului Popeşti - Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti - Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești - Leordeni, după cum urmează:

 • Inspector clasa I grad profesional principal – Direcția de Asistență Socială.

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite sunt: proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 12.12.2022, ora 11:00, iar interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora desfășurării interviului se va afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei oraşului Popeşti – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ și prevederilor Hotărârii nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Condiţii de participare la concurs:
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 479 alin.(1) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Dosarele de concurs trebuie să conțină documentele prevăzute la art.127 alin.(1) din HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind aprobarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției www.ppl.ro secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 08.11.2022 (data publicării anunțului) – 28.11.2022, la sediul instituţiei din Piața Sf. Maria, nr.1, Popești – Leordeni, jud. Ilfov- Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT.
Persoana de contact: d-na. Stoian Alexandra Elena inspector - Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT.
Tel. 031.131.34.04 fax 0374/40.88.22, mail: resurseumane@ppl.ro

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Direcției de Asistență Socială

 1. Constituția României, republicată;
 2. Titlul I și II ale părții a VI – a, Titlul I și V (capitolul IV) ale părții a III - a din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ;
 3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat;
 6. Legea asistenţei sociale nr. 292/2011;
 7. Legea privind alocaţia de stat pentru copii nr. 61/1993;
 8. Lege nr.17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;
 9. Legea nr. 277/2010, privind alocaţia pentru susţinerea familiei;
 10. Legea nr.448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 11. Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;
 12. Ordonanţa de urgenţă nr. 226/2021, privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru cosumatorul vulnerabil de energie;
 13. Ordinul nr.1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap;
 14. Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
 15. HGR nr.691/2015 pentru aprobarea procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia;
 16. HGR nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;
 17. Ordonanţa de urgenţă nr. 93/2016, pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială;
 18. Codul Civil.

TEMATICĂ pentru concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Direcției de Asistență Socială

 1. Constituția României - Drepturile şi libertăţile fundamentale, îndatoririle fundamentale;
 2. OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ; - Titlul I și II ale părții a VI – a, Titlul I și V (capitolul IV) ale părții a III – a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare - Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați - Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
 5. Legea nr. 416/2001, privind venitul minim garantat- Cap.I și Cap.IV;
 6. Legea asistenţei sociale nr. 292/2011 - Cap.I - Cap.IV, Cap.VI și Cap.VII;
 7. Legea privind alocaţia de stat pentru copii nr. 61/1993 - Integral;
 8. Lege nr.17/2000, privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice - Cap.I - Cap.IV;
 9. Legea nr. 277/2010, privind alocaţia pentru susţinerea familiei Cap.I - Cap.II;
 10. Legea nr.448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap - Cap.I și Cap.VI
 11. Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor - Integral;
 12. Ordonanţa de urgenţă nr. 226/2021, privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru cosumatorul vulnerabil de energie - Integral;
 13. Ordinul nr.1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap- Cap.I - Cap.IV;
 14. Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului - Cap.I - Cap.III;
 15. HGR nr.691/2015 pentru aprobarea procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia- Procedura de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi serviciile de care aceştia pot beneficia și Metodologia de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi modelul standard al documentelor elaborate de către acestea;
 16. HGR nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal- Organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal
 17. Ordonanţa de urgenţă nr. 93/2016, pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016 - Măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistenţă socială;
 18. Codul Civil ( secțiunea: tutelă, curatelă, protecția interzisului judecătoresc, exercitarea autorității părintești).

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

ATRIBUȚIILE STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI POSTULUI

 1. Asistentul social are în principal atribuții privind respectarea prevederilor legale pentru beneficiarii de venit minim garantat , alocație susținere familie și pentru persoanele cu handicap privind prevenirea marginalizării ,protecția persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor defavorizate şi a oricăror altor persoane aflate în nevoie;
 2. Poate propune primarului inițierea unor hotărâri; urmărește și răspunde de îndeplinirea obligațiilor prevăzute în hotărârile adoptate în Consiliul Local și dispozițiile emise de primar în domeniul asistenței sociale;
 3. Colaborează cu compartimentele și serviciile din aparatul propriu al primarului , cu A.J.P.I.S. Ilfov , D.G.A.S.P.C Ilfov , Poliție , Școli, Judecătorii, Parchet precum și O.N.G.uri -in vederea derulării unor proiecte de asistență socială;
 4. Întocmește, verifică,emite dispoziții și reevaluează în termenul stabilit de lege, dosarele privind acordarea venitului minim garantat;
 5. Comunică în termenul prevăzut de lege dispozițiile privind acordarea venitului minim garantat;
 6. Întocmește, verifică,emite dispoziții și reevaluează în termenul stabilit de lege, dosarele privind acordarea alocației pentru susținerea familiei ;
 7. Comunică în termenul prevăzut de lege dispozițiile privind acordarea alocației pentru susținerea familiei;
 8. Efectuează anchete sociale, în termenul prevăzut de lege și ține legătura cu beneficiarii și familiile acestora;
 9. Ține legătura cu Inspectoratul Teritorial de Muncă, A.J.P.I.S. Ilfov precum și cu alte instituții care pot oferi informații necesare stabilirii și menținerii dreptului la alocație susținere familie și venit minim garantat;
 10. 1
 11. Efectuează anchete sociale la solicitarea instituțiilor abilitate , privind persoanele cu handicap ;
 12. Răspunde de activitățile de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei;
 13. Colaborează cu Direcția de Impozite și Taxe Locale, privind evidența bunurilor deținute de către solicitanții , respectiv beneficiarii de venit minim garantat și alocație susținere familie;
 14. Ține evidența cererilor pentru acordarea ajutoarelor de urgență și ajutoarelor de deces, efectuează anchete sociale și emite dispozițiile de acordare a acestor ajutoare și înaintează documentele de plată către Serviciul Contabilitate, Salarizare și Serviciul Financiar-Buget;
 15. Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum si de păstrarea secretului datelor și informațiilor cu caracter confidențial deținute sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu;
 16. Răspunde de realizarea la timp a atribuțiilor ce-i revin , conform prevederilor legale, programelor aprobate sau dispuse de conducerea instituției;
 17. Semnalează conducerii instituției orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunostință în timpul îndeplinirii sarcinilor;
 18. Efectuează anchete sociale de monitorizare a asistenților personali și anchete sociale pentru persoanele cu handicap;
 19. Monitorizează copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate;
 20. Intervine , în caz de urgență și însoțeste victimele violenței domestice precum și agresorii în centre, respectiv adăposturi de noapte;
 21. Asigură și participă la organizarea, dezvoltarea și implimentarea continuă a sistemului de control intern managerial;
 22. Participă la elaborarea și actualizarea procedurilor operaționale cu care lucrează.
 23. Are obligația să sprijine la implementarea controlului intern, prin asigurarea unui comportament cooperant;
 24. Efectuează activități pe linie de autoritate tutelară;
 25. Primește și verifică documentația privind dosarele de alocație de stat și indemnizație creștere copil;
 26. Respectă și aplică legislația în vigoare.

Afișat astăzi 08.11.2022 ora 15:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Direcției de Asistență Socială

Anunțul nr. 67038/06.12.2022

Având în vedere prevederile art.40, alin.(1), lit.a) şi art.50 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăInstituția publicăRezultatul selecției dosarelor
165673Inspector, clasa I, grad profesional principalPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 12.12.2022, ora 11:00, la sediul Primăriei orașului Popești – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A, judeţul Ilfov.
Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești – Leordeni, judeţul Ilfov.

Afișat astăzi 06.12.2022 ora 14:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

Rezultatul probei scrise al concursului de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primariei orașului Popești Leordeni în data de 12.12.2022 în cadrul Direcției de Asistență Socială

Anunțul nr. 68101/12.12.2022

Având în vedere prevederile art.62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise :

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
1.65673 Inspector, clasa I, grad profesional principal76,00ADMIS

Candidații declarați admiși vor susţine interviul în 5 (cinci) zile lucratoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olte-niței, nr.31A.
Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti - Leordeni.

Afișat astăzi 12.12.2022 ora 14:45 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

Rezultatul interviului la concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primăriei orașului Popești – Leordeni Direcției de Asistență Socială

Anunțul nr. 68198/12.12.2022

Având în vedere prevederile art.62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului României nr.611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiFuncţia publicăPunctajul interviuluiRezultatul interviului
1.65673Inspector clasa I grad profesional principal80,00ADMIS

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti - Leordeni.

Afișat astăzi 12.12.2022 ora 15:30 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

Centralizatorul rezultatelor concursului de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primăriei orașului Popești – Leordeni - Direcția de Asistență Socială

Anunțul nr. 68486/13.12.2022

Având în vedere prevederile art.62 alin.(2) și alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatului (număr de identificare)Punctaj proba scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultatul final
16567376,0080,00156,00ADMIS

Afișat astăzi 13.12.2022 ora 15:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro