10.11.2022 – Concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni

Anunțul nr. 54955/11.10.2022

Primăria oraşului Popeşti - Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti - Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești - Leordeni, după cum urmează:

 • Inspector clasa I grad profesional superior – Compartiment Relații cu Asociațiile de Proprietari.

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite sunt: proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 10.11.2022, ora 11:00, iar interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
Data și ora desfășurării interviului se va afișa odată cu rezultatele probei scrise.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei oraşului Popeşti – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.

Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ și prevederilor Hotărârii nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.

Condiţii de participare la concurs:
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 479 alin.(1) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele de concurs trebuie să conțină documentele prevăzute la art.127 alin.(1) din HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind aprobarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției www.ppl.ro secțiunea Resurse umane, respectiv în perioada 11.10.2022 (data publicării anunțului) – 31.10.2022, la sediul instituţiei din Piața Sf. Maria, nr.1, Popești – Leordeni, jud. Ilfov- Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT.

Persoana de contact: d-na. Stoian Alexandra Elena inspector - Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT.
Tel. 0374/40.88.19 interior 107, fax 0374/40.88.22, mail: resurseumane@ppl.ro

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Compartimentului Relații cu Asociațiile de Proprietari

 1. Constituția României;
 2. Titlul I și II ale părții a VI – a, Titlul I și V (capitolul IV) ale părții a III - a din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ;
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. Legea nr.196/2018, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;
 6. Legea nr.114/1996 - Legea locuinței;
 7. HGR nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996;
 8. OG nr.27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
 9. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;
 10. Ordinul nr.1058/2019, privind aprobarea conținutului – cadru al ststutului asociației de proprietari și al regulamentului condominiului;
 11. OG nr.2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor.

TEMATICA pentru concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Compartimentului Relații cu Asociațiile de Proprietari

 1. Constituția României;
 2. Titlul I și II ale părții a VI – a, Titlul I și V (capitolul IV) ale părții a III - a din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ;
 3. O.G nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 5. Legea nr.196/2018, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;
 6. Legea nr.114/1996 - Legea locuinței;
 7. HGR nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996;
 8. OG nr.27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
 9. Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public; Cap.I și II
 10. Ordinul nr.1058/2019, privind aprobarea conținutului – cadru al ststutului asociației de proprietari și al regulamentului condominiului; Cap. . IV, V, VI, VII și X
 11. OG nr.2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor. Cap.I, II și III

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

ATRIBUȚIILE STABILITE ÎN FIȘA POSTULUI POSTULUI

 1. Întocmește răspunsuri, în cadrul termenelor legale, pentru solicitările/ petițiile repartizate, urmărind expedierea lor în bune condiții;
 2. Ține evidența documentelor primite și expediate de la nivelul compartimentului;
 3. Păstrează în bune condiții arhiva cu documentațiile create.
 4. Oferă, la cerere, puncte de vedere, clarificări și îndrumări, pe baza cadrului legal existent;
 5. Monitorizează consumul utilităților publice al instituțiilor publice și al unităților școlare
 6. În cazul în care sunt constatate nereguli, în urma unui control, se vor anunța organele abilitate pentru luarea măsurilor necesare;
 7. Eliberează, la cerere, documentele solicitate de petenți
 8. Îndeplinește orice alte atribuții date de către șeful ierarhic superior, care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile serviciului.
 9. Întocmește contractele de închiriere și reactualizarea chiriilor pentru fondul locativ;
 10. Întocmește, asigură și actualizează evidența imobilelor și a terenurilor aflate în proprietatea UAT Popești-Leordeni;
 11. Participă la inventarierea bunurilor ce alcătuiesc domeniul public și privat al orașului ori de câte ori este necesar;
 12. Asigură evidența bunurilor din domeniul public/privat al orașului, transmite în administrare diverselor instituții de interes local și întocmește documentația necesară atunci când intervin schimbări;
 13. Furnizează informații cu privire la regimul juridic pentru bunurile despre care se solicită informații, conform cu evidențele deținute;
 14. Comunică Direcției contabilitate toate datele necesare ca urmare a modificărilor survenite în structura sau natura patrimoniului pentru a fi consemnate în fișele contabile ale bunurilor;
 15. Participă în cadrul comisiei de casare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, la întocmirea formalităților de scoatere din funcțiune a bunurilor casate, cu respectarea legislației în vigoare;
 16. Preocuparea permanentă și susținută de a implementa și dezvolta SCIM, conform prevederilor legale în vigoare;
 17. Actualizarea/reevaluarea obiectivelor ori de câte ori constată modificarea ipotezelor/ premiselor care au stat la baza fixării obiectivelor ca urmare a transformării mediului intern/extern;
 18. Atribuții în elaborarea și actualizarea procedurilor operaționale și de sistem.
 19. Își asumă de asemenea, întreaga răspundere pentru gestionarea documentelor primite și elaborate de la și către cei în drept (și transmise spre soluționare) și, în egală măsură, pentru exactitatea datelor înscrise în răspunsurile la aceste documente;
 20. Răspunde disciplinar, material sau contravențional – după caz - pentru neexecutarea întocmai a atribuțiilor de serviciu;
 21. Are obligația să păstreze secretul de serviciu, precum și confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia la cunoștință în exercitarea funcției publice, în condițiile legii, cu excepția informațiilor de interes public;
 22. Are obligația să participe la instruirea la locul de muncă, în conformitate cu materialele de instruire puse la dispoziție de Serviciul intern de prevenire și protecție, și cu prevederile legale în vigoare;
 23. Are obligația să respecte prevederile procedurilor și regulamentelor interne de lucru și instrucțiunile de folosire și întreținere a echipamentelor tehnice de la locul de muncă, precum și regulilor de securitate și sănătate în muncă în vederea prevenirii accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale;
 24. Va adopta o ținută morală și vestimentară sobră și decentă atât în relațiile cu colegii de serviciu, cât și în relațiile cu publicul.
 25. Are obligația să asigure funcționarea optimă a echipamentelor tehnice la locul de muncă, pentru eliminarea riscurilor de accidentare, să se asigure că executarea intervențiilor de natură tehnică la echipamentele tehnice se realizează cu personal propriu sau extern autorizat;
 26. Anual sau ori de câte ori este necesar participă la instruiri interne/ externe (cursuri, programe) în domeniul calității și asigură diseminarea informațiilor în domeniul calității la nivelul serviciului în care își desfășoară activitatea.
 27. Respectă întocmai politica și instrucțiunile aplicabile în domeniul utilizării echipamentelor informatice;
 28. Înștiințează de urgență șeful ierarhic superior sau Compartimentul IT la observarea unui incident de securitate sau a unui comportament diferit față de cel normal al sistemului informatic.
 29. Cunoaște și aplică Regulamentul Intern și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale compartimentului;
 30. Respectă și aplică prevederile Codului etic al funcționarului public din Primăria orașului Popești – Leordeni;
 31. Informează șeful ierarhic cu privire la rezultatele verificărilor și altor acțiuni derulate în cadrul serviciului pentru implementarea Sistemului de Control Intern/ Managerial.
 32. În cazul producerii unui accident de muncă, să acorde imediat primul ajutor personalului accidentat și să pună în aplicare de îndată procedurile interne în caz de accident de muncă, să anunțe de îndată conducerea și serviciul intern de prevenire și protecție, cu asigurarea de măsuri prin care să nu fie modificată starea de fapt până la cercetarea accidentului, după caz.
 33. Se interzice dezvăluirea parolelor de acces la sistemul informatic sau la aplicațiile software, altor persoane, acestea fiind individuale;

Afișat azi 11.10.2022 ora 09:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din Piața Sfânta Maria, nr.1

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Compartimentului Relații cu Asociațiile de Proprietari

Anunțul nr. 59928/02.11.2022

Având în vedere prevederile art.40, alin.(1), lit.a) şi art.50 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăInstituția publicăRezultatul selecției dosarelor
158024Inspector, clasa I, grad profesional superiorPrimăria orașului Popești - LeordeniADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 10.11.2022, ora 11:00, la sediul Primăriei orașului Popești – Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A, judeţul Ilfov.
Candidaţii, în cazul în care sunt nemulţumiţi de rezultatele obţinute, pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei orașului Popești – Leordeni, judeţul Ilfov.

Afișat astăzi 02.11.2022 ora 11:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro

Rezultatul probei scrise al concursului de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primariei orașului Popești Leordeni în data de 10.11.2022

Anunțul nr. 62021/10.11.2022

Având în vedere prevederile art.62 alin(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al probei scrise:

Nr. crt.Numele și prenumele candidatuluiFuncția publicăPunctajul probei scriseRezultatul probei scrise
158024Inspector, clasa I, grad profesional superior79.16ADMIS

Candidații declarați admiși vor susţine interviul în 5 (cinci) zile lucratoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr.31A.
Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti - Leordeni.

Afișat astăzi 10.11.2022 ora 14:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

Rezultatul interviului la concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primăriei orașului Popești – Leordeni Compartimentului Relații cu Asociațiile de Proprietari

Anunțul nr. 62096/10.11.2022

Având în vedere prevederile art.62 alin.(3) din Hotărârea Guvernului României nr.611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatuluiFuncţia publicăPunctajul interviuluiRezultatul interviului
158024Inspector clasa I grad profesional superior87,33ADMIS

Candidații în cazul în care sunt nemulţumiți de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la afişare, conform art.63 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, doamna Stoian Alexandra Elena, inspector în cadrul Primăriei oraşului Popeşti - Leordeni.

Afișat astăzi 10.11.2022 ora 15:30 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro.

Centralizatorul rezultatelor concursului de promovare în grad profesional organizat în cadrul Primăriei orașului Popești – Leordeni Compartiment Relații cu Asociațiile de Proprietari

Anunțul nr. 62119/10.11.2022

Având în vedere prevederile art.62 alin.(2) și alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

Nr. crt.Numele şi prenumele candidatului (număr de identificare)Punctaj proba scrisăPunctaj interviuPunctaj finalRezultatul final
15802479,1687,33166.49ADMIS

Afișat astăzi 10.11.2022 ora 16:00 la sediul Primăriei orașului Popești - Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A și pe site-ul Primăriei orașului Popești – Leordeni, www.ppl.ro