12.10.2021 – Concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni

Publicat în data de 9.09.2021

Primăria oraşului Popeşti - Leordeni, cu sediul în oraşul Popeşti - Leordeni, Piaţa Sf. Maria, nr.1, judeţul Ilfov organizează concurs de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni, după cum urmează:

 • Inspector clasa I grad profesional principal – Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor;
 • Inspector clasa I grad profesional principal – Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor – Compartiment Stare Civilă.

Durata timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele stabilite sunt: proba scrisă şi interviul.

Proba scrisă se va organiza în data de 12.10.2021, ora 11:00.

Ambele probe se vor susţine la sediul Primăriei oraşului Popeşti-Leordeni din șos. Olteniței, nr. 31A.

Condiţii de participare la concurs:

 • Candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 479 alin.(1) lit.a), c) și d) din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele de concurs trebuie să conțină documentele prevăzute la art.127 alin.(1) lit.a)-c) și lit.e) din HGR nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele de concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a instituției www.ppl.ro secțiunea Resurse Umane, respectiv în perioada 09.09.2021 (data publicării anunțului) – 28.09.2021 la Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT din Piața Sf. Maria, nr.1, e-mail resurseumane@ppl.ro.
Persoană de contact dna Stoian Alexandra Elena inspector - Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT. Tel 0374.40.88.19 int.107 Fax 0374.40.88.22

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de evidență a Persoanelor

 • 1. Constituția României, republicată;
 • 2. Titlul I și II ale părții a VI – a, Titlul I și V (capitolul IV) ale părții a III - a din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ;
 • 3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 • 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 • 5. OUG 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
 • 6. Hotărârea nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil;
 • 7. Ordonanța de urgență nr. 82/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor menmbre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rezidenți în România;
 • 8. Ordonanţa de urgenţă nr. 33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
 • 9. Hotărârea nr. 801/2016 pentru stabilirea procedurilor de colectare şi ştergere a datelor persoanelor cu identitate declarată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă şi evidenţa persoanelor; 
 • 10. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

TEMATICA pentru concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de evidență a Persoanelor

 • 1. Constituția României, republicată;
 • 2. Titlul I și II ale părții a VI – a, Titlul I și V (capitolul IV) ale părții a III - a din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ;
 • 3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 • 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 • 5. OUG 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, Capitolul II, Capitolul III și Capitolul IV;
 • 6. Hotărârea nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil;
 • 7. Ordonanța de urgență nr. 82/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind evidența persoanelor, actele de identitate ale cetățenilor români, precum și actele de rezidență ale cetățenilor statelor menmbre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European rezidenți în România, Capitolul II;
 • 8. Ordonanţa de urgenţă nr. 33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români;
 • 9. Hotărârea nr. 801/2016 pentru stabilirea procedurilor de colectare şi ştergere a datelor persoanelor cu identitate declarată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă şi evidenţa persoanelor; 
 • 10. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), Capitolul II, Capitolul III și Capitolul VI.

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Atribuțiile stabilite în fișa postului

 • 1. Desfășoară activitatea de eliberare a actelor de identitate, sens în care primește, analizează și soluționează cererile pentru eliberarea cărților de identitate și a cărților de identitate provizorii, precum și pentru înscrierea mențiunii de stabilire a reședinței, în conformitate cu prevederile legale în vigoare (Hotărârea Guvernului nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a dsipozițiilor Ordonanței de Urgență a guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil; Legea 252/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează evidența persoanelor, eliberarea actelor de identitate și activitatea serviciilor publice comunitare de evidența persoanelor) și înmânează persoanelor fizice documentele solicitate;
 • 2. La momentul înmânării noului act de identitate, cărțile de identitate simple și cărțile de identitate provizorii se anulează prin tăierea colțului astfel încât să fie cuprins numărul documentului, iar cărțile electronice de identitate și prin deteriorarea suportului de stocare.(2)Buletinele de identitate se anulează prin decuparea colțului uneia dintre cele două coperte care să cuprindă seria și numărul documentului.(3)Colțurile actelor de identitate se distrug prin proceduri care să facă imposibilă distingerea oricărei categorii de date de pe acestea.(4)Distrugerea colțurilor actelor de identitate se realizează la începutul fiecărei luni din semestru, pentru semestrul anterior, de către o comisie desemnată de șeful S.P.C.E.P.
 • 3. De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare, completează în sistem informatic cererea de emitere a cărții de identitate simple și cărții electronice de identitate, ce conține datele de identificare din R.N.E.P., completate, după caz, cu cele noi, și o prezintă solicitantului pentru verificarea datelor înscrise și semnarea acesteia și aplică procedura de activare a suportului de stocare electronică;
 • 4. Primește și soluționează cererile de eliberare a actelor de identitate pentru persoanele care își schimbă domiciliul din străinătate în România sau dobândesc cetățenia română conform normelor și instrucțiunilor în vigoare;
 • 5. Primește și soluționează cererile pentru eliberarea actelor de identitate ale persoanelor internate în unități sanitare și de protecție socială, precum și ale celor aflate în locurile de reținere și de arest preventiv din cadrul unităților de poliție sau în penitenciar din zona de responsabilitatea și înmânează documente solicitate;
 • 6. Primește și eliberează la cererea persoanelor plecate temporar în străinătate, acte de identitate care se pot face pe bază de procură specială obținută de la misiunilor diplomatice și oficiile consulare ale României din statele respective.
 • 7. Desfășoară activități de primire a petițiilor și a tuturor cererilor, reglementate de Legea 544/2001 actualizată în 2016;
 • 8. Răspunde de corectitudinea datelor preluate din documentele primare și înscrise în formularele necesare eliberării actelor de identitate și stabilirii reședinței, precum și de preluarea corectă a comunicărilor autorităților publice prevăzute de lege;
 • 9. Răspunde de înregistrarea lucrărilor precum și de înmânarea actelor de identitate titularilor care au solicitat eliberarea acestora;
 • 10. Verifică dacă fizionomia solicitantului corespunde cu fotografia din actul de identitate prezentat sau din alt document emis de instituții sau autorități publice (pașaport, permis de conducere, livret militar, legitimație de serviciu, diplomă de absolvire a unei instituții de învățământ), sau după caz, cu imaginea solicitantului înregistrată în R.N.E.P.;
 • 11. Verifică documentele prezentate și corectitudinea datelor înscrise de solicitant pe Cererea pentru eliberarea actului de identitate, certificând pentru conformitate copiile documentelor prezentate, prin înscrierea mențiunii „ conform cu originalul “, datează, semnează și restituie originalele;
 • 12. Prezintă șefului SPCLEP, sau persoanei desemnate de aceasta cererea și documentele depuse, pentru avizare;
 • 13. Completează Registrul privind cererile pentru eliberarea actelor de identitate și pentru stabilirea reședinței, la rubrica seria și numărul actului de identitate eliberat;
 • 14. Eliberează actele de identitate solicitantului, care semnează de primire pe Cererea pentru eliberarea actului de identitate, completează cererile de eliberare a actelor de identitate pe verso, la rubricile corespunzătoare fiecărei activități desfășurate;
 • 15. Efectuează acțiuni cu stația mobilă pentru punerea în legalitate a persoanelor netransportabile;
 • 16. Prelucrează fotografiile care au fost preluate cu stația foto mobilă și echipamentele foto digitale;
 • 17. Efectuează scanări ale fotografiilor persoanelor aflate în străinătate, pe bază de procură specială, în vederea producerii cărțiilor de identitate;
 • 18. Efectuează activitați specifice conform Instrucţiunilor pentru verificarea persoanelor care nu au solicitat eliberarea actelor de identitate în termenele prevăzute de lege cât și operarea în baza de date a informațiilor rezultate din verificările în teren ale structurilor de poliție;
 • 19. Efectuează toate demersurile legale pentru punerea în legalitate a persoanelor care figurează ca restante pe linie de evidență a persoanelor;
 • 20. Soluționează cererile de eliberare a cărțiilor de identitate provizorii persoanelor interesate, completează rubricile respective, precum și termenul de valabilitate solicitat de persoană, fără să depăsească 1 an, conform prevederilor legale, ține gestiunea carnetelor cu cărți de identitate provizorii și întocmește procesul lunar pentru gestiunea acestora, operează în baza de date locală datele din documentele primite la ghișeu pentru cărțile de identitate provizorii;
 • 21. De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare, cartea de identitate provizorie se emite în sistem informatizat, în format ID1, la nivelul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor .
 • 22. în situația în care, temporar, nu se pot prelua datele biometrice, se eliberează carte de identitate provizorie pe baza documentelor necesare pentru eliberarea cărții de identitate simple/cărții electronice de identitate solicitate în cazurile prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a),b), e)-j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • 23. Operează mențiuni în R.N.E.P privind statutul civil al persoanei în baza comunicărilor primite de la instituții ( căsătorii, divorțuri, decese, formularele E 401, 544) ;
 • 24. Colaborează cu formațiunile de poliție, organizând în comun acțiuni și controale la locurile de cazare în comun, hoteluri, moteluri, camping-uri și alte unități de cazare turistică, în vederea identificării persoanelor nepuse în legalitate pe linie de evidență a persoanei, precum și celor urmărite în temeiul legii, precum și cu poliția locală potrivit atribuțiilor ce le revin pe linie de evidență a persoanelor;
 • 25. Actualizează, utilizează și valorifică Registrul Național de Evidență a Persoanelor pentru persoanele care au domiciliul sau reședința în raza de competență teritorială a serviciului;
 • 26. Actualizează Registrul Național de Evidență a Persoanelor cu datele înscrise în comunicările autorităților publice prevăzute de lege;
 • 27. Răspunde de depistarea, predarea către instituțiile abilitate și raportarea persoanelor date în urmărire întâlnite cu ocazia desfășurării activității specifice;
 • 28. Întocmește situații statistice pentru activități desfășurate lunar, trimestrial și anual în funcție de solicitările cerute prin instrucțiuni.
 • 29. Ridică, pe bază de delegație, de la B.J.A.B.D.E.P Ilfov loturile conținând cărțile de identitate produse;
 • 30. Organizează, asigură conservarea și utilizează, în procesul muncii, evidențele locale manuale;
 • 31. Eliberează la cererea autorităților publice sau persoanelor fizice cu respectarea prevederilor Legii nr. 679/2016, pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 • 32. Asigură colaborarea și schimbul permanent de informații cu unitățile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative și de calitate a sarcinilor comune ce le revin, în temeiul legii;
 • 33. Acordă sprijin în vederea identificării operative a persoanelor internate în unități sanitare și de protecție socială, ce nu posedă asupra lor acte de identitate;
 • 34. Asigură protecția datelor cu caracter personal și informațiilor gestionate și ia măsuri de prevenire a scurgerii de informații clasificate și secret de serviciu;
 • 35. Are drept de acces la date cu caracter personal, conform Legii nr. 679/2016, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 • 36. Asigură securitatea tuturor documentelor în cadrul serviciului, conform reglementărilor legale;
 • 37. Are acces la informațiile clasificate-clasa secret de serviciu, asigurând păstrarea confidențialității și exploatarea acestora cu respectarea strictă a dispozițiilor legale în materie;
 • 38. Răspunde de activitățile de selecţionare, creare, folosire, gestionare şi păstrare a arhivei specifice, conform normelor arhivistice în vigoare.
 • 39. Furnizează în condițiile legii, la solicitarea autorităților și instituțiilor publice centrale, județene și locale, agenților economici ori a cetățenilor, datele de identificare și de adresă a persoanei;
 • 40. Constată contravenţiile şi aplică sancţiuni în condiţiile legii;
 • 41. Operează corecții asupra neconcordanțelor înregistrate în R.N.E.P constatate cu ocazia unor verificări sau semnalate de alți utilizatori;
 • 42. Organizează, asigură conservarea și utilizează, în procesul muncii, evidențele locale manuale;
 • 43. Sesizează dispariția, în alb, a tipizatelor înseriate pe linie de evidență a persoanelor și raportează dispariția acestora pe cale ierarhică;
 • 44. Preia în R.N.E.P. datele privind persoana fizică, in baza comunicărilor nominale pentru născuții vii, cetățeni români;
 • 45. Operează în R.N.E.P . data înmânării cărții de identitate;
 • 46. Face parte din comisia de inventariere a rebuturilor de cărți de identitate;
 • 47. Face parte din comisia de distrugere a cărților de identitate și a cărților de alegător, conform legii;
 • 48. Îndeplineste și alte atribuții specifice activității de evidență a persoanelor, reglementate prin acte normative;
 • 49. Execută și alte sarcini în legătură cu atribuțiile postului, dispuse de conducerea serviciului, răspunde de aplicarea întocmai a prevederilor legale, a ordinelor și instrucţiunilor care reglementează activitatea de evidență a persoanelor;
 • 50. Asigură și participă la organizarea, dezvoltarea și implementarea continuă a sistemului de control intern managerial.
 • 51. Participă la elaborarea și actualizarea procedurilor operaționale cu care lucrează.
 • 52. Are obligația să sprijine implementarea controlului intern, prin asigurarea unui comportament cooperant.
 • 53. Are obligația de a purta ecuson de reprezentare când desfăsoară activitatea de lucru cu publicul;
 • 54. Are obligația de a deține mapa individuală de pregătire profesională (acte normative, ordine, dispoziții, proceduri de lucru etc) ;
 • 55. Să respecte programul de lucru conform regulamentului de ordine interioară;
 • 56. Are obligația de a respecta normele securității și sănătății muncii, conform Legii, nr. 319/2006 modificată și actualizată în 2019, H.G. nr. 1425/2006 actualizată în 2016 prin HG 767/2016;
 • 57. Salariatul este direct răspunzător în cazul producerii unor accidente, ca urmare a unor acțiuni voluntare;
 • 58. Respectă normele P.S.I conform Legii nr. 307/2006 republicată și modificată în 2016 și actualizată prin Legea 156/2018 și Legea nr.170/2015 privind aprobarea Ordonanței de Urgență, nr. 89/2014;
 • 59. Respectă normele și îndatoririle prevăzute în O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ.
 • 60. Cunoașterea legislației în vigoare, aplicabilă activităților desfășurate în cadrul sarcinilor de serviciu;
 • 61. Răspunde personal de nerespectarea sarcinilor și atribuțiilor ce îi revin conform fișei postului, nerezolvarea în termen a lucrărilor atribuite și pentru încălcarea legii sau a reglementărilor în vigoare.
 • 62. Colaborează cu autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes public, centrale şi locale, precum şi serviciile descentralizate ale autorităţilor publice centrale în scopul obţinerii de informaţii necesare domeniului de activitate precum şi de identificare a persoanei.
 • 63. Asigură aplicarea şi utilizarea procedurilor, tehnicilor, documentelor şi situaţiilor (statistice si centralizatoare) specifice domeniului de activitate;
 • 64. Gestionează şi asigură, până la predarea dosarelor fiscale la arhivă, arhivarea acestora în condiţiile legii;
 • 65. Îşi asumă de asemenea, întreaga răspundere pentru gestionarea documentelor primite şi elaborate de la şi către cei în drept (și transmise spre soluționare) şi, în egală măsură, pentru exactitatea datelor înscrise în răspunsurile la aceste documente;
 • 66. Se obligă să respecte cu stricteţe şi convingere, programul de lucru zilnic precum și programul de lucru cu publicul;
 • 67. Răspunde disciplinar, material sau contravenţional – după caz - pentru neexecutarea întocmai a atribuţiilor de serviciu;
 • 68. Are relaţii de colaborare, în sistem de echipă, cu ceilalţi inspectori din cadrul serviciului, precum şi cu toţi angajaţii Primăriei / Direcției / serviciului / compartimentului;
 • 69. Va adopta o ţinută morală şi vestimentară sobră şi decentă atât în relaţiile cu colegii de serviciu, cât şi în relaţiile cu publicul.
 • 70. Respectă termenele de răspuns la petițiile înregistrate în aplicația electronică scade în momentul soluționării lucrările din aplicație atașând documentul în format electronic.
 • 71. Propune documente tipizate specifice obiectului de activitate și proceduri de uz intern;
 • 72. Respectă procedurile de sistem, procedurile de lucru și procedurile operaționale aplicabile la nivelul instituției;
 • 73. Are obligaţia să păstreze secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia la cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;
 • 74. Are obligatia să semnaleze neregularitățile privind existenta unor posibile fraude, corupție sau orice altă activitate ce poate afecta în sens negativ interesele majore ale instituției;
 • 75. Are obligația să participe la instruirea la locul de muncă, în conformitate cu materialele de instruire puse la dispoziţie de Serviciul intern de prevenire şi protecţie, şi cu prevederile legale în vigoare;
 • 76. Are obligația să respecte locul de muncă şi să păstreze condiţii normale pentru postul de lucru, să își formeze deprinderi corecte de muncă și să aplice corect regulile de securitate şi sănătate în muncă, cu asigurarea unui nivel cât mai ridicat de securitate locul de muncă;
 • 77. Are obligația să asigure funcţionarea optimă a echipamentelor tehnice la locul de muncă, pentru eliminarea riscurilor de accidentare, să se asigure că executarea intervenţiilor de natură tehnică la echipamentele tehnice se realizează cu personal propriu sau extern autorizat;
 • 78. În cazul producerii unui accident de muncă, să acorde imediat primul ajutor personalului accidentat şi să pună în aplicare de îndată procedurile interne în caz de accident de muncă, să anunţe de îndată conducerea şi serviciul intern de prevenire şi protecţie, cu asigurarea de măsuri prin care să nu fie modificată starea de fapt până la cercetarea accidentului, după caz.
 • 79. Răspunde de corectitudinea şi veridicitatea informaţiilor transmise către superiorul ierarhic.
 • 80. Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecţiune în funcţionarea echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea;
 • 81. Răspunde de cunoşterea, însuşirea şi respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la acţiunile şi activităţile specific postului pe care îl ocupă.
 • 82. Răspunde personal de corectitudinea raportărilor, suportând măsuri disciplinare în caz de dezinformare.
 • 83. Este interzisă folosirea informaţiilor obţinute în cursul activităţii desăşurate, în scop personal sau într-o manieră care poate fi contrară legii.
 • 84. Respectă normele privind Securitatea şi Sănătatea Muncii şi din domeniul Situaţiilor de Urgenţă şi răspunde de însuşirea şi respectarea acestora de către întregul personal din subordine.
 • 85. Respectă întocmai politica şi instrucțiunile aplicabile în domeniul utilizării echipamentelor informatice;
 • 86. Raportează de îndată orice vulnerabilitate sau suspiciune sesizată în domeniul securităţii echipamentelor;
 • 87. Se interzice dezvăluirea parolelor de acces la sistemul informatic sau la aplicațiile software, altor persoane, acestea fiind individuale;
 • 88. Înștiințează de urgență seful ierarhic superior sau Compartimentul IT la observarea unui incident de securitate sau a unui comportament diferit față de cel normal al sistemului informatic.
 • 89. Cunoaște şi aplică Regulamentul Intern şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Primăriei / direcției / serviciului;
 • 90. Respectă şi aplică prevederile Codului etic al funcţionarului public din Primăria orașului Popești – Leordeni;
 • 91. Anual sau ori de câte ori este necesar participă la instruiri interne/ externe (cursuri, programe) în domeniul calităţii şi asigură diseminarea informaţiilor în domeniul calităţii la nivelul serviciului în care își desfășoară activitatea.
 • 92. Răspunde, în condiţiile legii, pentru respectarea N.T.S.M. şi P.S.I. la locul de muncă.

BIBLIOGRAFIA pentru concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de evidență a Persoanelor Compartiment Stare Civilă

 • 1. Constituția României, republicată;
 • 2. Titlul I și II ale părții a VI – a, Titlul I și V (capitolul IV) ale părții a III - a din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ;
 • 3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 • 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 • 5. Hotărârea nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor in materie de stare civilă;
 • 6. Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civila;
 • 7. Ordonanța nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;

TEMATICĂ pentru concursul de promovare în grad profesional organizat în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de evidență a Persoanelor Compartiment Stare Civilă

 • 1. Constituția României, republicată;
 • 2. Titlul I și II ale părții a VI – a, Titlul I și V (capitolul IV) ale părții a III - a din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ;
 • 3. O.G. nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 • 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
 • 5. Hotărârea nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor in materie de stare civilă, Capitolul I, Capitolul II Secțiunea a 2-a, Secțiunea a 3-a, Secțiunea a 4-a și Secțiunea a 5-a, Capitolul III și Capitolele V-IX ;
 • 6. Legea 119/1996 cu privire la actele de stare civila, Capitolele I-IV și Capitolul VII;
 • 7. Ordonanța nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;

*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

Atribuțiile stabilite în fișa postului

 • 1. Întocmește la cerere sau din oficiu și oficiează căsătorii în baza dispoziției primarului nr. 433/03.11.2020, acte de naștere, de căsătorie, de deces, în dublu exemplar și eliberează persoanelor fizice îndreptățite certificate doveditoare, privind actele și faptele de stare civilă înregistrate;
 • 2. Întocmește buletine statistice de naștere, de căsătorie și de deces in conformitate cu normele Institutului Național de Statistică, pe care le trimit, până la data de 5 ale lunii următoare înregistrarii, la Direcția Județenă de Statistică;
 • 3. Înscrie mențiuni pe marginea actelor de stare civilă aflate în păstrare și trimite comunicări de mențiuni pentru înscrierea în registrele de stare civilă exemplarul I sau, după caz, exemplarul II, în condițiile metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă;
 • 4. Eliberează, gratuit, la cererea autoritaților publice, extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, precum și fotocopii ale documentelor aflate in arhiva proprie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1996 republicată în 2014 a Arhivelor Naționale, precum și ale Legii nr. 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ;
 • 5. Eliberează, la cererea persoanelor fizice, dovezi privind înregistrarea unui act de stare civilă ; dovezile cuprind, dupa caz, precizări referitoare la mențiunile existente pe marginea actului de stare civilă;
 • 6. Trimite, structurilor de evidență a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor, la care este arondată unitatea administrativ-teritorială, în termen de 10 zile de la data întocmirii actului de stare civilă sau a modificărilor intervenite în statutul civil, comunicări nominale pentru născuții vii, cetățeni români, ori cu privire la modificările intervenite în statutul civil al cetățenilor români; actele de identitate ale persoanelor decedate ori declarațiile din care rezultă că persoanele decedate nu au avut act de identitate se trimit la structura de evidență a persoanelor din cadrul serviciului public comunitar local de evidență a persoanelor de la ultimul loc de domiciliu ;
 • 7. Trimite centrelor militare până la data de 5 a lunii următoare înregistrării decesului, documentul de evidență militară aflat asupra cetăţenilor;
 • 8. Comunică, în scris, Agenției de Plăți și Camerei Notarilor Publici în a cărei rază administrativă se află lista actualizată a actelor de deces întocmite;
 • 9. Primește și soluționează cererile pentru deschiderea procedurii succesorale și eliberează Anexa 24.
 • 10. Comunică sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum și oficiului de cadastru și publicitate imobiliară, în a cărei circumscriție teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu;
 • 11. Ia măsurile necesare păstrării registrelor și certificatelor de stare civilă în condiții, care să asigure evitarea deteriorării sau a dispariției acestora și asigură spațiul necesar destinat desfășurării activității de stare civilă;
 • 12. Atribuie codurile numerice personale, denumite în continuare C.N.P, din listele de coduri precalculate, pe care le păstrează și le arhivează în condiții de deplină securitate;
 • 13. Reconstituie registrele de stare civilă pierdute ori distruse-parțial sau total-prin copierea textului din exemplarul existent, certificând exactitatea datelor înscrise prin semnarea și aplicarea sigiliului și parafei;
 • 14. Primește cererile de schimbare a numelui pe cale administrativă și documentele prezentate în motivare, pentru a fi transmise, spre avizare Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Ilfov;
 • 15. Primește cererile de înscriere de mențiuni cu privire la modificările intervenite în străinătate, în statutul civil al persoanei, determinate de divorț, adopție, schimbare de nume și/sau prenume, precum și documentele ce susțin cererile respective, pe care le înaintează D.E.P.A.B.D., în vederea avizării înscrierii mențiunilor corespunzătoare sau, după caz, a emiterii aprobării.
 • 16. Primește și înregistrează cererile de adopție, întocmește un nou act de naștere și îl eliberează, transmite mențiunile corespunzătoare.
 • 17. Primește cererile de rectificare a actelor de stare civilă și efectuează verificări pentru stabilirea cu exactitate a erorilor depistate în cuprinsul actelor de stare civilă sau a mențiunilor înscrise pe acestea, întocmește documentația și referatul cu propunere de aprobare sau respingere și le înaintează S.P.C.E.P.Ilfov , pentru aviz prealabil, în vederea emiterii dispoziției de aprobare/respingere de rectificare de către primarul unității administrativ-teritoriale competente;
 • 18. Înaintează S.P.C.E.P. exemplarul II al registrelor de stare civilă, în termen de 30 de zile de la data când toate filele din registru au fost completate, după ce au fost operate toate mențiunile din registrul de stare civilă-exemplarul I;
 • 19. Sesizează imediat S.P.C.E.P, în cazul pierderii sau furtului unor documente de stare civilă cu regim special;
 • 20. Primește cererile de transcriere a certificatelor și extraselor de stare civilă procurate din străinătate, însoțite de actele ce le susțin , întocmesc referatul cu propunere de aprobare sau respingere a cererii de transcriere pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentația, în vederea avizării prealabile de către S.P.C.E.P. în coordonarea cărora se află;
 • 21. Efectuează verificări și întocmește referate cu propuneri în dosarele având drept obiect anularea, completarea, modificarea pe cale judecătorească a actelor de stare civilă și a mențiuniilor existente pe marginea acestora, declararea judecătorească a dispariției și a morții unei persoane, precum și înregistrarea tardivă a nasterii;
 • 22. Primește cererile de divorț pe cale administativă, semnate persoanl de către ambii soți, în fața ofițerului delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuiță comună a soților, înregistrază cererile de divorț pe cale administrativă, în Registrul de intrare-ieșire al cererilor de divorț și acordă soților un termen de 30 de zile calendaristice, pentru eventuala retragere a acestora;
 • 23. Confruntă documentele cu care se face dovada identității solicitanților (cererile de divorț pe cale administrativă, certificatele de naștere, certificatul de căsătorie și actele de identitate și, după caz, declarațiile pe propria răspundere, date în fața ofițerului de stare civilă, în care ultima locuință declarată nu este aceeași cu domiciliul sau reședința ambilor soți înscris/ă în actele de identitate) și constituie dosarul de divorț;
 • 24. Constată desfacerea căsătoriei prin acordul soților, în condițiile Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin H.G. nr.64/2011, eliberează certificatul de divorț care va fi înmânat foștilor soți într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare;
 • 25. Solicită, prin intermediul structurii de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar județean de evidență a persoanelor, alocarea, din Registrul unic al certificatelor de divorț, a numărului certificatului de divorț, care urmează a fi înscris pe acesta;
 • 26. Transmite, lunar, la S.P.C.J.E.P situația indicatorilor specifici;
 • 27. Transmite pentru cetățenii străini în termen de 5 zile de la data înregistrării în registrele de stare civilă a actelor de căsătorie sau deces extras pentru uz oficial de pe actele de stare civilă și le transmite la D.E.P.A.B.D;
 • 28. Asigură colaborarea și schimbul permanent de informații cu unitătile operative ale M.A.I., în scopul realizării operative și de calitate a sarcinilor comune ce-i revin în temeiul legii;
 • 29. Răspunde de activităti de selecționare, creare, folosire și păstrare a arhivei de stare civilă;
 • 30. Îndeplinește și alte atribuții specifice activității de stare civilă, reglementate prin acte normative;
 • 31. Asigură protecția datelor cu caracter personal și informațiilor gestionate și ia măsuri de prevenire a scurgerii de informații clasificate și secret de serviciu;
 • 32. Asigură securitatea tuturor documentelor în cadrul serviciului, conform reglementărilor legale ;
 • 33. Are acces la informațiile clasificate-clasa secret de serviciu, asigurând păstrarea confidențialității și exploatarea acestora cu respectarea strictă a dispozițiilor legale în materie;
 • 34. Constată contravenții și aplică sancțiuni;
 • 35. Are obligația de a purta ecuson de reprezentare când desfăsoară activitatea de lucru cu publicul;
 • 36. Are obligația de a deține mapa individuală de pregătire profesională (acte normative, ordine, dispoziții, proceduri de lucru, etc.);
 • 37. Asigură permanența în cazul unor situații excepționale, cum ar fi necesitatea întocmirii actelor de deces, prin prezentarea la serviciu chiar și în zilele nelucrătoare sau de sărbători legale;
 • 38. Efectuează operațiuni în Registrul Electoral privind radierea persoanelor decedate, conform Legii nr. 208/2015 și a dispoziției primarului nr. 128/01.03.2019;
 • 39. Execută orice alte atribuțiuni care îi revin, dispuse de conducerea serviciului, răspunde de aplicarea întocmai a prevederilor legale, a ordinelor și instrucțiunilor care reglementează activitatea de evidență a starii civile;
 • 40. Asigură și participă la organizarea, dezvoltarea și implementarea continuă a sistemului de control intern managerial.
 • 41. Participă la elaborarea și actualizarea procedurilor operaționale cu care lucrează.
 • 42. Are obligația să sprijine implementarea controlului intern, prin asigurarea unui comportament cooperant.
 • 43. Să respecte programul de lucru conform regulamentului de ordin interioară;
 • 44. Are obligația de a respecta normele securității și sănătății muncii, conform Legii, nr. 319/2006 modificată și actualizată în 2019, H.G. nr. 1425/2006 actualizată în 2016 prin HG 767/2016;
 • 45. Salariatul este direct răspunzător în cazul producerii unor accidente, ca urmare a unor acțiuni voluntare;
 • 46. Respectă normele P.S.I conform Legii nr. 307/2006 modificată și actualizată în 2016 și Legea nr.170/2015 privind aprobarea Ordonanței de Urgență, nr. 89/2014;
 • 47. Respectă normele și îndatoriile prevăzute în O.U.G.57/2019, privind Codul Administrativ.
 • 48. Răspunde direct de îndeplinirea sarcinilor ce-i sunt prevăzute în fișa postului, de modul în care sunt acestea îndeplinite precum și de respectarea termenelor; răspunde direct în caz de nerespectare a obligațiilor prevăzute în fișa postului;
 • 49. Îndeplineste și alte atribuții specifice activității de stare civilă, reglementate prin acte normative;
 • 50. Cunoaşterea legislației în vigoare, aplicabilă activităților desfașurate în cadrul sarcinilor de serviciu;
 • 51. Răspunde personal de nerespectarea sarcinilor și atribuțiilor ce îi revin conform fișei postului, nerezolvarea în termen a lucrărilor atribuite și pentru încălcarea legii sau a reglementărilor în vigoare.
 • 52. Colaborează cu autorităţile publice, instituţiile publice şi de interes public, centrale şi locale, precum şi serviciile descentralizate ale autorităţilor publice centrale în scopul obţinerii de informaţii necesare domeniului de activitate precum şi de identificare a persoanei.
 • 53. Asigură aplicarea şi utilizarea procedurilor, tehnicilor, documentelor şi situaţiilor (statistice si centralizatoare) specifice domeniului de activitate;
 • 54. Gestionează şi asigură, până la predarea dosarelor fiscale la arhivă, arhivarea acestora în condiţiile legii;
 • 55. Îşi asumă de asemenea, întreaga răspundere pentru gestionarea documentelor primite şi elaborate de la şi către cei în drept (și transmise spre soluționare) şi, în egală măsură, pentru exactitatea datelor înscrise în răspunsurile la aceste documente;
 • 56. Se obligă să respecte cu stricteţe şi convingere, programul de lucru zilnic precum și programul de lucru cu publicul;
 • 57. Răspunde disciplinar, material sau contravenţional – după caz - pentru neexecutarea întocmai a atribuţiilor de serviciu;
 • 58. Are relaţii de colaborare, în sistem de echipă, cu ceilalţi inspectori din cadrul serviciului, precum şi cu toţi angajaţii Primăriei / Direcției / serviciului / compartimentului;
 • 59. Va adopta o ţinută morală şi vestimentară sobră şi decentă atât în relaţiile cu colegii de serviciu, cât şi în relaţiile cu publicul.
 • 60. Respectă termenele de răspuns la petițiile înregistrate în aplicația electronică scade în momentul soluționării lucrările din aplicație atașând documentul în format electronic.
 • 61. Propune documente tipizate specifice obiectului de activitate și proceduri de uz intern;
 • 62. Respectă procedurile de sistem, procedurile de lucru și procedurile operaționale aplicabile la nivelul instituției;
 • 63. Are obligaţia să păstreze secretul de serviciu, precum şi confidenţialitatea în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele de care ia la cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public;
 • 64. Are obligatia să semnaleze neregularitățile privind existenta unor posibile fraude, corupție sau orice altă activitate ce poate afecta în sens negativ interesele majore ale instituției;
 • 65. Are obligația să participe la instruirea la locul de muncă, în conformitate cu materialele de instruire puse la dispoziţie de Serviciul intern de prevenire şi protecţie, şi cu prevederile legale în vigoare;
 • 66. Are obligația să respecte locul de muncă şi să păstreze condiţii normale pentru postul de lucru, să își formeze deprinderi corecte de muncă și să aplice corect regulile de securitate şi sănătate în muncă, cu asigurarea unui nivel cât mai ridicat de securitate locul de muncă;
 • 67. Are obligația să asigure funcţionarea optimă a echipamentelor tehnice la locul de muncă, pentru eliminarea riscurilor de accidentare, să se asigure că executarea intervenţiilor de natură tehnică la echipamentele tehnice se realizează cu personal propriu sau extern autorizat;
 • 68. În cazul producerii unui accident de muncă, să acorde imediat primul ajutor personalului accidentat şi să pună în aplicare de îndată procedurile interne în caz de accident de muncă, să anunţe de îndată conducerea şi serviciul intern de prevenire şi protecţie, cu asigurarea de măsuri prin care să nu fie modificată starea de fapt până la cercetarea accidentului, după caz.
 • 69. Este interzisă folosirea informaţiilor obţinute în cursul activităţii desăşurate, în scop personal sau într-o manieră care poate fi contrară legii.
 • 70. Respectă normele privind Securitatea şi Sănătatea Muncii şi din domeniul Situaţiilor de Urgenţă şi răspunde de însuşirea şi respectarea acestora de către întregul personal din subordine.
 • 71. Respectă întocmai politica şi instrucțiunile aplicabile în domeniul utilizării echipamentelor informatice;
 • 72. Raportează de îndată orice vulnerabilitate sau suspiciune sesizată în domeniul securităţii echipamentelor;
 • 73. Se interzice dezvăluirea parolelor de acces la sistemul informatic sau la aplicațiile software, altor persoane, acestea fiind individuale;
 • 74. Înștiințează de urgență seful ierarhic superior sau Compartimentul IT la observarea unui incident de securitate sau a unui comportament diferit față de cel normal al sistemului informatic.
 • 75. Cunoaște şi aplică Regulamentul Intern şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Primăriei / direcției / serviciului;
 • 76. Respectă şi aplică prevederile Codului etic al funcţionarului public din Primăria orașului Popești – Leordeni;
 • 77. Anual sau ori de câte ori este necesar participă la instruiri interne/ externe (cursuri, programe) în domeniul calităţii şi asigură diseminarea informaţiilor în domeniul calităţii la nivelul serviciului în care își desfășoară activitatea.
 • 78. Răspunde, în condiţiile legii, pentru respectarea N.T.S.M. şi P.S.I. la locul de muncă.