12.04.2023 – Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară

Anunț 12609/07.03.2023

Primăria oraşului Popeşti - Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti - Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară, după cum urmează:

 • 1 post de inspector clasa I grad profesional asistent.

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite sunt: proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 12.04.2023, ora 11:00, iar interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
Data și ora desfășurării interviului se va afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei oraşului Popeşti – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și prevederilor Hotărârii nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Condiţii de participare la concursul pentru ocuparea postului de inspector clasa I grad profesional asistent:
candidaţii trebuie să fi absolvit studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcţiei publice.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției www.ppl.ro secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 07.03.2023 (data publicării anunțului) – 27.03.2023, la sediul instituţiei din Piața Sf. Maria, nr.1, Popești – Leordeni, jud. Ilfov- Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.(1) lit.a) – lit.g) lit.i) și lit.j) din HGR nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
Persoana de contact: d-na. Stoian Alexandra Elena inspector - Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT. Tel. 031.131.34.04, fax 0374/40.88.22, mail: resurseumane@ppl.ro.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de recrutare organizat în cadrul Serviciului Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară

 1. Constituția României- republicată;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
 6. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

TEMATICA pentru concursul de recrutare organizat în cadrul Serviciului Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară

 1. Constituția României - Titlul II - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
 2. OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ - Titlul I și V ale părții a III-a - Principii specifice aplicabile administraţiei publice locale, Autorităţile administraţiei publice locale, Titlul I și II ale părții a VI-a - Dispoziţii generale, Statutul funcţionarilor publici 
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare - Norme privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați - Egalitatea de șanse și tratament. Definiții în această materie. Egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați în domeniul muncii. Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei;
 5. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor - modul de exercitare de către cetăţeni a dreptului de a adresa autorităţilor şi instituţiilor publice petiţii formulate în nume propriu, precum şi modul de soluţionare a acestora
 6. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public - Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public – Capitolul II.

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

ATRIBUȚIILE STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI POSTULUI

Inspector clasa I grad profesional asistent.

 1. Transmite materiale de ședință pentru consilierii locali;
 2. Participă, la nevoie, la ședințele Consiliului Local, efectuează apelul nominal și ține evidența participării consilierilor la ședințele Consiliului Local;
 3. Întocmește rapoarte de specialitate, referate, informări necesare ale elaborării unor acte administrative, precum și proiecte de acte administrative;
 4. Actualizează permanent, pe site-ul instituției, hotărârile adoptate de Consiliul Local și dispozițiile primarului;
 5. Întocmește și ține evidența dosarelor speciale ale ședintelor Consiliului Local, respectiv numerotarea, semnarea, sigilarea, arhivarea și păstrarea acestora;
 6. Întocmește și ține evidența dosarelor speciale cu dispozițiile primarului, respectiv numerotarea, semnarea, sigilarea și păstrarea acestora;
 7. Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al primarului, autorităților și instituțiilor aflate sub autoritatea Consiliului Local în activitatea acestora de elaborare și redactare a proiectelor de hotărâri și a dispozițiilor primarului;
 8. Participă la elaborarea și redactarea proiectelor de hotărâri și dispozițiilor de primar în domeniile aflate în responsabilitatea serviciului;
 9. Participă la acțiunile organizatorice pentru desfășurarea alegerilor generale și parțiale pentru alegerea Președintelui României, a membrilor Parlamentului României, a membrilor Parlamentului European, a președintelui Consiliului Județean, a primarilor și a membrilor Consiliului Județean și Local.
 10. Întocmeşte dispoziţii pentru minori şi interzişi judecătoreşti la solicitarea notarilor publici;
 11. Efectuează anchete psihosociale coform art. 229 al. 2 lit. b din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil și întocmește rapoarte de anchetă;
 12. Efectuează anchete psihosociale la solicitarea notarilor publici conform art. 75 Cod Civil și întocmește rapoarte de anchetă;
 13. Participă, la nevoie, împreună cu specialiști, la efectuarea de anchete sociale în vederea întocmirii expertizei psihiatrice a minorului;
 14. Efectuează, conform legii, anchete sociale în vederea instituirii tutelei pentru minori și întocmește rapoarte de anchetă;
 15. Efectuează anchete sociale pentru a se stabili dacă o persoană îndeplinește condițiile pentru a putea fi numită tutore și înmtocmește rapoarte de anchetă;
 16. Efectuează, conform legii, anchete sociale la domiciliul condamnaților care au solicitat întreruperea pedepsei și întocmește rapoarte de anchetă;
 17. Efectuează anchete sociale pentru persoanele pentru care s-a cerut punerea sub interdicție și întocmește rapoarte de anchetă;
 18. Efectuează anchete sociale la domiciliul interzișilor judecătorești care sunt instituționalizați în vederea integrării acestora în familie și întocmește rapoarte de anchetă;
 19. Contribuie la respectarea disciplinei și asigurarea unui unui climat de muncă corespunzător.
 20. Păstrează secretul de serviciu, precum și confidențialitatea datelor și informațiilor cu caracter personal deținute sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu;
 21. Propune actualizarea permanentă a procedurile pentru îmbunătățirea activității serviciului;
 22. Participă la activitatea comisiilor în care este membru prin dispoziții de primar;
 23. Arhivează documentele întregului serviciu și ține evidența documentelor în conformitate cu prevederile Legii nr. 16/1996 - Legea Arhivelor Naționale;
 24. Soluționează cererile, sesizările și petițiile în conformitate cu prevederile OG nr. 27/2002 – privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
 25. Întocmește rapoartele anuale în condițiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
 26. Asigură primirea, verificarea și avizarea documentației depuse pentru declanșarea procedurilor legale pentru vânzarea terenurilor conform prevederilor Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării/cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan;
 27. Primește, verifică și avizează documentația depusă în vederea eliberării acordului și autorizației de funcționare pentru agenții economici de pe raza orașului Popești-Leordeni.
 28. Cunoaște și aplică ROI și ROF atât în cadrul serviciului cât și în cadrul întregului aparat de specialitate al primarului și propune șefului de serviciu noi proceduri operaționale și de sistem pentru optimizarea activităților;
 29. Respectă și aplică prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Admistrativ;
 30. Respectă și aplică procedurile Sistemului de Control Intern Managerial și propune spre analiză șefului de serviciu elemente noi de implementare și dezvoltare a acestuia;
 31. Informează şeful serviciului cu privire la rezultatele verificărilor şi altor acţiuni derulate în cadrul serviciului pentru implementarea Sistemului de Control Intern Managerial;
 32. Respectă și aplică prevederile Codului etic al funcționarului public din primărie;
 33. Respectă normele privind Securitatea și Sănătatea Muncii și cele privind Situațiile de Urgență;
 34. Respectă și aplică N.T.S.M. și P.S.I. la locul de muncă;
 35. Respectă prevederile Legii 190/2018 de punere în aplicare a Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;
 36. Participă la instruirile periodice desfășurate la locul de muncă;
 37. Realizează la timp sarcinile și atribuțiile ce-i revin, conform prevederilor legale, programelor aprobate sau dispuse de conducerea primăriei;
 38. Îndeplinește orice alte sarcini date de către șeful ierarhic superior, sarcini care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectivele și atribuțiile serviciului;
 39. Respectă și aplică legislația în vigoare.

Afișat astăzi 07.03.2023 ora 16:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.